המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית

 

תואר שני

מסלולים

קיימים שני מסלולים:
מסלול מחקרי (מסלול א') - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.
מסלול עיוני מורחב (מסלול ב') - ללא עבודת מחקר.

תוכניות

 1. בלשנות (כולל נושאים בבלשנות תאורטית, פסיכולינגויסטיקה ובלשנות שימושית).
 2. בלשנות במחקר קליני
 3. ספרות אנגלית (כולל נושאים במחקר, תאוריה(
 4. ספרות אנגלית במגמת כתיבה יוצרת.


הערה: בשלוש התכניות, הקבלה ללימודי תואר שני היא למסלול העיוני המורחב (מסלול ב'), למעט תלמידי התכנית בספרות אנגלית במגמת כתיבה יוצרת.  תלמידים המעוניינים לעבור למסלול המחקרי יוכלו להגיש בתום שנת הלימודים הראשונה בקשה למחלקה, שתישקל על בסיס הישגיהם האקדמיים בשנה זו.

דרישות מוקדמות

 1. בתכנית בלשנות – תואר ראשון בממוצע של 80 לפחות למסלול העיוני המורחב ובממוצע של 88 לפחות למסלול עם עבודת מחקר.
 2. בתכנית ספרות אנגלית – תואר ראשון בממוצע של 85 לפחות ודוגמאות כתיבה.
 3. בתכנית בלשנות במחקר קליני- תואר ראשון בהפרעות בתקשורת, בפסיכולוגיה, במדעי המוח או בתחום מקביל, בציון של 85 לפחות.
 4. מועמד אשר לא סיים את התואר הראשון במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית באוניברסיטת בר אילן, מתבקש לצרף לטופסי הפנייה עבודה סמינריונית.

מסמכים

מועמדים מתבקשים לפנות במקביל להרשמה לאוניברסיטה גם ישירות למחלקה לבלשנות וספרות אנגלית. על המועמדים לציין בפנייתם למחלקה באיזו תכנית ברצונם ללמוד ולצרף את המסמכים הבאים:

 1. דוגמא של עבודה אקדמית (תזה, סמינריון). ממועמדים לתכנית ספרות אנגלית יתקבלו דוגמאות כתיבה באנגלית בלבד.
 2. לתכנית לבלשנות - שני מכתבי המלצה מאיש סגל אקדמי.
 3. קורות חיים.
 4. גיליונות ציונים מלימודים קודמים.

מועמדים שברצונם להגיש מועמדות לתכנית ספרות אנגלית במגמת כתיבה יוצרת מתבקשים לפעול על פי ההנחיות באתר המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית.

כתובת המחלקה: המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית, אוניברסיטת בר אילן רמת גן 5290002, דוא"ל.                

השלמות

מועמדים אשר סיימו תואר ראשון במקצועות אחרים וכן מועמדים שלמדו את המקצוע שאליו הם מבקשים להתקבל כמקצוע משני או שלמדו בתכנית השונה מהותית מזו הנלמדת במחלקה, ויתקבלו, יחויבו בקורסי השלמה.

בידי המחלקה הסמכות להמליץ על דרישות או לימודי השלמה נוספים בכל מקרה בנפרד בהתאם לרקע האקדמי של המועמד/ת. ההחלטה הסופית הינה בסמכות בית הספר ללימודים מתקדמים.

בלשנות

מסלול מחקרי (מסלול א')

מכסת השעות והסמינריונים

14 ש"ש (שעות שבועיות) (28 נ"ז - נקודות זכות) כמפורט להלן:

שישה סמינריונים לתארים מתקדמים בבלשנות 12 ש"ש (24 נ"ז)

קריאה מודרכת והכנה להצעת מחקר 2 ש"ש (4 נ"ז)

חובה על כל סטודנט להיות נוכח במפגשי קולוקוויום המתקיימים מטעם המחלקה.

הקבלה למסלול א' מותנית בהסכמת איש סגל להדרכת התזה.

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

בחינת גמר

בחינת גמר תיערך בעל-פה ותתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה

ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

 

 

מסלול עיוני מורחב (מסלול ב')

מכסת השעות והסמינריונים

22 ש"ש (44 נ"ז) כמפורט להלן:

שלושה קורסים או סמינריונים בבלשנות שהסטודנט לא למד לקראת התואר הראשון 6 ש"ש (12 נ"ז)

שבעה סמינריונים לתארים מתקדמים בבלשנות 14 ש"ש (28 נ"ז)

קריאה מודרכת 2 ש"ש (4 נ"ז)

חובה על כל סטודנט להיות נוכח במפגשי קולוקוויום המתקיימים מטעם המחלקה.

 

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

 

בחינת גמר

הבחינה תתבסס על תכנית הלימודים הרשומה לעיל.

 

בלשנות במחקר קליני

מסלול מחקרי (מסלול א')

מכסת השעות והסמינריונים

16 ש"ש (32 נ"ז) כמפורט להלן:

שני קורסי חובה 4 ש"ש (8 נ"ז)

חמישה סמינריונים לתארים מתקדמים במחקר קליני בבלשנות ובבלשנות תיאורטית 10 ש"ש (20 נ"ז)

קריאה מודרכת והכנה להצעת מחקר - 2 ש"ש (4 נ"ז)

חובה על כל סטודנט להיות נוכח במפגשי קולוקוויום המתקיימים מטעם המחלקה.

