הוראות והנחיות להגשת עבודת הגמר לתואר השני

הוראות והנחיות להגשת עבודת הגמר לתואר השני

 1. סטודנט המגיש את עבודת המחקר חייב להיות רשום כסטודנט באוניברסיטה באותה שנה שבה הוא מגיש את העבודה.
 2. סטודנט שמועד סיום לימודיו נקבע לסוף שנת לימודים מסוימת חייב לסיים את כל חובותיו עד היום האחרון של אותה שנת לימודים, כולל סיום חובות השמיעה של קורסים, סיום סופי של עבודת הגמר, הבחינה על עבודת המחקר לתואר השני ותיקונים אם נדרשו. סטודנט שלא יעמוד בתנאי זה יחויב על פי התקנון בשכר לימוד עבור שנת לימודים נוספת.
 3. כדי להימנע מחיוב שכר לימוד נוסף, יש להגיש את עבודת הגמר לאישור הוועדה המחלקתית כשלושה חודשים לפני פתיחת שנת הלימודים העוקבת, וזאת כדי שיספיק הסטודנט לבצע תיקונים אם יידרשו.
 4.  על המחלקה לדאוג לכך שבדיקת עבודת המחקר והמבחן עליה יתבצעו תוך 60 יום ממועד הגשת העבודה למחלקה.

 

בחינת גמר
הסטודנט ייבחן בעל-פה בפני ועדה שתמונה על ידי הוועדה המחלקתית. בבחינה יציג הסטודנט את תוצאות מחקרו ויהיה חייב להראות בקיאות במכלול הבעיות בשטח עבודת המחקר שלו ובחומר נוסף שיקבע על ידי הוועדה המחלקתית. הוועדה המחלקתית רשאית לקיים בחינה בכתב על החומר הנוסף.

הזכאות לגשת לבחינה מותנית בסיום כל הדרישות, כולל קבלת ציון סופי בקורסים הנדרשים ללימודי התואר השני, כולל יהדות ושפה זרה, וברישום לשנת הלימודים שבה נערכת הבחינה. המחלקות אחראיות לכך שסטודנט לא ייבחן בבחינת גמר קודם שיסיים את מלוא חובותיו. 

כתיבת עבודת הגמר (תזה) בשפה האנגלית
סטודנט המבקש לכתוב את עבודת הגמר בשפה האנגלית, יגיש לראש המחלקה בקשה מנומקת בצירוף המלצת המנחה. סטודנט שבקשתו אושרה בכתב על ידי ראש המחלקה חייב להוסיף תקציר בעברית ותקציר באנגלית בגוף העבודה.

כתיבת עבודת הגמר (תזה) בפורמט מאמר
ניתן לכתוב את עבודת הגמר בפורמט מאמר. יש להוסיף אישור מכתב עת (מרמה B ומעלה) שהמאמר הוגש לפרסום.

פרסום עבודת המחקר
הסטודנט לא יפרסם את עבודת המחקר או חלק ממנה, אלא אם כן קיבל אישור לכך מהמנחה.
סטודנט המפרסם עבודת מחקר או חלק ממנה, יציין את שם המחלקה והמנחה וכן יציין כי המחקר נעשה באוניברסיטת בר-אילן, כחלק מלימודי התואר השני.

הנחיות לכתיבת עבודת הגמר
1.    עבודת הגמר תודפס על נייר "קוורטו" (letter) או על נייר בגודל A4 ברווח של שורה וחצי בין השורות עם    

 שוליים רחבים (3-2 ס"מ מכל צד). ניתן להדפיס את הביבליוגרפיה, ההערות ומראי המקומות ברווח אחד בין השורות.
מומלץ להדפיס בגודל 12, בעברית בגופן דוד ובאנגלית בגופן .Times New Roman
הביבליוגרפיה תודפס באותו גודל אות כמו כל העבודה. ניתן להדפיס את ההערות באות קטנה יותר. ניתן להדפיס את העבודה משני צדי הדף ובלבד שתובטח קריאה נוחה וברורה.

