זכויות תלמידות מחקר מילגאיות יולדות

זכויות תלמידות מחקר מילגאיות לומדות

להלן הבהרה המבוססת על תקנון האוניברסיטה בנושא, לאור הרחבת חוק זכויות הסטודנטיות היולדות

(אוגוסט 2011):

סטודנטית לתואר מתקדם שנעדרה מן המחקר בגין לידה או אימוץ, מלגתה לא תופסק בתקופת ההיעדרות עד לתקופה של 14 שבועות בלבד ובגין אירוע מזכה אחד. 
עם תום תקופת המלגה, ובמידה ועבודת המחקר לא תושלם עד אז,הסטודנטית תהיה זכאית  להארכה של המלגה לתקופה השווה לתקופת היעדרותה בתשלום, עד לתקופה של 14 שבועות ובגין אירוע מזכה אחד. 
הארכת המלגה כמפורט בסעיף זה תהא מותנית במכתב מפורט מהמנחה כי העבודה תוגש בתוך תקופה של עד 14 שבועות החל מתום תקופת המלגה. 

הגורם המטפל והאחראי ליישום הכללים בכל הנוגע למסטרנטיות יהא רכז הפקולטה.
הגורם המטפל והאחראי ליישום הכללים בכל הנוגע לדוקטורנטיות יהא ראש מערך הנשיא, מר מוטי משען. 
המשך תשלום המלגה בתקופת ההיעדרות בגין אירוע מזכה וכן הארכת המלגה יהיו מותנים בכל מקרה בהגשת בקשה מהסטודנטית ביחס לזכאותה וכן בהמצאת אישור בכתב אודות האירוע המזכה חתום ע"י גורם מקצועי – רפואי ו/או סוציאלי לפי העניין, לגורם המטפל הרלוונטי עד לא יאוחר מ-30 ימים ממועד האירוע המזכה ו/או מתום תקופת המלגה לפי העניין. 
כללים אלו יחולו  על אירוע מזכה שהתרחש לאחר 1.10.12. 

למען הסר ספק יובהר, כי כללים אלו יחולו אך ורק על "מלגות קיום" לסטודנטים לתואר מתקדם, היינו מלגות המשולמות כתשלום חודשי (או תשלום תדיר אחר) לסטודנט לתואר מתקדם למשך תקופה קצובה.