תואר שני - מועדים והליך הרשמה

1.מועדי ההרשמה

פתיחת ההרשמה: יום א', ד' בשבט תשפ"א (17.1.2021).

סיום ההרשמה: יום ה', כ"א בתמוז, תשפ"א (1.7.2021).

בחלק מהמחלקות תימשך ההרשמה על בסיס מקום פנוי.

רשימת המחלקות בהן הסתיימה ההרשמה מופיעה באתר בית הספר ללימודים מתקדמים.
 

סיום ההרשמה למחלקה לפסיכולוגיה: 

למגמה הקלינית - יום ה', ו' באדר, תשפ"א (18.2.2021).

למגמה הארגונית חברתית - יום  ה', י"ז באייר תשפ"א (29.4.2021).

למגמת פסיכולוגיה, קוגניציה רגש ומוח - ההרשמה תימשך על בסיס מקום פנוי.

סיום ההרשמה לתוכנית ההשלמה בעבודה סוציאלית: יום א', ו' באייר, תשפ"א (18.4.2021).

לתוכנית הרגילה בעבודה סוציאלית: יום ה', י"ז באייר תשפ"א  (29.4.2021).

סיום ההרשמה במחלקה לאמנות יהודית: יום  ה', י"ז באייר תשפ"א (29.4.2021).

 

2.דמי הרשמה

סה"כ דמי ההרשמה 464 ₪ (דמי ערכת הרשמה 45 ₪ + דמי פנייה 419 ₪).

סה"כ דמי ההרשמה לסטודנטים בעלי תואר קודם מאוניברסיטת בר-אילן ששנת לימודיהם האחרונה לתואר הראשון הייתה תשע"ט - תשפ"א - 255 ₪ (דמי ערכת הרשמה 45 ₪ + דמי פנייה 210 ₪).

דמי ההרשמה לא יוחזרו, כולל למועמדים שלא התקבלו ללימודים או ביטלו את הרשמתם.

פטורים מדמי פנייה

מועמדים הלומדים בשנת הלימודים תשפ"א לתואר שני או ללימודי תעודה שבטיפול בית הספר ללימודים מתקדמים באוניברסיטת בר-אילן ושילמו דמי פנייה עבור הרשמתם לשנת הלימודים תשפ"א  פטורים מדמי פנייה.

רישום למחלקה נוספת

מועמדים שהגישו מועמדות לאחת המחלקות ומבקשים להגיש מועמדות למחלקה נוספת ימלאו טופס הרשמה למחלקה נוספת. את הטופס ניתן לקבל במרכז השירות והגיוס, או להורידו מאתר בית הספר ללימודים מתקדמים.

מועמדים המבקשים להתקבל למחלקה שלישית ימלאו טופס הרשמה למחלקה נוספת, כאמור לעיל, וישלחו אותו באמצעות טופס פניה. הגשת מועמדות למחלקה שלישית כרוכה בתשלום דמי פנייה בסך 210 ₪ באמצעות מערכת האינ-בר. 

3.הליך ההרשמה יש להירשם בקישור זה

מומלץ לעיין בדרישות ובתוכני התואר לפני ביצוע ההרשמה.  

 *מסמכים שיש לצרף לבקשה:

  1. תעודה או אישור זכאות לתואר הראשון.
  2. גיליון ציונים הכולל את הציונים של כל שנות הלימודים לתואר הראשון וממוצע הציונים הסופי.
  • בוגרי B.Ed נדרשים לצרף גיליון ציונים של כל ארבע שנות לימודיהם, כולל ממוצע סופי משוקלל של תעודת ההוראה ושל ה- B.Ed.
  • בוגרי אוניברסיטאות ומוסדות אקדמיים אחרים בחו"ל נדרשים להמציא בנוסף את דירוג הציונים של המוסד בו למדו את התואר הראשון, וכן תרגום מקורי ורשמי לאנגלית שנעשה על ידי מתורגמן מוסמך. ניתן לפנות בנדון לבית הספר הבינלאומי.
  • מועמדים בשנת לימודיהם האחרונה לתואר הראשון יצרפו אישור מהמוסד בו הם לומדים, הכולל את פירוט הקורסים החסרים להשלמת התואר. כמו כן עליהם להגיש גיליון ציונים הכולל ממוצע ציונים עדכני למועד הגשת הבקשה.
  1. ניתן לצרף מסמכים על לימודים נוספים מעבר לתואר הראשון.
  2. צילום תעודת זהות הכולל שם, מספר זהות ותאריך הלידה.
  3. מועמדים שהגישו מועמדות לאחת המחלקות ומבקשים להגיש מועמדות למחלקה נוספת ימלאו טופס הרשמה למחלקה נוספת. את הטופס ניתן לקבל במרכז השירות והגיוס או להורידו מאתר בית הספר ללימודים מתקדמים.
  4. אישור על תשלום דמי פנייה (ראו להלן).

מועמדים בוגרי תואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן פטורים מלצרף את מסמכים 1 ו- 2.

מסמכים שיצורפו לטופסי ההרשמה לא יוחזרו.

* לסעיפים 3-1 נדרש העתק רשמי ומקורי המאושר בחתימה ובחותמת המוסד שהעניק את התעודה או את האישור. מסמכי הרשמה שיישלחו ישירות בדוא"ל ממוסד הלימודים שבו נלמד התואר הקודם אל בית הספר ללימודים מתקדמים, נחשבים, במרבית המקרים, כמסמך רשמי ומקורי.

לחלופין, ניתן לאשר באוניברסיטה צילומי מסמכים על ידי הצגת המסמך המקורי וצילום של המסמך. אישור מסמכים ייעשה במשרדי בית הספר ללימודים מתקדמים או במרכז השירות והגיוס. צילומים החתומים על ידי עו"ד לא יתקבלו.

ניתן לשלוח בשלב הראשון את המסמכים הרשמיים כצרופות לטופס ההרשמה או באמצעות טופס הפנייה.

 

ניתן למסור את טופס ההרשמה והמסמכים הנלווים במועדי ההרשמה במשרדי בית הספר ללימודים מתקדמים או במרכז השירות והגיוס (502/19).

מסמכים שנשלחים בדואר חייבים לשאת חותמת דואר עם תאריך הקודם למועד סיום ההרשמה. המועד הקובע הוא מועד המשלוח ולא מועד תשלום דמי ההרשמה.

רק בקשות הכוללות את כל המסמכים תטופלנה ותובאנה לדיון.

 

לנהלים על אופן הגשת מסמכים מקוריים בתקופת הקורונה, יש להכנס לקישור זה.

 

מכתבי קבלה או דחייה נשלחים בדוא"ל. כמו כן, ניתן להתעדכן במערכת האינ-בר, שבאתר האוניברסיטה.