הנחיות להגשת עבודת הדוקטור

הנחיות להגשת עבודת הדוקטור

יש לשלוח את עבודת הדוקטור (בפורמט PDF) בצירוף כל הטפסים המפורטים בהנחיות להלן, לכתובת הדוא"ל של הוועדה לתואר שלישי: phd.office@biu.ac.il

סטודנטים מן המניין לתואר שלישי שהיו רשומים במשך תקופה מינימלית של שנתיים, מילאו את כל הדרישות שבהן חויבו ושילמו שכר לימוד כפי שנקבע על ידי האוניברסיטה, רשאים להגיש את עבודת הדוקטור לבית הספר ללימודים מתקדמים. סטודנטים שמגישים את עבודתם לשיפוט חייבים להיות רשומים בעת ההגשה כסטודנטים באוניברסיטה. סטודנטים שאינם רשומים לא יוכלו לקבל את התואר.

 1. לפני ההדפסה הסופית של העבודה המנחה ישלח לבית הספר ללימודים מתקדמים טופס שיפוט מנחה. טופס זה מהווה אישור להגשת עבודת הדוקטור. 
   
 2. עם הגשת העבודה על הסטודנטים למסור את הטפסים המתאימים, הנמצאים תחת הכותרת: "הנחיות וטפסים להגשת עבודת דוקטורט", שאותם ניתן למצוא באתר בית הספר ללימודים מתקדמים.
  הסטודנטים נדרשים להמציא אישור, חתום על ידי ראש המחלקה, על סיום כל חובות הלימודים לתואר שלישי, כולל חובת האנגלית ולימודי יסוד ביהדות.
   
 3. לא תתקבל עבודת דוקטור שאינה בנושא שאושר על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים.
   
 4. עבודת הדוקטור תכיל לא יותר מ-350 עמודים (לא כולל הרשימה הביבליוגרפית).
   
 5. עבודת הדוקטור תכלול שני תקצירים: תקציר בשפה העברית ותקציר בשפה האנגלית (במקרה של כתיבה בשפה שאינה עברית או אנגלית תכלול העבודה תקצירים בעברית, אנגלית ובשפה האחרת).
  אורך התקציר: 5-2 עמודים.
  יש לציין בדף התוכן את קיומם של שני התקצירים.
   
 6. הסטודנטים יקפידו על תקינות הטקסט כמקובל בתחום ועל ההגהה. החיבור, כולל התקצירים, הרשימה הביבליוגרפית והנספחים, יוגש לבית הספר בצורה המתאימה לפרסום כספר או בעיתונות מדעית.
   
 7. אם העבודה כתובה באנגלית יומצא לבית הספר ללימודים מתקדמים, עם הגשת העבודה, אישור בכתב מהמנחה או מאת עורך לשון, כי העבודה ראויה וקבילה מבחינת השפה.

 

הוראות לכתיבת הדיסרטציה:

עריכת העבודה                                                                  מס' העמוד

 • שער חיצוני בעברית על-פי ההנחיות (מבריסטול)            ללא מספור
 • שער פנימי בעברית (זהה לכריכה החיצונית על דף)        ללא מספור
 • שם המנחה/ים (על-פי ההנחיות)                                 ללא מספור
 • הבעת תודה (לא חובה)                                            ללא מספור 

                     את הבעת התודה יש לצרף רק בגרסה הסופית לאחר שיפוט ואישור העבודה כדוקטור

 • תוכן העניינים בעברית                                             ללא מספור
 • רשימת טבלאות, תרשימים, מפות, לוחות (יש לציין
  מספר עמוד בו מופיעים הטבלאות, התרשימים וכו')      ללא מספור
 • רשימת קיצורים ור"ת                                               ללא מספור
 • תקציר החיבור בעברית                                            באותיות עבריות (א,ב,ג...)
 • גוף העבודה                                                           בספרות רגילות
 • רשימת מקורות (ביבליוגרפיה)                                  בספרות רגילות
 • נספחים (לא חובה)                                                 בספרות רגילות

בצד האנגלית (בצד השני של העבודה)

 • שער חיצוני באנגלית על-פי ההנחיות (מבריסטול)         ללא מספור
 • שער פנימי באנגלית (זהה לכריכה החיצונית על דף)     ללא מספור
 • שם המנחה/ים באנגלית (על-פי ההנחיות)                  ללא מספור
 • תוכן העניינים באנגלית                                           ללא מספור
 • תקציר החיבור באנגלית (Abstract)                        בספרות לטיניות (... i,ii,iii)

1.   אחרי שער הכריכה (מבריסטול) יבוא שער פנימי (על נייר) זהה לחיצוני.