2.    היקף העבודה לא יעלה על 150 עמודים מודפסים (או 75 דפים המודפסים משני צדי הדף). מומלץ לכרוך את העבודה רק אחרי אישור ועדת הבחינה במחלקה.

3.    העבודה תכלול שערים בעברית ובאנגלית על גבי הכריכה מבריסטול.                                                         כותר העבודה באנגלית ייכתב באות גדולה בראש כל מלה (מלבד מילות הקישור).

4.    אחרי השערים על גבי הכריכה יבואו שערים פנימיים זהים לחיצוניים (על פי הדוגמה להלן).

5.    בעמוד שמעבר לשער הפנימי יבוא דף עם שם המנחה או המנחים בנוסח זה:

       עבודה זו נעשתה בהדרכתו/ם של פרופ' / ד"ר ______________________

       מהמחלקה / פקולטה / בית הספר / יחידה ל... (יש לבחור במתאים) ________________________ של אוניברסיטת בר-אילן.

       מעבר לשער הפנימי באנגלית יופיע דף עם שם המנחה באנגלית כך:

This work was carried out under the supervision of Prof. / Dr. _______________ Faculty / Department / School of / Interdisciplinary Unit (choose the most appropriate) ___________,    Bar-Ilan University.

6.    לאחר מכן יופיע דף תוכן העניינים, המפרט את פרקי העבודה וכן נספחים (אם יש).
        יש לציין בתוכן קיומם של תקציר עברי ותקציר לועזי.

7.    בעבודה חובה לכלול תקציר עברי, מבוא, סיכום ורשימה ביבליוגרפית, ותקציר באנגלית (ראו דוגמאות להלן).

8.    יש להקפיד על התקנה של העבודה בהתאם למקובל בתחום ועל הגהה. תשומת לב מיוחדת יש להקדיש למראי מקומות, לציטוטים, להערות ולרשימה הביבליוגרפית, שאותם יש לכתוב בצורה המקובלת בפרסומים המקצועיים באותו תחום. בכל מקרה יש לציין את שמות המחברים, שם הפרסום (שם המאמר, שם כתב העת, מספר העמוד הראשון במאמר, שם הספר וכו'), ושנת הפרסום.

9.    ההנחיות הן דרישות מינימום; בכל מקרה יש להקפיד על הדרישות הייחודיות המקובלות בתחום העבודה.

10.   עבודת הגמר תכלול תקצירים בעברית ובאנגלית.
(או, במקום התקציר באנגלית, אם העבודה נכתבה בשפה שאינה עברית או אנגלית, בשפה שבה העבודה נכתבה)
. כל אחד מהתקצירים יהיה בהיקף של 5-3 עמודים.

11.   חריגה מנוהל זה מחייבת אישור מוקדם של בית הספר ללימודים מתקדמים, שיינתן רק במקרים יוצאי דופן ובהתחשב בהמלצות מנומקות של המנחה ושל הוועדה המחלקתית לפני הגשת עבודת הגמר לשיפוט.

12.   סטודנטים במגמה לקומפוזיציה במחלקה למוזיקה – נא ראו הוראות מעודכנות באתר המחלקה www.music.biu.ac.il

13.  עבודה המורכבת ממאמרים, נא ראה הוראות באתר מערך הספריות בפרק: הנחיות להפקדת עבודות גמר, סעיף 3.

לא יינתן אישור על סיום לימודי התואר השני כל עוד לא הוגשה עבודת הגמר בהתאם להוראות.

 

לשם קבלת אישור הזכאות לתואר השני יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. להגיש לוועדה המחלקתית עותקים של העבודה בכריכה זמנית עבור חברי ועדת הבחינה המחלקתית (4-2 עותקים על פי קביעת המחלקה).
 2. להיבחן בבחינת הגמר – מועד ההגנה על עבודת המחקר ייקבע בתיאום עם המחלקה.
  למסור 5-2 (על פי קביעת המחלקה) עותקים כרוכים של עבודת המחקר למחלקה.
 • יש לקבל אישור בכתב מיו"ר הוועדה המחלקתית להגיש את עבודת הגמר לספרייה המרכזית.
 1. נוהל מסירת עותקים סופיים של עבודת הגמר לספרייה המרכזית:

