המחלקה לכלכלה >

תואר שני 

מסלולים 

קיימים שני מסלולים: 

מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב (לסטודנטים השוקלים המשך לימודים לתואר שלישי מומלץ ללמוד במסלול זה). 

מסלול ב' - ללא עבודת מחקר. 
  

דרישות הקבלה לשני המסלולים 

תנאי הכרחי לקבלה הוא ציון ממוצע של 80 לפחות בלימודי התואר הראשון בכל תחומי הלימוד. במקרים מסוימים הממוצע הנדרש יהיה תלוי במקצוע הנלמד בתואר הראשון. הקבלה מותנית במספר המקומות הפנויים במחלקה בהתאם לקביעת המחלקה. המחלקה לכלכלה אינה מתחייבת לקבל את כל המועמדים העומדים בתנאי הרישום הנקובים לעיל. מיון סופי של המועמדים יערך על-פי שיקול דעתה של המחלקה. 

ההחלטה על קבלת מועמד לתואר שני הנה בסמכות בית הספר ללימודים מתקדמים. 

סטודנטים הלומדים לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן יוכלו להתחיל כבר בשנה ג' ללימודיהם את קורסי ההשלמה במקביל לסיום לימודי התואר הראשון, מותנה בשיקול דעת המחלקה. 

לימוד קורסי ההשלמה אינו מחייב קבלה לתואר שני. 
 

תוכניות לימודים 

 1. כלכלת עסקים: 
 • כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב (מסלול א'). 
 • ללא עבודת מחקר (מסלול ב'). 
 1. כלכלת עסקים במגמת מימון ובנקאות:       
 • ללא עבודת מחקר (מסלול ב'). 
 1. כלכלה: 
 • כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב (מסלול א' בלבד). 
 1. חשבונאות: 
 • ללא עבודת מחקר (מסלול ב' בלבד). ראה פרק נפרד. 
    

לימודי השלמה 

סטודנטים החסרים רקע מתאים בכלכלה ושיתקבלו ללימודי התואר השני יחויבו בלימודי השלמה בהיקף של לכל היותר 19 שעות שנתיות (ש"ש) [38 נקודות זכות (נ"ז)]. נערכת בדיקה פרטנית לגבי כל מועמד/ת, לגבי קורסי ההשלמה אותם יידרש/תידרש להשלים. מועד סיום ההשלמות תלוי בקורסי ההשלמה שיידרש המועמד לסיים. 

סטודנטים שיחויבו בלימוד כל קורסי ההשלמה, יפרסו את לימודי ההשלמה על פני שנתיים. 

הממוצע הנדרש בקורסי ההשלמה הינו 76 לפחות. לא ניתן להתחיל בלימודי המ.א. לפני סיום כל דרישות ההשלמה בממוצע הנדרש

הקורסים הנדרשים בלימודי ההשלמה: 
 

 66-101 

מבוא לכלכלה מיקרו 

2 ש"ש  

(שעות שבועיות) 

4 נ"ז 

(נקודות זכות) 

66-110 

מתמטיקה לכלכלנים א' 

1.5 ש"ש 

3 נ"ז 

66-111 

מתמטיקה לכלכלנים ב' 

1.5 ש"ש 

3 נ"ז 

66-201 

מקרו כלכלה א' 

1.5 ש"ש 

3 נ"ז 

66-202 

מקרו כלכלה ב' 

1.5 ש"ש 

3 נ"ז 

66-213 

תורת המחירים א' 

2 ש"ש 

4 נ"ז 

66-214 

תורת המחירים ב' 

2 ש"ש 

4 נ"ז 

66-231 

שיטות כמותיות 

1.5 ש"ש 

3 נ"ז 

66-236 

מבוא לאקונומטריקה א' 

1.5 ש"ש 

3 נ"ז 

66-237 

מבוא לאקומונטריקה ב' 

1.5 ש"ש 

3 נ"ז 

66-238 

יישומי מחשב באקונומטריקה 

1 ש"ש 

2 נ"ז 

66-251 

יסודות המימון 

1.5 ש"ש 

3 נ"ז 

 

על התלמידים להיות בעלי רקע בסיסי בסטטיסטיקה. לסטודנטים החסרים רקע זה מומלץ ללמוד קורס בסיסי במבוא לסטטיסטיקה. 

בקורס יסודות המימון (66-251) יחויבו רק מועמדים שהתקבלו למסלול כלכלת עסקים במגמת  מימון ובנקאות. 

סטודנטים החייבים בקורסי ההשלמה חייבים ללמוד את הקורסים: 

"מבוא לכלכלה מיקרו" ו"מתמטיקה לכלכלנים א" לפני הקורסים "מקרו כלכלה א" ו"תורת המחירים א". 

