תואר שלישי - מועדים והליך הרשמה

לנהלים על אופן הגשת מסמכים מקוריים בתקופת הקורונה, יש להיכנס לקישור זה.

לפני ההרשמה יש לפנות למחלקה וכן מומלץ ליצור קשר עם מנחים מתאימים בנושא המבוקש ולוודא את פניותם להנחייה.

דמי הרשמה – 464 ₪.

ניתן להגיש מועמדות ולהתקבל לתואר השלישי במהלך כל השנה, למעט ליחידות המפורטות להלן:

 • המחלקה לפסיכולוגיה - סיום ההרשמה בסוף חודש אפריל 2021.
 • בית-הספר לעבודה סוציאלית - סיום ההרשמה ב-18 במאי 2021.
 • הפקולטה למשפטים - למבקשים להתחיל את הלימודים בסמסטר א' - סיום הרשמה ב-30 ביוני, למבקשים להתחיל את הלימודים בסמסטר ב' - סיום ההרשמה ב-31 בדצמבר 2021.
 • בית-הספר למינהל עסקים - יש להגיש טפסים נוספים המופיעים באתר בית-הספר למינהל עסקים, בשני מועדים מובנים: ב- 5 במאי 2021 וב- 15 בנובמבר 2021.

מניין שנות הלימודים ייעשה על פי השנה האקדמית שבה התחילו הלימודים לתואר, ולא על פי מועד הקבלה ללימודים. 

נהלים להגשת מועמדות       

תהליך ההרשמה כולל תשלום דמי פנייה. דמי הפנייה לא יוחזרו גם למועמדים שלא התקבלו ללימודים או ביטלו את הרשמתם.

 1. הגשת המועמדות ללימודים לתואר השלישי תיעשה באמצעות רישום מקוון.
   
 2. אישור על קבלת הטפסים והמסמכים יישלח למועמד/ת. אין באישור זה משום הודעה על קבלת המועמד/ת ללימודים.
 1. יתקבלו רק מסמכים רשמיים ומקוריים המאושרים בחתימה ובחותמת המוסד שהעניק את התעודה או את האישור. מסמכי הרשמה הנשלחים ישירות בדוא"ל ממוסד הלימודים בו נלמד התואר הקודם אל ביה"ס ללימודים מתקדמים, נחשבים, ברוב המקרים, כמסמך מקורי ורשמי.
  לחלופין, ניתן לאשר באוניברסיטה צילומי מסמכים על ידי הצגת המסמך המקורי וצילום של המסמך. העתקים מאושרים על-ידי עורך דין וכן מסמכים שיישלחו באמצעות פקס או דוא"ל לא יתקבלו.
 • המבקשים לאשר מסמך יציגו את המסמך המקורי וצילום בשעות הקבלה במשרדי בית הספר ללימודים מתקדמים, במחלקה או במרכז השירות והגיוס, אזור מורשת ישראל בניין 19/502 ליד בניין שטרן. מועמדים שבמועד הרשמתם לא הגישו את כל המסמכים הנדרשים יקבלו הודעה על פתיחת תיק/פנייה שבה יפורטו המסמכים החסרים. בית הספר ללימודים מתקדמים ימתין חודשיים להשלמת המסמכים, או עד סיום הרישום (המוקדם מביניהם). במידה והמסמכים לא יגיעו במהלך פרק הזמן שהוקצב תבוטל ההרשמה והמסמכים שהוגשו יוחזרו למועמדים לפי דרישתם. דמי ההרשמה לא יוחזרו.
   
 • מועמדים שבקשתם בוטלה בשל העדר כל המסמכים הנדרשים, רשאים להגיש את מועמדותם בשנית לאחר השלמת הגשת כל המסמכים. במקרה זה הם יחויבו בדמי הרשמה בדומה למועמדים חדשים.

4.   מועמדים בוגרי אוניברסיטאות בחו"ל.

5.   רק לאחר השלמת כל המסמכים הנדרשים יפנה בית-הספר ללימודים מתקדמים למחלקה בבקשה לקבל המלצה
      וחוות דעת. הקבלה לתואר שלישי מותנית באישור ועדת הקבע של בית-הספר ללימודים מתקדמים אשר דנה בכל
      המועמדים. לאחר קבלת החלטה תישלח למועמד/ת הודעה בדוא"ל. ניתן גם להתעדכן במערכת האינבר שבאתר
      האוניברסיטה
.