הליך הקבלה לתואר שלישי

 

הרשמה לתואר שלישי ניתן לבצע לבאמצעות הרשמה אינטרנטית.

מסמכים שיש לצרף לצורך הגשת מועמדות:
1.   תעודת תואר ראשון (בשני עותקים) או תעודת זכאות לתואר ראשון (בשני עותקים)
2.   גיליון ציונים לתואר ראשון (בשני עותקים)*
3.   תעודת תואר שני (בשני עותקים) או תעודת זכאות לתואר שני (בשני עותקים)
4.   גיליון ציונים לתואר שני (בשני עותקים)
5.   אישור על ציון התיזה לתואר שני (בשני עותקים)
6.   עותק התיזה לתואר שני (עותק אחד)
7.   אישור על תשלום דמי פנייה  - דמי פניה אינם מוחזרים
8.   צילום העמוד בתעודת זהות הכולל שם ומס' זהות
9.   
קורות חיים.
10.  אישורים אחרים 

מועמדים שלמדו לתואר שני באוניברסיטת בר-אילן פטורים מלצרף מסמכים 4-6.
בהעדר המסמכים הנדרשים הבקשה לא תובא לדיון.
את המסמכים יש להגיש במקור או בצילום מאושר.

מסמכים שאינם כתובים בעברית או באנגלית יש להגיש בתרגום רשמי של סוכנות תרגום מוסמכת בארץ.

* על בוגרי B.Ed לצרף גיליון ציונים של כל 4 שנות לימודיהם כולל ממוצע סופי משוקלל של תעודות הוראה ושל ה-B.Ed.

בהעדר המסמכים הנ"ל או חלקם לא תובא הבקשה לדיון. המסמכים אשר יצורפו לטפסי ההרשמה לא יוחזרו.

מועדי הרשמה:
ההרשמה לתואר שלישי נמשכת במהלך כל השנה, פרט למחלקה לפסיכולוגיה בה ההרשמה מסתיימת בסוף חודש אפריל, ופרט לביה"ס לעבודה סוציאלית בה ההרשמה בחודשים פברואר-יוני.