סטודנטים שיצברו יותר מ-4 כישלונות בקורסי ההשלמה, רשאית המחלקה להפסיק את לימודיהם ולא לאשר המשך לימודים לתואר שני במחלקה. 

תוכניות והיקף שעות 

 1. כלכלה
   
  מסלול א' עם עבודת מחקר 
  היקף שעות לימוד פרונטלי 18 ש"ש (36 נ"ז) 
  כולל קורסי חובה, בחירה, השתתפות בפורום ועבודת גמר. 

 1. כלכלת עסקים 

  מסלול א' עם עבודת מחקר 
  היקף שעות לימוד פרונטלי 18 ש"ש (36 נ"ז) 
  כולל קורסי חובה, בחירה, השתתפות בפורום ועבודת גמר. 

מסלול ב' ללא עבודת מחקר 
היקף שעות לימוד פרונטלי 20 ש"ש (40 נ"ז) 
כולל קורסי חובה, בחירה, השתתפות בפורום וסמינריון. 

 1. כלכלת עסקים במגמת מימון ובנקאות
   
  מסלול ב'  ללא עבודת מחקר 
  היקף שעות לימוד פרונטלי 20 ש"ש (40 נ"ז) 
  כולל קורסי חובה, בחירה, השתתפות בפורום וסמינריון. 

 1. חשבונאות - מסלול ב' ללא עבודת מחקר בלבד (ראו פרטים בהמשך). 
   

כישלונות 

סטודנט שיצבור יותר מ-4 כישלונות בקורסי התואר השני, רשאית המחלקה להפסיק את לימודיו לתואר השני במחלקה. 
  

מעבר בין מסלולים 

המחלקה רשאית להעביר סטודנטים, בעקבות הישגיהם הנמוכים, ממסלול א' למסלול ב'. 
סטודנטים המעוניינים לעבור ממסלול ב' למסלול א' יצטרכו לעמוד בכל דרישות הקורסים הקיימים במסלול א', ולהיפך. 

  

לתשומת לב המועמדים למסלול שכולל ביצוע עבודת מחקר: 

יש לבחור מנחה ונושא למחקר לא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה. 

יש להגיש הצעת מחקר לא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה. 

  

חפיפות 

המחלקה אינה מאפשרת חפיפות בין קורסים במסלולי הלימוד השונים במחלקה ובאוניברסיטה. 

  

דרישות משותפות לכל המסלולים 

ידיעת שפות 
 1. אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור  לזכאים – ראו בפרק המבוא). 
 1. ידיעת שפה זרה נוספת אם תידרש לצורכי עבודת המחקר. 

לימודי יהדות 

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראו בפרק המבוא). 
  

בחינת גמר 

הבחינה במסלול עם עבודת מחקר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. 
  

הוראות לכתיבת עבודת הגמר (מסלול א') 

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא. 

  

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה 

ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה. 

    

לקבלת פרטים נוספים 

ניתן לפנות למחלקה לכלכלה 

קבלת קהל: ימים א', ג'  בין השעות 11:30 - 14:00 

ימים ב', ה' בין השעות 08:30 - 10:30 

מענה טלפוני: ימים א', ג' בין השעות 14:00 - 15:00 

ימים ב', ה' בין השעות 11:00 - 12:00 

יום ד' בין השעות 9:00 - 10:00 

טלפון: 03-5318920/347, דוא"ל ואתר המחלקה לכלכלה 

  

תואר שלישי 
  
תחומי התמחות 

 • תיאוריה כלכלית – מיקרו 
 • תיאוריה כלכלית – מקרו 
 • ארגון תעשייתי 
 • תורת המשחקים וקבלת החלטות 
 • כלכלה בינלאומית 
 • צמיחה כלכלית 
 • היסטוריה כלכלית 
 • מימון ובנקאות 
 • כלכלה מוניטרית 
 • כלכלה התנהגותית 
 • כלכלת עבודה 
 • כלכלה ופוליטיקה 
 • כלכלה ציבורית 
 • כלכלת ישראל 

מועמדים המעוניינים להשתלב בלימודי התואר השלישי במחלקה לכלכלה מתבקשים להעביר בדוא"ל את החומר הרלוונטי לפי הפירוט הבא: 

 1. גיליון ציונים 
 1. שמות של שני ממליצים 
 1. מכתב מוטיבציה 
 1. קורות חיים 
 1. כל חומר רלוונטי אחר 

  

לאחר קבלת החומר הרשום למעלה המועמד יוזמן לפגישה עם חברי הוועדה שהינם גם ועדת קבלה מחלקתית. 

  

לקבלת פרטים נוספים 

ניתן לפנות לגב' אורית ניסים בטלפון 03-5318918 ובדוא"ל