2.   בעמוד שמעבר לשער הפנימי יבוא דף עם שם המנחה/ים בנוסח זה:

   עבודה זו נעשתה בהדרכתו/ם של  ד"ר/פרופ' ________________________

      מן המחלקה/ות/ פקולטה/ בית הספר ל/ יחידה (יש לבחור באפשרות המתאימה)     

      ____________________________ של אוניברסיטת בר-אילן.

      עמוד זה לא יכלול כל מילים נוספות. מעבר לשער הפנימי באנגלית יופיע דף עם שם המנחה באנגלית.

   בנוסח זה:

This work was carried out under the supervision of
Dr. / Prof.________________

Department / Faculty / School of/ Interdisciplinary Studies Unit (choose the appropriate term) __________________, Bar-Ilan University

 1. תוכן העניינים יכלול חלוקת משנה של הפרקים וכן ציון של התקצירים בעברית ובאנגלית. יש לכלול תוכן עניינים בעברית ותוכן עניינים באנגלית.
 2. דף קיצורים ור"ת יופיע אחרי "תוכן העניינים".
 3. עבודה המורכבת ממאמרים, נא ראה הוראות בהמשך בפרק: "עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים", וכן באתר מערך הספריות, בפרק: "הנחיות להפקדת עבודת גמר".
 4. הרשימה הביבליוגרפית תכלול את כל המקורות (ספרים, מאמרים, וכו') המוזכרים בעבודה. יצוינו שמות המחברים, שם הפרסום (שם המאמר, שם כתב העת, מספר העמוד הראשון במאמר, שם הספר וכו'), ושנת הפרסום). אלה הן דרישות מינימום; בכל מקרה יש להקפיד על הדרישות הייחודיות המקובלות בתחום העבודה.
 5. ככלל יופיעו הפניות בהערות שוליים. באישורם של המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית ניתן להדפיס את ההערות בכרך נפרד או בגוף החיבור בסוגריים.

כללי הדפסה ושכפול של עבודת הדוקטור

 1. העבודה תודפס על נייר "קוורטו" (letter) או על נייר בגודל A4 ברווח של שורה וחצי בין השורות עם שוליים רחבים (3-2 ס"מ מכל צד). ניתן להדפיס את הביבליוגרפיה, ההערות ומראי המקומות ברווח אחד בין השורות. הביבליוגרפיה תודפס באותו גודל אות כמו כל העבודה. ניתן להדפיס את ההערות באות קטנה יותר.  יש להדפיס את העבודה משני צדי הדף. יש לוודא קריאה נוחה וברורה, מומלץ להדפיס בעברית באחד הגופנים Times New Roman, David, אריאל או נרקיסים בגודל 12 או 13. באנגלית מומלץ  להדפיס בגופן Times New Roman.
 2. להגשה ראשונה מותר להגיש את העבודה בכריכה זמנית בסליל, שתאפשר הכנסת תיקונים אם יהיה צורך בכך, אך בתנאי שתובטח קריאה נוחה ושמירת הדפים מפני התפזרות.
 3. הכריכה של העבודה תודפס בהתאם לדוגמה שבהמשך, ללא תמונות או כיתוב נוסף.
 4. אם העבודה מוגשת בשני כרכים (כמו למשל במסלול קומפוזיציה במחלקה למוסיקה, או כאשר יש כרך של נספחים) יש להדפיס שער בעברית ושער באנגלית גם לכרך ב'. ולציין כרך א' וכרך ב' על-גבי כריכת העבודה.
 5. סטודנטים מהיחידה ללימודים בין-תחומיים ירשמו בשערי העבודה בעברית ובאנגלית בהתאמה, במקום בו צריך לרשום את שם המחלקה: היחידה לימודים בין תחומיים Interdisciplinary Studies Unit ובשורה מתחת את שם התכנית.

