מלגות הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים

1. רקע

אוניברסיטת בר-אילן מעודדת את לימודיהם של סטודנטים מצטיינים לתואר דוקטור, בין היתר באמצעות מלגות ייעודיות.

הזוכים במלגה מקבלים מלגת קיום בנוסף לפטור משכר לימוד במשך 4 שנים, שבמהלכן הם מתחייבים לסיים את עבודת הדוקטור. כמו כן יוכלו דוקטורנטים מצטיינים אלה לקבל מימון לצורך הצגת עבודתם בכנס בינלאומי על בסיס מימון תואם של הפקולטה או של המנחה.

מלגאי נשיא הזוכה במלגה חיצונית תחרותית יהיה זכאי לכפל מלגות, ובלבד שהסכום הכולל שיקבל לא יעלה על סכום מרבי שייקבע. גם המנחה זכאי להוסיף לסכום מלגה מתוך מענק מחקר, ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על סכום מרבי שייקבע. במקרה של חריגה, יופחת סכום המלגה בהתאם. פקולטה או מחלקה רשאים לקבוע שבמחלקה שלהם לא יינתן כפל מלגות ואז המלגאי יקבל רק את המלגה הגבוהה יותר.

המלגה השנתית משולמת מדי חודש בחודשו. מקבלי המלגה אינם רשאים להשתכר בדרך אחרת (פרט לעבודה אקדמית, או כזו הנדרשת לצורך המחקר, ובהיקף מוגבל, ורק לאחר אישור מוקדם של הוועדה הנוגעת בדבר), וזאת על מנת שיוכלו להקדיש את זמנם לעבודת המחקר ולסיימה במועד שנקבע.

בית הספר ללימודים מתקדמים והוועדה למלגות נשיא בוחרים את הדוקטורנטים המקבלים את המלגה ומקיימים מעקב אחר מהלך לימודיהם. זוכי המלגות חותמים על חוזה המפרט את התנאים לקבלת המלגה, את דרישות המחקר ואת נסיבות ביטול המלגה, ומפרט את לוח הזמנים הנדרש לסיום הדוקטורט בהתאם לשלבי המחקר.

2.   הגשת מועמדות

בחודשים מרס-אפריל מתפרסם קול קורא להגשת מועמדות לקבלת מלגת הנשיא.

מועמדים שסיימו בהצטיינות את לימודי התואר השני עם תזה באוניברסיטאות בארץ או בחו"ל מוזמנים להגיש את מועמדותם. במקרים חריגים בלבד תתקבלנה גם פניות של בוגרי תואר ראשון מצטיינים שסיימו את לימודיהם לאחרונה והם בעלי נתונים מתאימים ללמוד במסלול ישיר לדוקטורט. לבקשות יש לצרף גיליונות ציונים עדכניים, אישורים על ציון התזה, פרסומים ושני מכתבי המלצה.

3.   מעקב

בתום כל סמסטר נדרשים מקבלי המלגות למלא דו"ח התקדמות על עבודתם. במקביל ימלאו המנחים דו"ח מעקב על עבודת הסטודנטים. הדוחות השונים נבחנים על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים והוועדה למלגות נשיא, הרשאים להפסיק את לימודיו של סטודנט שאיננו עומד בציפיות.

לפרטים נוספים וטופס מועמדות ניתן לפנות בדוא"ל או למצוא בדף מלגות הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים.

המשרד המטפל במלגות נשיא נמצא בבניין 403, במתחם בית הספר ללימודים מתקדמים.

 

פרסי אוניברסיטת בר-אילן לדוקטורנטים

אוניברסיטת בר-אילן מבקשת לעודד תלמידים לתואר שלישי בתחומי – היהדות, הרוח, החברה, המשפטים ומדעי האדם הבינתחומיים לפרסם במהלך לימודיהם מאמרים בכתבי עת מחקריים. תלמיד או תלמידה לתואר שלישי שמאמר פרי עטם, בין בנושא הדוקטורט ובין בנושא אחר, יתקבל לפרסום בכתב עת מחקרי הנמנה עם רשימת כתבי העת המוכרת על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, יזכו בפרס דקן בית-הספר ללימודים מתקדמים בסך 3,000 ₪. קבלה לפרסום בכתב עת שפרסום בו מוכר לדירוגים בינלאומיים של האוניברסיטה תזכה בפרס הנשיא בסך 4,000 ₪. הזכאות לפרס מותנית בציון אוניברסיטת בר-אילן כשיוך המוסדי של הכותבים. הפרס יינתן בגין פרסום כל מאמר, כך שניתן יהיה לזכות ביותר מפרס אחד במהלך תקופת הלימודים. לנוהל המלא ולטופס הבקשה ניתן לפנות למשרד מלגות הנשיא.