אישור הצעת המחקר

תוך שנה ממועד הקבלה ללימודי התואר השלישי יגישו הסטודנטים לוועדה המחלקתית הצעת מחקר מפורטת לעבודת הדוקטור. יש לצרף את אישור המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית להצעת המחקר ולכך שניתן לבצע את המחקר במחלקה. מבנה ההצעה כמפורט בהמשך.

קיימות שתי אפשרויות לשיפוט הצעת המחקר:

1. שיפוט על ידי שליחת ההצעה לשני שופטים: 

  • לאחר הגשת ההצעה תמנה הוועדה המחלקתית שני שופטים: אחד מבין חברי סגל הפנים של האוניברסיטה בדרגת מרצה בכיר לפחות במסלול הרגיל, ואחד מבין חברי סגל הפנים של מוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה בדרגת מרצה בכיר לפחות במסלול הרגיל (למעט חברי סגל המלמדים באוניברסיטת בר-אילן כמורה מן החוץ או המועסקים בה באופן אחר כלשהו), הבקיאים בנושא המחקר המוצע. אם המחלקה מבקשת לפנות לשופטים שאינם בעלי כשירות כאמור, או לשופטים שהם בדרגת מרצה בכיר שאינם חברי סגל באוניברסיטה, או לשופטים ממוסדות בחו"ל, היא תגיש בקשה מנומקת לבית הספר ללימודים מתקדמים, בצירוף קורות חיים ורשימת פרסומים של השופטים המוצעים. יש להימנע ממינוי שופטים החולקים פרסומים משותפים עם מנחה עבודת הדוקטור או עם הסטודנט, במהלך 5 השנים שקדמו להגשת הצעת המחקר. שני השופטים ימסרו לוועדה המחלקתית חוות דעת מנומקת בכתב אם הצעת המחקר ראויה לאישור. במקרה הצורך הם ימליצו על שינויים בהצעת המחקר. במקרים חריגים רשאית הוועדה המחלקתית לפנות לבית הספר ללימודים מתקדמים לשם קבלת אישור לשלוח את ההצעה לשני שופטים חיצוניים.
  • אם עבודת הדוקטור מחייבת אישור של ועדת האתיקה, אין לשלוח את ההצעה לשיפוט קודם שיתקבל אישור של ועדת האתיקה.
  • לאחר קבלת חוות הדעת מהשופטים על המחלקה למסור לבית הספר ללימודים מתקדמים את המסמכים הבאים: טופס "הצעת תכנית לעבודת מחקר במסגרת הלימודים לתואר שלישי" חתום על ידי כל הנוגעים בדבר ועותק של הצעת המחקר וחוות דעת השופטים. אם הייתה דרישה לביצוע תיקונים, יש לצרף מכתב מפורט של התיקונים שבוצעו ואישור המנחה על ביצוע התיקונים והגשת ההצעה לאחר תיקונים. אם שופט דרש תיקונים מהותיים יש להחזיר את ההצעה לאישור השופט ולצרף את חוות הדעת השנייה והאישור להצעה המתוקנת.
  • האישור הסופי של הצעת המחקר יהיה בידי בית הספר ללימודים מתקדמים. בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לדרוש מסטודנטים להכניס בהצעת המחקר שינויים או לכתוב הצעה חדשה.  
  • בית הספר רשאי לקבוע שההצעה תישלח לשיפוט נוסף על ידי שופט חדש.

2. שיפוט על ידי ועדה מלווה כמפורט בפרק "ועדה מלווה".