הפקולטה להנדסה

תואר שני

מסלולים

קיימים שני מסלולים:
מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.
מסלול ב' – כולל הגשת פרויקט, ללא עבודת מחקר.

תוכנית הנדסת חשמל (MSc)


ניתן להתמחות ב:

 1. אלקטרו-אופטיקה
 2. ביו הנדסה
 3. הנדסת מחשבים
 4. ננו-אלקטרוניקה
   

בתוכנית קיימת מגמת עיבוד מידע ומדעי הנתונים (MSc)
מגמת לימודים חדשה המבוססת על מרכזי הידע שפותחו בשנים האחרונות בתחומי עיבוד האותות, למידת מכונה, תקשורת וביו-אינפורמטיקה בפקולטה להנדסה.

 

תנאי הקבלה

הפקולטה להנדסה מעוניינת לקלוט בוגרי תואר ראשון מצטיינים ללימודי תואר שני תוך מתן עדיפות למועמדים במסלול א' (עם תזה).

רשאים להגיש את מועמדותם בוגרי תואר ראשון בהנדסת חשמל או בהנדסת מחשבים, שסיימו את לימודיהם בממוצע מינימלי 85 במוסד אקדמי מוכר.

מועמדים שסיימו את לימודי התואר הראשון במדעים מדויקים או במדעי החיים בממוצע מינימלי 85 יחויבו בקורסי השלמה כפי שייקבעו ע"י הוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה להנדסה בהתאם לתחום שהם אמורים להתמחות בו. לימודי ההשלמה אינם נכללים במכסת שעות הלימודים לתואר שני.

 

מסלול ישיר לתואר שני

עבור סטודנטים מצטיינים במיוחד לתואר ראשון מוצע מסלול ישיר לתואר שני – המסלול מיועד לסטודנטים מצטיינים בשנה רביעית בהנדסת חשמל או בהנדסת מחשבים המעוניינים ללמוד במסלול א' (עם תזה) בלבד. סטודנטים שסיימו את כל הקורסים הנדרשים בלימודי תואר ראשון בהנדסת חשמל / מחשבים בשנים א-ג בממוצע 90 לפחות, רשאים להגיש את מועמדותם למסלול הישיר לוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה להנדסה במהלך סמסטר ב' של שנת הלימודים השלישית. סטודנטים שיתקבלו למסלול הישיר על-ידי בית הספר ללימודים מתקדמים, יחויבו לסיים את כל הדרישות לתואר ראשון ושני ב- 5 שנים.

תנאי הקבלה למסלול ב' זהים למסלול א'. אופציית המסלול הישיר אינה פתוחה לתלמידי מסלול זה.

הוועדה ללימודים מתקדמים בפקולטה להנדסה שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר מבין המועמדים, שעמדו בתנאי הקבלה המינימליים, ולהמליץ על קבלתם לבית הספר ללימודים מתקדמים.

ההחלטה הסופית על קבלת מועמד ללימודי תואר שני (בכל המסלולים) הינה בסמכות בית הספר ללימודים מתקדמים האוניברסיטאי.

ההחלטה על קבלת המועמד ללימודי תואר שני תקפה לשנת הלימודים אליה התקבל המועמד בלבד.

 

מכסת השעות והסמינריונים


מסלול א' – כולל מחקר

צבירת 14 ש"ש (שעות שבועיות) לפחות (28 נ"ז-נקודות זכות) [15 ש"ש (30 נ"ז) במגמה לעיבוד מידע ומדעי הנתונים], בהתאם לתכנית הלימודים, יש לסיים את כל הקורסים בציון עובר (65) ובממוצע כולל של 75 לפחות.   

חובת השתתפות בקולוקוויום המחלקתי [1 ש"ש (2 נ"ז) הנכללות במסגרת 14/15 ש"ש (28/30 נ"ז)].

פרטים נוספים ניתן לקבל בפרק המבוא לידיעון זה.

הדרישות לקבלת התואר במסלול הישיר – כולל מחקר:

צבירת 12 ש"ש (24 נ"ז) [13 ש"ש (26 נ"ז) במגמה לעיבוד מידע ומדעי הנתונים] לפחות בקורסי התואר השני, בהתאם לתכנית הלימודים. יש לסיים את כל הקורסים בציון עובר (65) ובממוצע כולל של 75 לפחות.

