המחלקה לערבית

  

תואר שני

מסלולים

קיימים שני מסלולים:
מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.
מסלול ב' - ללא עבודת מחקר.

 • מסלול השלמת תזה – מיועד לבעלי תואר שני בערבית במסלול ב'. כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב – פרטים בפרק המבוא.
 • מסלול ישיר לתואר שני – פרטים בפרק המבוא.

דרישות מוקדמות

 1. תואר ראשון בערבית כמקצוע ראשי או מורחב, בממוצע של 80 לפחות.
 2. כדי להתקבל למסלול א' נדרש גם ממוצע של 80 ומעלה בעבודות הסמינריוניות של התואר הראשון.
 3. מועמדים בוגרי תואר ראשון בערבית כמקצוע משני או מועמדים בוגרי מוסדות אחרים שיתקבלו, עשויים להיות מחויבים בקורסי השלמה על בסיס לימודיהם הקודמים בהתאם לקביעת המחלקה ובית הספר ללימודים מתקדמים.
 4. הקבלה ללימודי התואר השני במחלקה לערבית (בשני המסלולים) מותנית במעבר ריאיון עם יו"ר הוועדה המחלקתית/ /ראש המחלקה. לתיאום ריאיון – יש לפנות למזכירות המחלקה.

מסלול א' – עם עבודת מחקר (תזה) 

כיווני לימוד

 • ערבית-יהודית
 • היסטוריה של האסלאם
 • ספרות ערבית (קלאסית ומודרנית)
 • תרבות האסלאם
 • בלשנות ודקדוק
 • הגות מוסלמית

 

תנאי מרכזי לקבלה ללימודים במסלול הכולל תזה הוא מציאת מנחה לעבודת מחקר, אשר יביע נכונות בכתב להנחות את הסטודנט/ית. פרטים יינתנו במהלך ריאיון הקבלה.

 

מכסת השעות והסמינריונים

14 ש"ש (שעות שבועיות) (28 נ"ז-נקודות זכות) מתוך קורסים לתואר השני במחלקה לערבית, הכוללות שתי עבודות סמינריוניות (אחת מהן במסגרת ההתמחות), וכן השתתפות בסמינריון המחקר המחלקתי בכל שנה משנות הלימודים לתואר.

בסמכות יו"ר הוועדה המחלקתית לאשר המרת 4 ש"ש (8 נ"ז) קורסי הרצאה (לא סמינריונים) ממחלקות אחרות, בהתאם לצורך ולמסלול ההתמחות. בקשות חריגות מעבר לכך, ידונו באופן נקודתי.

 

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).

במקרים מסוימים רשאי המנחה (בתיאום עם יו"ר הוועדה המחלקתית) לחייב את הסטודנט ללמוד שפה זרה נוספת, הנדרשת לביצוע עבודת המחקר.

הוראות לכתיבת עבודת הגמר (תזה)

ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

בחינת גמר (ההגנה על התזה)

הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס למחקר. הבחינה תתקיים בפני ועדת בוחנים וציונה ייכלל בציון הסופי של עבודת הגמר.

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

את הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה
ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

מסלול ב'- ללא עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים

סטודנטים המעוניינים בלימודי התואר השני ללא עבודת מחקר, או כאלה שהמחלקה תבקשם לעבור ממסלול א' למסלול ב' (ללא עבודת מחקר), ילמדו קורסים בהיקף של 24 ש"ש (48 נ"ז), כולל כתיבת 3 עבודות סמינריוניות.

כמו כן יהיה עליהם להשתתף בסמינריון המחקר המחלקתי בכל שנה משנות לימודיהם לתואר.

בסמכות יו"ר הוועדה המחלקתית לאשר המרת 4 ש"ש (8 נ"ז) קורסי הרצאה (לא סמינריונים) ממחלקות אחרות, בהתאם לצורך ולמסלול ההתמחות. בקשות חריגות מעבר לכך, ידונו באופן נקודתי.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני או שפה מודרנית אחרת שלא נלמדה כדרישה לתואר הראשון, ושתיקבע ע"י יו"ר הוועדה המחלקתית (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

הוראות נוספות

מעבר ממסלול למסלול עשוי להיות מותנה בלימודי השלמה.

 

תואר שלישי

 

מסלולים
קיימים שלושה מסלולים:

מסלול רגיל – לבעלי תואר שני בערבית במסלול א' (עם תזה)

מסלול ישיר – לבוגרים מצטיינים של תואר ראשון בערבית.

מסלול השלמות לתואר שלישי – לבעלי תואר שני בערבית במסלול ב' (ללא תזה)

תחומי התמחות

 1. ערבית-יהודית.
 2. היסטוריה של האסלאם.
 3. ספרות ערבית (קלאסית ומודרנית).
 4. תרבות האסלאם.
 5. בלשנות ודקדוק.
 6. הגות מוסלמית.

 

ידיעת שפות ולימודי יהדות


לימודי התואר השלישי במחלקה לערבית דורשים ידיעת אנגלית ברמה טובה, המאפשרת קריאת ספרות מחקרית עדכנית באנגלית. ידיעת השפה מהווה תנאי הכרחי ללימודי התואר השלישי במחלקה.

פרטים לגבי לימוד אנגלית לתואר שלישי ו/או קבלת פטור – בפרק המבוא.

