עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים

עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים

עבודת הדוקטור נכתבת על-פי-רוב כמונוגרפיה. עם זאת, ניתן להגיש עבודה במתכונת של אסופת מאמרים ("דוקטורט מאמרים"), דהיינו עבודה שמאגדת מספר מאמרים בעלי תמה משותפת.

הגשת עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים טעונה אישור של בית הספר ללימודים מתקדמים כמפורט ב"אישור הגשת עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים".

 1. ניתן להגיש את עבודת הדוקטור במתכונת של אסופת מאמרים ובתנאי שבעבודה ייכללו לפחות שלושה מאמרים בעלי תמה משותפת. יחד עם זאת, אם אחד מהמאמרים שנכללים בעבודה התקבל לפרסום בכתב עת מדעי מהרמה הגבוהה ביותר (דרוג כתב העת בהתאם למקובל במחלקה ובתחום) וכן התקבל לפרסום מאמר נוסף בכתב עת ברמה טובה רשאי בית הספר ללימודים מתקדמים לאשר עבודת דוקטור הכוללת שני מאמרים בלבד.
 2. הגשת עבודה במתכונת של אסופת מאמרים אינה מותנית בהגשת המאמרים או בקבלתם לפרסום.
 3. מחלקה רשאית לקבוע כי תנאי להגשת עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים יהיה קבלה או הגשה לפרסום של כל המאמרים הכלולים בעבודה או חלקם. מנחים רשאים להתנות את הגשת העבודה בקבלת המאמרים או חלקם לפרסום, או בהגשתם לפרסום, ובלבד שיודיעו זאת לסטודנט/ית לפני תחילת ההנחיה ויתקבל לכך אישור מיו"ר הוועדה המחלקתית.
 4. בעבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים יכללו מאמרים בהם הסטודנט/ית מופיע כמחבר/ת ראשון/ה או כמחבר/ת ראשי/ת כמקובל בתחום.
 5. מאמר יוכל לשמש חלק מעבודת דוקטור של סטודנט/ית אחד/ת בלבד. בתחומי המדעים הניסויים, כאשר שני סטודנטים או יותר חולקים את המקום של "מחבר ראשון" ותרמו במידה שווה למאמר, ניתן לכלול את המאמר בעבודת הדוקטור של כל המחברים הראשונים ובלבד שבעבודה לא ייכלל יותר ממאמר אחד שבו יש יותר ממחבר ראשון אחד.
 6. חברי ועדה מלווה יוכלו להיכלל בין מחברי המאמרים ובלבד שעבודת הדוקטור תעבור שיפוט על ידי מומחה שאינו חבר בוועדה המלווה.
 7. בפרסומים שהם פרי עבודת המחקר יש לציין שהפרסום הינו חלק מעבודת מחקר שבוצעה באוניברסיטת בר-אילן לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" כמופרט בחוברת הנהלים.

אישור הגשת עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים

הגשת עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים טעונה אישור של בית הספר ללימודים מתקדמים.

קיימות שתי אפשרויות להצטרף למסלול הגשת עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים:

 1. במסגרת הגשת הצעת המחקר - אם בשלב כתיבת הצעת המחקר מתוכננת הגשת עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים יש להגיש את ההצעה על פי ההנחיות להגשת  "הצעת מחקר לעבודה במתכונת של אסופת מאמרים

2. לאחר הגשת הצעת המחקר - במקרים בהם אושרה הצעת מחקר ולא צוין בה שהעבודה תיכתב במתכונת של אסופת מאמרים, תוגש בהקדם האפשרי בקשה לכתיבת העבודה במתכונת זו. את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס "בקשה להגשת עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים".


הנחיות להגשת עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים

עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים תכלול:

 1. תקציר בעברית ותקציר באנגלית.
 2. מבוא הכולל סקירה מקיפה ועדכנית של תחומי המחקר הנכללים בעבודה ושל התמה המשותפת למאמרים.
 3. תיאור שיטות המחקר, תוך פירוט שיטות מחקר שפותחו במהלך העבודה אם היו כאלו.
 4. קבצי המאמרים. לפני כל מאמר יופיע עמוד שער בו יצוינו כותר המאמר ופרטי מחבריו. אם המאמר פורסם יש לציין את שם כתב העת ומועד הפרסום.
 5. דיון בתוצאות ומשמעותן ופירוט החידושים ותרומתם לתחום המחקר הנדון.
 6. רשימת ספרות.
 • בעת מספור עמודי העבודה יש למספר את עמודי המאמרים באופן היוצר מספור רציף מתחילת העבודה ועד סופה.
 • בהגשת עבודה שנכתבה במתכונת של אסופת מאמרים שחלקם או כולם נכתבו בשיתוף עם מחברים נוספים (פרט למנחה/ים) יש לצרף "טופס נלווה להגשת עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים שנכתבו בשיתוף עם מחברים נוספים (פרט למנח/ים"
 • בנוסף, יחולו ההוראות לכתיבת דיסרטציה ויוגשו כל המסמכים והאישורים הנדרשים כמפורט בהנחיות להגשת עבודת הדוקטור. את הטפסים ניתן להוריד ממאגר הטפסים הנמצאים תחת "הנחיות וטפסים להגשת עבודת דוקטורט".

שיפוט העבודה

הליכי השיפוט של עבודת דוקטור שנכתבה במתכונת של אסופת מאמרים ונהלי סיום הלימודים יהיו בהתאם לנוהל שיפוט עבודות דוקטור. עבור מאמרים שטרם התקבלו לפרסום יתבקשו שופטי העבודה להתייחס לשאלה האם המאמר ראוי להתפרסם, כמות שהוא או לאחר תיקונים, בכתב עת מחקרי ברמה טובה.