תואר שני - מועדים והליך הרשמה

1.מועדי ההרשמה

פתיחת ההרשמה: יום א', ד' בשבט תשפ"א (17.1.2021).

סיום ההרשמה: יום ה', כ"א בתמוז, תשפ"א (1.7.2021).

בחלק מהמחלקות ההרשמה תימשך על בסיס מקום פנוי.

רשימת המחלקות בהן הסתיימה ההרשמה מופיעה באתר בית הספר ללימודים מתקדמים.
 

מועדי סיום ההרשמה למחלקה לפסיכולוגיה: 

למגמה הקלינית - יום ה', ו' באדר, תשפ"א (18.2.2021).

למגמה החברתית ארגונית - יום  ה', י"ז באייר תשפ"א (29.4.2021).

למגמת פסיכולוגיה, קוגניציה, רגש ומוח - ההרשמה תימשך על בסיס מקום פנוי.

מועד סיום ההרשמה לתוכנית ההשלמה בעבודה סוציאלית: יום א', ו' באייר, תשפ"א (18.4.2021).

מועד סיום ההרשמה לתוכנית הרגילה בעבודה סוציאלית: יום ה', י"ז באייר תשפ"א  (29.4.2021).

מועד סיום ההרשמה למחלקה לאמנות יהודית: יום  ה', י"ז באייר תשפ"א (29.4.2021).

 

2.דמי הרשמה

סה"כ דמי ההרשמה 464 ₪ (דמי ערכת הרשמה 45 ₪ + דמי פנייה 419 ₪).

סה"כ דמי ההרשמה לסטודנטים בעלי תואר קודם מאוניברסיטת בר-אילן ששנת לימודיהם האחרונה לתואר הראשון הייתה תשע"ט - תשפ"א - 255 ₪ (דמי ערכת הרשמה 45 ₪ + דמי פנייה 210 ₪).

דמי ההרשמה לא יוחזרו, כולל למועמדים שלא התקבלו ללימודים או ביטלו את הרשמתם.

מועמדים הפטורים מתשלום דמי פנייה

מועמדים הלומדים בשנת הלימודים תשפ"א לתואר שני או ללימודי תעודה שבאחריות בית הספר ללימודים מתקדמים באוניברסיטת בר-אילן, ואשר שילמו דמי פנייה עבור הרשמתם לשנת הלימודים תשפ"א, פטורים מדמי פנייה.

רישום למחלקה נוספת

מועמדים שהגישו מועמדות לאחת המחלקות ומבקשים להגיש מועמדות למחלקה נוספת ימלאו טופס הרשמה למחלקה נוספת, וישלחו אותו באמצעות טופס פנייה.

הגשת מועמדות למחלקה שלישית כרוכה בתשלום דמי פנייה נוספים בסך 210 ₪, שישולמו באמצעות מערכת האינ-בר

3.הליך ההרשמה 

מומלץ לעיין בדרישות ובתוכנית הלימודים של התואר לפני ביצוע ההרשמה. הרשמה.

מסמכים שיש לצרף להרשמה:

  1. תעודה או אישור זכאות לתואר ראשון.
  2. גיליון ציונים הכולל את הציונים של כל שנות הלימודים לתואר הראשון וממוצע הציונים הסופי.
  • בוגרי B.Ed נדרשים לצרף גיליון ציונים של כל ארבע שנות לימודיהם, כולל ממוצע סופי משוקלל של תעודת ההוראה ושל ה- B.Ed.
  • בוגרי אוניברסיטאות ומוסדות אקדמיים אחרים בחו"ל נדרשים להמציא בנוסף את דירוג הציונים של המוסד בו למדו את התואר הראשון, וכן תרגום מקורי ורשמי לאנגלית שנעשה על ידי מתורגמן מוסמך. ניתן לפנות בנדון לבית הספר הבינלאומי.
  • מועמדים בשנת לימודיהם האחרונה לתואר הראשון יצרפו אישור מהמוסד בו הם לומדים, הכולל את פירוט הקורסים החסרים להשלמת התואר. כמו כן עליהם להגיש גיליון ציונים הכולל ממוצע ציונים עדכני למועד הגשת הבקשה.
  1. ניתן לצרף מסמכים על לימודים נוספים מעבר לתואר הראשון.
  2. צילום תעודה מזהה הכולל שם, מספר זיהוי ותאריך לידה.
  3. אישור על תשלום דמי פנייה.

מועמדים בוגרי תואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן פטורים מלצרף את המסמכים שבסעיפים 1 ו- 2.

מסמכים שיצורפו לטופסי ההרשמה לא יוחזרו.

* לסעיפים 3-1 נדרש העתק רשמי ומקורי המאושר בחתימה ובחותמת המוסד שהעניק את התעודה או את האישור. מסמכי הרשמה שיישלחו ישירות בדוא"ל ממוסד הלימודים שבו נלמד התואר הקודם אל בית הספר ללימודים מתקדמים, נחשבים, במרבית המקרים, כמסמך רשמי ומקורי.

לחלופין, ניתן לאשר באוניברסיטה מסמכים על ידי הצגת המסמך המקורי וצילום של המסמך. אישור מסמכים ייעשה במשרדי בית הספר ללימודים מתקדמים, במחלקה או במרכז השירות והגיוס. העתקים המאושרים על ידי עו"ד לא יתקבלו.

ניתן לשלוח בשלב הראשון את המסמכים הרשמיים כצרופות לטופס ההרשמה או באמצעות טופס הפנייה.

 

ניתן למסור את טופס ההרשמה והמסמכים הנלווים במועדי ההרשמה במשרדי בית הספר ללימודים מתקדמים או במרכז השירות והגיוס (502/19).

מסמכים שנשלחים בדואר חייבים לשאת חותמת דואר עם תאריך הקודם למועד סיום ההרשמה. המועד הקובע הוא מועד המשלוח ולא מועד תשלום דמי ההרשמה.

רק בקשות הכוללות את כל המסמכים תטופלנה ותובאנה לדיון.

 

לנהלים על אופן הגשת מסמכים מקוריים בתקופת הקורונה, יש להיכנס לקישור זה.

 

מכתבי קבלה או דחייה נשלחים בדוא"ל. כמו כן, ניתן להתעדכן במערכת האינ-בר