חובת השתתפות בקולוקוויום המחלקתי [1 ש"ש (2 נ"ז) הנכללות במסגרת 12/13 ש"ש (26/ 24 נ"ז)].

פרטים נוספים ניתן לקבל בפרק המבוא לידיעון זה.

מסלול ב' – ללא תזה

צבירת 22 ש"ש (44 נ"ז) [23 ש"ש (46 נ"ז) במגמה לעיבוד מידע ומדעי הנתונים] לפחות, בהתאם לתכנית הלימודים. יש לסיים את כל הקורסים בציון עובר (65) ובממוצע כולל  של 75 לפחות.

חובת השתתפות בקולוקוויום המחלקתי [1 ש"ש (2 נ"ז) הנכללות במסגרת 22/23 ש"ש (44/46 נ"ז)].

ביצוע פרויקט בהיקף 4 ש"ש (8 נ"ז) הנכלל במסגרת 22/23 ש"ש (44/46 נ"ז).

פרטים נוספים ניתן לקבל בפרק המבוא לידיעון זה.

 

לכל סטודנט בכל מסלול ימונה מנחה אקדמי זמני או קבוע מרגע קבלתו לתכנית . על הסטודנט במסלול הכולל מחקר להתקשר עם מנחה קבוע לא יאוחר מסוף הסמסטר הראשון ללימודיו. על סטודנט במסלול עם עבודת גמר למצוא מנחה לעבודה זו לא יאוחר מסוף שנת לימודיו הראשונה. אישור תכנית הלימודים מותנה בהישגי הסטודנט ובאישור המנחה. 

 

התוכנית להנדסת חשמל

קורסי חובה


קורסי החובה יכללו קורסים כמפורט להלן:

 1. קורסים במתמטיקה.
 2. קורסי ליבה בהנדסה.

קורסי בחירה

קורסי הבחירה יכללו קורסים כמפורט להלן:
קורסים בתחום ההתמחות מתוך רשימת הקורסים כמפורט בתכנית הלימודים.
באישור המנחה, ניתן יהיה להירשם לקורסים מתואר ראשון ב"רמה מקבילה", בהיקף של עד 3 ש"ש (6 נ"ז).
סטודנט תואר שני במסלול עם תזה יוכל להירשם באישור המנחה לקורס "קריאה מודרכת".  קורס זה אינו פתוח לסטודנטים במסלול ללא תזה.

הסטודנט רשאי ללמוד עד שני קורסים מכל מחלקה אחרת באוניברסיטה ובלבד שקורסים אלו אושרו על ידי המנחה וראש הועדה ללימודים מתקדמים של הפקולטה  והם מוגדרים  כקורסים לתארים מתקדמים ברשומות האוניברסיטה.

מגמת עיבוד מידע ומדעי הנתונים

תכנית הלימודים מחולקת לארבעה רבדים:

 1. קורסי יסוד
 2. קורסי ליבה
 3. קורסי תשתית- מרחיבים
 4. קורסי תוכן

סטודנט תואר שני במסלול עם תזה יוכל להירשם באישור המנחה לקורס "קריאה מודרכת". קורס זה אינו פתוח לסטודנטים במסלול ללא תזה.

הסטודנט רשאי ללמוד עד שני קורסים מכל מחלקה אחרת באוניברסיטה, שאינם חלק מתכנית הלימודים בתחום כמפורט בידיעון זה, ובלבד שקורסים אלו אושרו על ידי המנחה וראש הועדה ללימודים מתקדמים של הפקולטה והם מוגדרים כקורסים לתארים מתקדמים ברשומות האוניברסיטה.

הגשת הצעת מחקר

על הסטודנט להגיש הצעת מחקר לתזה עד סוף סמסטר א' בשנת הלימודים השנייה.

משך הלימודים

משך הלימודים לתואר שני הינו שנתיים. תלמיד שבאופן חריג לא סיים את לימודי התואר השני בזמן הקצוב לעיל, יידרש להגיש בקשה להארכה שתידון על-ידי הועדה ללימודים מתקדמים בפקולטה להנדסה ובית הספר ללימודים מתקדמים שבסמכותם לאשר/לדחות את הבקשה.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר השני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

בחינת גמר

במסלול א' - הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.
במסלול ב' - הבחינה תתבסס על הפרויקט שהגיש הסטודנט.
 

ראו תקנון הפקולטה להנדסה על נהלי הבחינה והדרישות.

