מלגות ופרסים

שעות הקבלה: א', ג'  14:00-11:30  ב', ה' 10:30-08:30, ביום ד' אין קבלת קהל.

מיקום: בנין שלייפר 304, חדר 7

טלפון 5318501–03, 03-5318732 

מייל: דואר אלקטרוני.

מועד להגשת הבקשות: ספטמבר-אוקטובר.

טפסי בקשה למלגה:  באתר האינטרנט של מדור מלגות.

תשובות לבקשות: במהלך ינואר פברואר.

ערעורים: ניתן להגיש בתוך שבועיים מיום קבלת התשובה.

סטודנטים הלומדים בפקולטה למדעי החיים, מדעים מדויקים, הנדסה ורפואה, יפנו בקשותיהם למחלקות.

תואר שני:

ועדת המלגות והפרסים מעניקה מלגות לסטודנטים הלומדים לתואר שני בשנים א' וב', במסלול עם תזה על פי הקריטריונים המפורסמים באתר. קבלת מלגה בשנה"ל שנייה מותנית בהגשת הצעת מחקר למחלקה.

מלגות מקרנות חוץ מוענקות על פי תנאי התורמים. בנוסף לכך קיימות מלגות המנוהלות על-ידי פקולטות ומחלקות.

סטודנטים במעמד מיוחד לתואר שני אינם זכאים למלגה.

תואר שלישי:

ועדת המלגות והפרסים מעניקה מלגות לסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בשנים א'-ד' בעלי ממוצע 85 ומעלה, על פי הקריטריונים.

סטודנטים במעמד "השלמות לתואר שלישי" אינם זכאים למלגה.

 בלשכת דיקן הסטודנטים אפשר לקבל הלוואות בתנאים נוחים במיוחד.