נהלים להגשת הצעת מחקר לכל הפקולטות (פרט לפקולטה למדעי החברה)

הצעת המחקר תכלול, בין היתר, עמוד שער בו יצוין שם ההצעה בעברית ובאנגלית, סקירת ספרות שאליה מתייחס המחקר והכוללת התייחסות לידע הקיים בנושא, סעיפים המפרטים את חשיבות המחקר ומטרותיו, תיאור שיטות המחקר, מהלך המחקר המתוכנן, תוכן העניינים, ורשימה ביבליוגרפית מפורטת.

הצעת המחקר, ללא הרשימה הביבליוגרפית ועמוד השער, תכלול 30 עמודים לכל היותר. מחלקות רשאיות לדרוש היקף הצעת המחקר קטן מהמצוין לעיל.
במסלול המשולב הצעת המחקר יכולה להיות בהיקף שיעלה על 30 עמודים.

ההצעה תוגש במספר העותקים הנדרשים על ידי המחלקה/ הפקולטה, ברווח כפול בין השורות. כמו כן יש להגיש עותק של הצעת המחקר על גבי החסן נייד (Disk-on-key) או לשלוח את קובץ ההצעה בדוא"ל.

לכל עותק מההצעה יש לצרף את הטופס "הצעת תכנית לעבודת מחקר במסגרת הלימודים לתואר שלישי", כשהוא חתום על ידי הסטודנט/ית, המנחה או המנחים ויו"ר הוועדה המחלקתית. 

יש לוודא שכל העותקים יהיו ברורים וקריאים.

אם נושא העבודה דורש אישור של ועדת האתיקה יש לדאוג לאישור זה מהמחלקה או מהפקולטה לפני הגשת הצעת המחקר לשיפוט.

ההצעה תוגש על ידי הסטודנטים לוועדה המחלקתית כשהיא חתומה על ידי המנחה או המנחים, והמחלקה תשלח אותה לשיפוט כפי שפורט לעיל.

הצעת המחקר ותוכנית המחקר שאושרה על ידי בית הספר מחייבת את הסטודנטים.

כל שינוי בנושא המחקר, כגון הרחבתו או צמצומו, לאחר אישור הצעת המחקר, מחייב אישור של בית הספר ללימודים מתקדמים. את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס לבקשות שונות חתום על ידי המנחה והמחלקה.

הצעת מחקר לעבודה במתכונת של אסופת מאמרים

סטודנטים המתכננים להגיש את עבודת הדוקטור במתכונת של אסופת מאמרים יציינו זאת בהצעת המחקר ככל שהדבר אפשרי בעת כתיבת ההצעה. אחרי עמוד השער יש לפרט את התמה המשותפת של המאמרים (3 - 4 עמודים). בהצעה יצוינו בנפרד לפני כל מאמר, בנוסף לדיון בנושא הכללי של העבודה, גם הנושא של כל אחד מהמאמרים המתוכננים, מטרותיו, רקע תיאורטי או מחקרי, השערות המחקר, עיקרי הטיעונים שהמאמר יבקש לפתח והחידושים הצפויים בו. אם טרם הוחלט אם העבודה תיכתב במתכונת של דיסרטציה או של אסופת מאמרים הדבר יצוין בהצעת המחקר, וההצעה תיכתב במתכונת של הצעת מחקר לדיסרטציה.

בכך אין כדי לגרוע מהאפשרות להגיש עבודת דוקטור כאסופת מאמרים גם אם הצעת המחקר התייחסה למתכונת של דיסרטציה או להיפך.

בקשה לשינוי מתכונת הדוקטורט, לרבות הגשתו במתכונת של אסופת מאמרים כשבעת הגשתה של הצעת המחקר טרם הוחלט באיזו מתכונת העבודה תיכתב, בליווי נימוקים מפורטים, תוגש לבית הספר ללימודים מתקדמים, יחד עם המלצת הוועדה המחלקתית, בסמוך לאחר גיבוש ההחלטה על שינוי מתכונת העבודה. אין לדחות את הגשת הבקשה לשלבי הסיום של המחקר והכתיבה.

בפקולטה למדעי החברה ישנן הנחיות טכניות מעט שונות לצורת הגשת הצעת המחקר.  מצ"ב קישור להנחיות

מבנה השער:

 

דוגמה לשער של הצעת מחקר:

 

אוניברסיטת בר-אילן

 

המחלקה ל - ________________

 

הצעת מחקר לתואר שלישי

הנושא:

בעברית

_______________________________________________________                 

 

_______________________________________________________                

 

באנגלית

  __________________________________________________

 

_______________________________________________________

 

                             שם המנחה _________________________

                             שם המנחה הנוסף (אם יש)_______________

 

שם הסטודנט/ית ______________________         מס' ת"ז  _______________