לדוגמא: לימודי פרשנות ותרבות    Hermeneutics and Cultural Studies 

עם הגשת העבודה:

 1. הסטודנטים ימסרו למזכירות בית הספר שלושה עותקים של העבודה. לאחר בדיקה כי מולאו כל החובות, הסטודנט יקבל אישור על הגשת הדיסרטציה.
 2. הסטודנטים ימסרו טופס הצהרה כי חיברו את העבודה בעצמם, מלבד עזרת ההדרכה שקיבלו מהמנחה/ים שלהם ועזרה טכנית לגבי עבודה ניסיונית. כמו-כן ימלאו טופס פרטים אישיים. *
 3. יש למלא טופס הנחיות להגשת דיסרטציה, לחתום ולהחתים את המנחה/ים. *
 4. יש להגיש בהחסן נייד (Disk-on-key) קובץ של תוכן העניינים והתקציר וקובץ של העבודה כולה. זאת מאחר שלעתים השופטים מעוניינים לקבל את העבודה בדוא"ל.
 5. עותק אחד של דף השער בעברית, עותק אחד של דף השער באנגלית ועותק אחד של שם המנחה בעברית ובאנגלית יוגשו למזכירות בית הספר ללימודים מתקדמים בנפרד לצורך הכנת התעודה.
 6. אם בית הספר, בעקבות השיפוט, ידרוש הגשה של עבודה מתוקנת, היא תוגש לפי הכללים החלים על הגשת הנוסח הראשון. במקרה של תיקונים קלים יש להשאיר את תאריך ההגשה המקורי של העבודה. במקרה של תיקונים מהותיים יש לשנות לתאריך הגשת העבודה המתוקנת.
 7. אם אושרו העבודה והתואר על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים הסטודנטים יקבלו אישור על סיום הלימודים.
 8. לאחר אישור העבודה והתואר על הסטודנטים להעביר עותק סופי למנחה העבודה.
 9. אישור זכאות יינתן לאחר החתמת כל הגורמים הרלוונטיים על טופס "בקשה לסיום תואר", שנמצא באתר המידע האישי, אינ-בר.
 10. לאחר אישור העבודה יהיה על הסטודנטים למסור עותקים נוספים אשר יישלחו לספרייה הלאומית בירושלים, ובחלק מהמחלקות גם למכון הנרייטה סאלד (כמפורט בהמשך).
 11. במידת הצורך רשאים הוועדה המחלקתית ובית הספר ללימודים מתקדמים לבקש מהסטודנט עותקים נוספים.

* כל הטפסים שיש למלא ולהגיש לבית הספר ללימודים מתקדמים, נמצאים באתר של בית הספר
ללימודים מתקדמים, ברשימת הטפסים.


נהלי מסירת עבודת הדוקטור וסיום הלימודים

א.    סטודנטים מן המניין לתואר שלישי שהיו רשומים ללימודים במשך שנתיים לפחות רשאים להגיש לבית הספר את עבודת הדוקטור.

ב.    הסטודנטים ימסרו לוועדה המחלקתית שלושה עותקים מחיבורם, שיועברו לבית הספר ללימודים מתקדמים עם אישור הוועדה המחלקתית שהסטודנט/ית סיים/מה את כל חובותיו/ה. הסטודנטים יקבלו אישור רשמי על הגשת החיבור. אישור זה איננו מזכה לשאת את התואר "דוקטור".

ג.    בית הספר ללימודים מתקדמים ידון במינוי שופטים לעבודה רק לאחר שיוודא כי הסטודנט/ית מילא/ה אחרי כל הדרישות (קורסים, סמינריונים, שפות, לימודי יסוד ביהדות, רישום וכדומה).

ד.    לא יתקבל חיבור שאינו בנושא שאושר.

ה.    ניתן להגיש את העבודה במהלך כל שנת הלימודים.
אין אנו מתחייבים כי תהליך השיפוט יסתיים בשנה שבה הוגשה העבודה.

ו.   אם בית הספר ללימודים מתקדמים יחליט לדרוש הכנסת תיקונים בחיבור, יחולו על הסטודנטים מחדש כל החובות החלות על סטודנטים לתואר שלישי. אם ידרשו תיקונים בעבודה, ובעקבות זאת יתארך התהליך לשנה נוספת, יהיה על הסטודנטים לשלם שכר לימוד לשנה זו.

ז.    אם החליט בית הספר ללימודים מתקדמים לא להכיר בחיבור כראוי להיחשב כעבודת דוקטור ונקבע שהוא אינו ניתן לתיקון, יופסקו הלימודים של הסטודנט/ית. סטודנטים שחיבורם לא אושר, רשאים להגיש שוב את מועמדותם ללימודים לתואר שלישי.  אם יתקבלו יהיה דינם כדין סטודנטים חדש. 

ח.    לאחר אישור בית הספר ללימודים מתקדמים כי תהליך השיפוט הסתיים, ימסור הסטודנט/ית מספר עותקים נוספים כמפורט להלן:

נוהלי הפקדת עותקים בספרייה המרכזית:

לאחר קבלת מכתב מבית הספר ללימודים מתקדמים כי תהליכי השיפוט הסתיימו בהצלחה, יש לקרוא בעיון
את ההנחיות להפקדת עותקי העבודה בספרייה המרכזית, ולוודא שהעבודה כתובה על פי כל ההנחיות המפורסמות. מומלץ מאד להיעזר במצגות והסברים נוספים באתר מערך הספריות – הפקדת עבודות גמר.