הקבלה למסלול א' מותנית בהסכמת איש סגל להדרכת התזה.

 

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

בחינת גמר

בחינת גמר תיערך בעל-פה ותתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

 

מסלול עיוני מורחב (מסלול ב')

מכסת השעות והסמינריונים

24 ש"ש (48 נ"ז) כמפורט להלן:

שני קורסי חובה 4 ש"ש (8 נ"ז)

שלושה קורסים או סמינריונים בבלשנות שהסטודנט לא למד לקראת התואר הראשון 6 ש"ש (12 נ"ז)

שישה סמינריונים לתארים מתקדמים בבלשנות במחקר קליני ובבלשנות תיאורטית 12 ש"ש (24 נ"ז)

קריאה מודרכת 2 ש"ש (4 נ"ז)

חובה על כל סטודנט להיות נוכח במפגש קולוקווים המתקיים מטעם המחלקה.

 

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

בחינת גמר

הבחינה תתבסס על תכנית הלימודים הרשומה לעיל.

 

ספרות אנגלית

מסלול מחקרי (מסלול א')

מכסת השעות והסמינריונים - מחקר ותאוריה

14 ש"ש (28 נ"ז) כמפורט להלן:

שני סמינריונים חובה שנה א' 4 ש"ש (8 נ"ז)

ארבעה סמינריונים לתארים מתקדמים בספרות 8 ש"ש (16 נ"ז)

קורס הכנה להצעת מחקר 2 ש"ש (4 נ"ז)


הקבלה למסלול א' מותנית בהסכמת איש סגל להדרכת תזה.

           

מכסת השעות והסמינריונים – מגמת כתיבה יוצרת

14 ש"ש (28 נ"ז) כמפורט להלן:

קורס חובה- אמנות יהודית 2 ש"ש (4 נ"ז)

3 סמינריונים (סדנאות) בכתיבה יוצרת 6 ש"ש (12 נ"ז)

3 סמינריונים לתארים מתקדמים בספרות 6 ש"ש (12 נ"ז)

      

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

בחינת גמר

בחינת הגמר תיערך בעל-פה ותתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה

ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

 

מסלול עיוני מורחב (מסלול ב')

מכסת השעות והסמינריונים

20 ש"ש (40 נ"ז) כמפורט להלן:

שני סמינריונים חובה שנה א' 4 ש"ש (8 נ"ז)

שלושה קורסים או סמינריונים בספרות אנגלית שהסטודנט לא למד לקראת התואר הראשון 6 ש"ש (12 נ"ז)

חמישה סמינריונים לתארים מתקדמים בספרות אנגלית 10 ש"ש (20 נ"ז)

 

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

 

תואר שלישי

 

תחומי התמחות

ספרות אנגלית ואמריקנית

 1. הספרות האנגלית לתקופותיה
 2. הספרות האמריקנית לתקופותיה
 3. תורת הספרות והביקורת
 4. תיאוריה ספרותית
 5. שירה ופואטיקה
 6. ספרות נשים
 7. ספרות יהודית באנגלית
 8. גישות יהודיות לספרות ולתיאוריה
 9. ספרות ופדגוגיה
 10. ספרות ודת

בלשנות

הערה: עבודת מחקר בבלשנות במסגרת המחלקה יכולה לעסוק בכל שפה שהסטודנט מעוניין לחקור, בכפוף להסכמת המנחה

בלשנות כללית תיאורטית  

 1. תחביר
 2. סמנטיקה פורמלית
 3. פרגמטיקה
 4. מורפולוגיה ופונולוגיה

פסיכולינגוויסטיקה ובלשנות שימושית

 1. רכישת שפת אם
 2. ליקויי שפה התפתחותיים בילדים חד לשוניים ורב לשוניים
 3. דו-לשוניות
 4. בלשנות במחקר קליני
 5. רכישת שפה שנייה
 6. רכישת קריאה
 7.  עיבוד שפה

נוירולינגוויסטיקה

 1. מסלולי שפה במוח
 2. קישוריות מוחית וקריאה
 3. הבסיס המוחי של גמגום

 

סוציולינגוויסטיקה
 

 

לקבלת פרטים נוספים

ניתן לפנות למחלקה בטלפון 03-5318238, 03-5318236, דוא"ל

יועץ לתארים מתקדמים בספרות: פרופ' וויליאם קולברנר, דוא"ל

יועצת לתואר שני לספרות במגמת כתיבה יוצרת: ד"ר אילנה בלומברג barilanwriting@gmail.com

יועץ לתארים מתקדמים בבלשנות: ד"ר ליאור לקס  דוא"ל

יועצת לתארים מתקדמים בבלשנות במחקר קליני: ד"ר נטליה מאיר דוא"ל

מידע מפורט על מסלולי הלימוד השונים ניתן למצוא באתר המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית