המחלקה ללשון עברית וללשונות שמיות

תואר שני

מסלולים

קיימים שני מסלולים:
מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.
מסלול ב' - ללא עבודת מחקר.

כן קיים מסלול ישיר (מקוצר) לתואר שני לסטודנטים מצטיינים (פרטים בפרק המבוא).

כיווני הלימוד – קיימים רק במסלול א'

 1. לשון המקרא
 2. לשון חכמים
 3. לשון ימי הביניים
 4. העברית החדשה ורקעה
 5. לימודי לשונות שמיות
   

דרישות מוקדמות
תואר ראשון בלשון עברית כמקצוע מורחב, ראשי או דו-ראשי בממוצע של 76 לפחות.

השלמות  

 1. מועמדים שלמדו תואר ראשון בלשון עברית כמקצוע משני, יוכלו להתקבל ללימודי התואר השני במעמד "מן המנין בתנאי". בשנה הראשונה ללימודיהם הם יחויבו בהשלמה בהיקף של 6 ש"ש (12 נ"ז):
 • סמנטיקה לקסיקלית – 1 ש"ש (2 נ"ז)
 • סמנטיקה של המשפט – 1 ש"ש (2 נ"ז)
 • קורסי בחירה מלימודי התואר הראשון, שלא נכללו בתוכנית לימודיהם לקראת התואר הראשון, בהיקף של 4 ש"ש (8 נ"ז)

יש לקבל בקורסים אלו ממוצע של 80 לפחות.

 1. מועמדים שלמדו תואר ראשון במקצוע אחר או במוסד אחר ויתקבלו, יחויבו בלימודי השלמה על פי תוכנית שתיקבע על ידי המחלקה ובאישור בית הספר ללימודים מתקדמים. יש לקבל בקורסים אלו ממוצע של 80 לפחות.

מסלול א' – עם עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים

 • 14 ש"ש (28 נ"ז) - קורסים המשותפים לכל הסטודנטים וקורסים של כיוון הלימוד הנבחר, מתוכם יכתוב הסטודנט שתי עבודות סמינריוניות אצל שני מורים שונים ובנושאים שונים. הלימודים המשותפים כוללים 4 ש"ש (8 נ"ז) שפות שמיות [או 2 ש"ש (4 נ"ז) למתמחים בעברית החדשה] וכן 1 ש"ש (2 נ"ז) בהדרכה לכתיבה מדעית.
 • השתתפות בקולוקוויום המחלקתי ובפורום לתלמידי המחקר המחלקתי במשך כל שנות הלימודים.
 • סטודנט אשר לא יגיש את עבודת הגמר שלו עד סוף שנת לימודיו השנייה, יחויב בכל שנה בשמיעת קורס אחד במחלקה עד להגשת עבודתו.

ידיעת שפות

 1. אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).   

פטורים מבחינת המיון בוגרי תואר ראשון בעלי ציון 85 ומעלה בקורס "אנגלית למתקדמים", באוניברסיטאות: בר-אילן, תל-אביב, חיפה, בן-גוריון, העברית, אריאל, הפתוחה והטכניון.

 1.  ידיעת שפה זרה נוספת ברמה של קריאת טקסטים באחת מן השפות: גרמנית, ספרדית, צרפתית, רוסית או כל שפה אחרת שהמנחה יציע.
   

לימודי יהדות
על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

הוראות לכתיבת עבודת הגמר
ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

בחינת גמר
בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.
 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה ולא יאוחר מסוף סמסטר א' בשנת הלימודים השנייה.

 

מסלול ב' - ללא עבודת מחקר
 

אין חלוקה לכיווני לימוד.

מכסת השעות והסמינריונים

1.תוכנית רגילה

18 ש"ש (36 נ"ז) כמפורט להלן:

2–4 ש"ש (4–8 נ"ז) אכדית או שפה שמית אחרת

1 ש"ש (2 נ"ז) – הדרכה לכתיבה מדעית

1315 ש"ש (2630 נ"ז) קורסי בחירה, ובהם: קורס בלשני על רקע טקסטים מתקופת חז"ל, קורס דומה מתקופת ימי הביניים וקורס מתקדם בעברית החדשה או בבלשנות הכללית. מתוכם יכתוב הסטודנט שלוש עבודות סמינריוניות אצל שני מורים לפחות.

ניתן לבחור בקורס בחירה אחד מלימודי התואר הראשון שהסטודנט לא למד במסגרת התואר הראשון.

השתתפות בקולוקוויום המחלקתי במשך כל שנות הלימודים. 

סטודנטים בתוכנית זו חייבים בבחינת סיום.
 

2. לימודים חד שנתיים מקוצרים, ללא עבודת מחקר, למסיימי לימודי תעודה בעריכת לשון באוניברסיטת בר-אילן

16 ש"ש (32 נ"ז) מלימודי התואר השני במחלקה, מתוכן יכתוב הסטודנט שתי עבודות סמינריוניות אצל שני מורים שונים.

ניתן לבחור בקורס בחירה אחד מלימודי התואר הראשון שהסטודנט לא למד במסגרת התואר הראשון.

בוגרי לימודי תעודה בעריכת לשון שלא למדו לשון עברית בתואר הראשון יחויבו ב-4 ש"ש (8 נ"ז) השלמות על פי תוכנית שתיקבע על ידי ראש המחלקה או על ידי היועץ לתואר השני. יש לסיים את לימודי ההשלמה ממוצע של 80 לפחות.

 בלימודים אלו ישנה חובת בחינת סיום.

בחינת גמר

בחינת סיום על חומר ביבליוגרפי שייקבע על ידי המחלקה.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).

פטורים מבחינת המיון בוגרי התואר הראשון בעלי ציון 85 ומעלה בקורס "אנגלית למתקדמים", באוניברסיטאות: בר-אילן, תל-אביב, חיפה, בן-גוריון, העברית, אריאל, הפתוחה והטכניון.


לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

מסיימי התוכנית לבוגרי לימודי תעודה בעריכת לשון בבר-אילן שלמדו יהדות במסגרת לימודי התעודה, פטורים מלימודי יהדות.

 

תואר שלישי

תחומי ההתמחות: 

 • תקופות הלשון העברית
 1. לשון המקרא                                                                                
 2. לשון חכמים
 3. לשון ימי הביניים                                                     
 4. העברית החדשה
 • נושאי המחקר
 1. תורת ההגה והצורות
 2. תחביר
 3. סמנטיקה
 4. פרגמטיקה
 5. מילונאות
 6. חקר השיח                                                          
 7. הארמית לניביה                                               
 8. אשורולוגיה
 9. בלשנות שמית משווה
 10. שפות יהודיות
 11. מגע בין לשונות

 

תוכנית הלימודים תיקבע על ידי ראש המחלקה או על ידי ממונה מטעמו.
בכל שנה יחויבו הסטודנטים להשתתף בקורס אחד ובקולוקוויום המחלקתי.

 

לקבלת פרטים נוספים

ניתן לפנות למחלקה בטלפון 03-5318226/8253,

בדוא"ל המזכירות או בדוא"ל ובאתר המחלקה ללשון עברית וללשונות שמיות.