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה

ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה

 

תואר שלישי
 

תנאי הקבלה, מסלולי הלימוד והנהלים כמפורט  בפרק המבוא.

תחומי ידע

הפקולטה להנדסה מציעה מחקרים בתחומי הידע הבאים:
אלקטרו-אופטיקה, ביו הנדסה, הנדסת מחשבים, ננו-אלקטרוניקה, עיבוד מידע ומדעי הנתונים ותקשורת.

להלן דוגמאות לתחומי המחקר בפקולטה:

אלקטרו-אופטיקה

סופר רזולוציה ומערכות דימות, מיקרוסופיה אופטית ופלורוסנציה, דימות ביו רפואי, הסתרה זמנית ומרחבית, אופטיקה לא לינארית, ננו-פוטוניקה, התקני פלזמונים התקני אלקטרו-אופטיים, התקנים אופטיים בסיליקון, תקשורת אופטית, התקני סיבים, חישה בעזרת סיבים אופטיים, פוטוניקת מיקרו-גל ואופטיקה אטמוספרית.

ביו-הנדסה

מערכות דיאגנוסטיקה מתקדמות, רפואה שיקומית, מערכות להובלת תרופות , חקר הסרטן, ביו פוטוניקה והדמיה רפואית, ניתוח של מערכות ביולוגיות מורכבות, עיבוד אותות ביולוגיים, ביו-אינפורמטיקה, הנדסה וננו-טכנולוגיה לשימושים ביולוגיים ורפואיים, ממשק מוח-מכונה, פיתוח שתלים, פיתוח מיקרוסקופיה מתקדמת, אימונולגיה מערכתית וחישובית, גנומיקה וביוטכנולגיה, הנדסת רקמות.

הנדסת מחשבים

מערכות חסינות לשגיאות ( (fault tolerant, קודים למערכות מחשב, קידוד מערכות אינטראקטיביות, תכן מערכות חומרה, אמינות ובטיחות, קריפטוגרפיה וחישוב בטוח, שיטות ספקטרליות לתכן לוגי, אימות פורמלי של מערכות ראקטיביות, לוגיקה טמפורלית, אופטימיזציה של מעגלי ומערכות VLSI, מערכות  VLSI דלות אנרגיה, ביולוגיה חישובית, גרפיקה ממוחשבת, , עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה, אלגוריתמים לבעיות תזמון והקצאת משאבים, אלגוריתמי קירוב, אלגוריתמים מקוונים.

ננו-אלקטרוניקה

תכנון, ייצור ואפיון התקני ננו-אלקטרוניקה, מעגלים ומערכות VLSI, גלאי הדמאה מתקדמים, התקנים ומערכות לחלל, תכנון ואפיון זיכרונות,  תכנון חומרה אמינה, אמינות במערכות VLSI, תכנון אנלוגי וספרתי של מעגלים משולבים, חיישנים וממשקים אנלוגיים, מעגלים אנלוגיים לניהול והעברת אנרגיה, מעגלים אנלוגיים וספרתיים לחומרה בטוחה.

עיבוד מידע ומדעי הנתונים

עיבוד אותות סטטיסטי ותהליכים אקראיים, תיאוריה ושיטות לעיבוד אותות, עיבוד אותות מסתגל, עיבוד אותות תקשורת, עיבוד אותות רדיו, עיבוד אותות מכ"ם, עיבוד תמונה, עיבוד אותות אקוסטיים, עיבוד אותות דיבור, עיבוד אותות ביולוגיים, מערכי חיישנים, רשתות חיישנים, רשתות חברתיות, למידת מכונה, ראיה ממוחשבת, למידה עמוקה, עיבוד אותות על גרפים, עיבוד אותות על יריעות, תורת המשחקים, ביו-אינפורמטיקה.

התכנית כוללת קורסים רלבנטיים וכתיבת עבודת דוקטורט שתותאם באופן אישי לכל מועמד.
את תחומי ההתמחות של חברי הסגל ניתן לראות באתר הפקולטה להנדסה.

 

לקבלת פרטים נוספים

ניתן לפנות לפקולטה להנדסה, בטלפון 03-7384634, בדוא"ל

או לעיין באתר האינטרנט של הפקולטה להנדסה

חפשו אותנו בפייסבוק

הפקולטה להנדסה אוניברסיטת בר אילן