לאחר  בדיקה שהעבודה כתובה בהתאם לכלל ההנחיות יש לשלוח את העבודה והמסמכים הבאים לכתובת הדואר האלקטרוני של מדור הפקדת עבודות גמר במערך הספריות והמידע theses.lib@biu.ac.il *:

 1. קובץ pdf של העבודה, שאושר ע"י בית הספר ללימודים מתקדמים.
 2. טופס "הנחיות להגשת הדיסרטציה" מסומן וחתום על-ידי הסטודנט ועל-ידי המנחה.
 3. הצהרה לספריה
 4. טופס מתן נגישות שנמצא באתר מערך הספריות.

לאחר קבלת החומרים הנ"ל צוות הספרייה יצור קשר עם הסטודנט/ית. לאחר אישור הקובץ ע"י הספרייה, יישלחו לסטודנט/ית הנחיות להדפסת העבודה. העותק המודפס חייב להיות זהה לגירסה האלקטרונית שאושרה ע"י הספרייה. יש להדפיס את הקובץ שאושר ע"י הספרייה ולהעבירו לספרייה בתוך שבוע מיום קבלת ההנחיות.

יש לוודא שכל הספרים שהושאלו מספריות האוניברסיטה ומספריות אחרות בהשאלה בין- ספרייתית הוחזרו.

לאחר קבלת העותק האלקטרוני, הטפסים והעותק המודפס, הספרייה תאשר את הפקדת הדוקטורט בספרייה.

הספרייה תפקיד עותק אלקטרוני בספרייה הלאומית בירושלים.

*יתכנו שינויים בדרכי הפקדה של העבודה בספרייה. על כן מומלץ להתעדכן ישירות באתר מערך הספריות – הפקדת עבודות גמר.

 

נא לשים לב לפירוט הבא:

 • סטודנטים מהפקולטה למדעי החברה ימסרו עותק מודפס נוסף של העבודה למחלקה. עותק זה ישלח על ידי המחלקה למכון הנרייטה סאלד.
 • בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לבקש מהסטודנט עותקים נוספים מעבודתו.
 • באחריות הסטודנטים לבדוק את דרישות המחלקות לגבי מסירת עותקים מעבודתם לספריות המחלקתיות, על-מנת למנוע עיכובים בהכנת תעודת הדוקטור לפני טקס חלוקת התארים.

אישור על סיום לימודים ועל זכאות לתואר יינתן לסטודנטים לאחר אישור הדיסרטציה על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים, לאחר מסירת העבודה לספריות כמפורט לעיל ועם סיום כל החובות.

 

נוסח השער העברי של החיבור *:

 

_____________________________

(שם החיבור)

חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

מאת:

_______________________________

(שמו של סטודנט המחקר, שם פרטי לפני שם משפחה)

שם המחלקה/פקולטה/ בית הספר ל.../ יחידה ל.... (יש לבחור באפשרות המתאימה)

________________________________

הוגש לסנט של אוניברסיטת בר-אילן

                     רמת גן                                                            ________________________

                                                                    (החודש והשנה העבריים של תאריך הגשת החיבור לבית הספר )                                                                                      
                                                                              (לדוגמא: תשרי, תשס"ז)

 

נוסח השער הלועזי של החיבור *:


___________________________________

(שם החיבור בלועזית)

___________________________________

 (שמו של סטודנט המחקר בלועזית, שם פרטי לפני שם משפחה)

Faculty/ Department/School of / Interdisciplinary Studies Unit (choose the appropriate term)

___________________________________

Ph.D. Thesis

Submitted to the Senate of Bar-Ilan University

Ramat-Gan, Israel                                     _________________

     (החודש והשנה הלועזיים של תאריך הגשת החיבור לבית הספר).

                          (לדוגמא: October 2006 )                                         

 

* הערות:

1.   יש להשאיר את התאריך של ההגשה הראשונה לבית הספר. רק במקרה של תיקונים מהותיים, כשהעבודה חוזרת לשיפוט נוסף, יש לשנות את התאריך של העבודה לתאריך הגשת העבודה המתוקנת.

2.   השער באנגלית  - בשם החיבור יש להתחיל כל מילה באות גדולה (פרט למילות קישור).