במקרים מסוימים, רשאי המנחה (בתיאום עם יו"ר הוועדה המחלקתית) לחייב את הסטודנט ללמוד שפה זרה נוספת, הנדרשת לביצוע המחקר.

תלמידי התואר השלישי חייבים להיבחן בקורסי יהדות/קורסים כלליים ואנגלית (פרטים בפרק המבוא).

דרישות מוקדמות והנחיות


להלן פירוט דרישות הקבלה והנחיות המחלקה לפי מסלולי הלימוד שפורטו לעיל. יודגש שבית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לדחות מועמדים גם אם יעמדו בתנאי המסלול.

 

מסלול רגיל

 1. יתקבלו סטודנטים שסיימו את לימודי התואר השני שלהם בערבית במסלול א' (עם תזה) בציון 85 לפחות (הן ממוצע הקורסים והן ציון עבודת הגמר).
 2. הקבלה ללימודי התואר השלישי במחלקה לערבית מותנית במעבר ריאיון עם יו"ר הוועדה המחלקתית. לתיאום ריאיון – יש לפנות למזכירות המחלקה.
 3. תנאי מרכזי לקבלה ללימודים הוא מציאת מנחה לעבודת המחקר, אשר יביע נכונות בכתב להנחות את הסטודנט/ית. פרטים יינתנו במהלך ריאיון הקבלה.
 4. סטודנטים שיתקבלו ללימודי התואר השלישי, יערכו תוכנית לימודים אישית (כולל לימודי השלמות) בהתאם לקביעת יו"ר הוועדה המחלקתית.

מסלול ישיר לתואר שלישי

 1. יתקבלו למסלול הישיר לתואר שלישי סטודנטים שסיימו את התואר הראשון בערבית בממוצע 90 (כולל עבודות סמינריוניות). לפרטים נוספים על המסלול ניתן לעיין בפרק המבוא.
 2. דרישות 4-2 במסלול הרגיל תקפות גם במסלול זה.

מסלול עם השלמות

 1. יתקבלו סטודנטים שסיימו את לימודי התואר השני שלהם בערבית במסלול ב' (ללא תזה), בציון 85 לפחות. ציון העבודות הסמינריוניות צריך אף הוא להיות 85 לפחות.
 2. תנאי מקדים לקבלת סטודנטים אלה ללימודים הוא השגת סיכום עם מנחה מטעם המחלקה על הנחייה ועל נושא עבודה שוות ערך לתזה.
 3. סטודנטים שיתקבלו למסלול זה יידרשו בלימודי השלמות ובכתיבת העבודה שוות הערך לתזה.
 4. היקף ההשלמות יהיה עד 8 ש"ש (16 נ"ז) מתוך הקורסים לתואר השני במחלקה לערבית. בהיקף ההשלמות כלולות 2 עבודות סמינריוניות (אחת מהן במסגרת ההתמחות).
 5. במקרים בהם המועמד אינו בעל תואר ראשון או שני בערבית, תיבנה עבורו תוכנית מיוחדת בהיקף שעות שייקבע על ידי יו"ר הוועדה המחלקתית.

מכסת השעות והסמינריונים

תלמידי התואר השלישי במחלקה לומדים תוכנית הכוללת מספר קורסים וכתיבת עבודת דוקטור. תוכנית הלימוד מותאמת באופן אישי לכל מועמד, בהתאם להמלצות המנחה.

ככלל, תלמידי התואר השלישי נדרשים לקחת סמינר אחד לפחות מתוכנית הלימודים לתארים מתקדמים במחלקה בכל שנה משנות התואר. כמו כן, יהיה עליהם להשתתף בסמינריון המחקר המחלקתי בכל שנה משנות לימודיהם לתואר.

תלמידי התואר השלישי אינם נדרשים להיבחן בקורסי המחלקה ולהגיש עבודות. אולם, כדי לקבל ציון "עובר" בקורס, עליהם להשתתף בשיעורים באופן סדיר ולהכין מטלות הקורס כנדרש.

 

סטודנטים הנדרשים בהשלמות ייקחו קורסים, ובכלל זה סמינריונים, מתוכנית הלימודים של המחלקה, בהיקף שייקבע על ידי יו"ר הוועדה המחלקתית. סטודנטים אלה נדרשים להיבחן על הקורסים, לכתוב עבודות סמינריונית ולקבל ציון מספרי בממוצע 85 לפחות.

סטודנטים הנדרשים בקורסים ממחלקות אחרות או לימודי יהדות, נדרשים בציון מספרי עובר ומעלה, בהתאם לתנאי המחלקה בה נלמד הקורס.

קבלה לתואר שלישי מותנית, בכל מקרה, במעבר ראיון עם יו"ר הוועדה המחלקתית.

המחלקה היא רק גורם ממליץ לגבי קבלה או אי קבלת מועמדים ללימודים במחלקה. הוועדה של בית הספר ללימודים מתקדמים דנה בהמלצות המחלקה והיא זו המחליטה ומאשרת אם לקבל או לא לקבל מועמדים.

 

לפרטים נוספים ניתן לעיין באתר האינטרנט של המחלקה לערבית ודף הפייסבוק

כמו כן ניתן לפנות למחלקה בטלפון 03-5318374 ובדואר אלקטרוני