       לפני מסירת עותקים לספרייה:

 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות לגבי כתיבת העבודה ועריכתה אשר נמצאות באתר בית הספר ללימודים מתקדמים;
 2. יש לבקש מהמנחה לבדוק שאכן העבודה עומדת בדרישות;
 3. יש לקבל אישור מהמחלקה חתום ע"י המנחה להפקדת העבודה בספרייה המרכזית.
 4. יש להחזיר את כל הספרים שהושאלו מספריות האוניברסיטה ולשלם קנסות (אם יש);
 5. להפקדת התזה בספרייה המרכזית: חובה להזמין תור באמצעות האתר של מערך הספריות בכתובת:  http://lib.biu.ac.il/node/1356.

עליך לוודא שקיבלת דוא"ל המאשר את התור. נא להקפיד להגיע בזמן.

 1. יש להביא לספרייה המרכזית:

1. עותק מודפס אחד של התזה

יוצא מכלל זה: המחלקה למדעי  המידע – העותק המודפס חייב להיות בכריכה קשה, כאשר דף השער מנוילן ומודבק על גבי הכריכה.

2. עותק דיגיטאלי אחד (באמצעות דיסק-און-קי שיוחזר לסטודנט). העותק הדיגיטאלי חייב להיות זהה           לעותק המודפס וערוך בסדר הקריאה, מוגש בקובץ אחר בלבד בפורמט PDF.

3. אישור מהמחלקה חתום על ידי המנחה שהעבודה כתובה על פי כל ההוראות וההנחיות של בית 

 הספר ללימודים מתקדמים.

 

הספרייה המרכזית תעביר עותק דיגיטאלי לספרייה הלאומית בירושלים. 

לאחר הפקדת העבודה על פי ההוראות, יקבל הסטודנט אישור מהספרייה המרכזית על הפקדת העבודה. 

       הסטודנט יחתום על טופס אישור שימוש בעבודת הגמר (עותק מודפס ועותק אלקטרוני).

 1. את הבקשה לקבלת אישור הזכאות לתואר שני יש להגיש באמצעות מערכת אינ-בר (סטודנטים, מידע אישי, קוד אישי וסיסמה).

 

 1. לאחר פעולה זו יש להודיע לספרייה על מנת שהספרייה תאשר זאת בתיק הדיגיטלי של הסטודנט.


בנוסף:
* סטודנטים מהפקולטה למדעי החברה ימסרו עותק נוסף של העבודה למחלקה. עותק זה  יישלח על-ידי המחלקה למכון הנרייטה סאלד.


* סטודנטים בבית הספר לחינוך ימסרו 2 עותקים ישירות לספריית בית הספר לחינוך.

 

דוגמה לסדר עריכת העבודה

 

מספר עמוד

1.

שער עברי (בכריכה מבריסטול)

ללא מספור

2.

שער עברי (פנימי הזהה לשער בכריכה)

ללא מספור

3.

שם המנחה או המנחים

ללא מספור

4.

הבעת תודה (רשות)

ללא מספור

5.

תוכן העניינים

ללא מספור

6.

רשימת קיצורים ור"ת

ללא מספור

7.

רשימת לוחות, טבלאות, מפות (אם יש) יש לציין

מס' ע' בו מופיעים

ללא מספור

8.

תקציר עברי

באותיות עבריות (א, ב, ג ...)

9.

מבוא

בספרות רגילות

10.

גוף העבודה (פירוט הפרקים)

בספרות רגילות

11.

דיון ומסקנות

בספרות רגילות

12.

רשימה ביבליוגרפית

בספרות רגילות

13.

נספחים (אם יש)

בספרות רגילות

14.

תקציר בשפה האנגלית

בספרות רומיות (i.ii. iii …)

15.

שם המנחה באנגלית

ללא מספור

16.

שער באנגלית (פנימי הזהה לשער בכריכה)

ללא מספור

17.

שער באנגלית (בכריכה מבריסטול)

ללא מספור

 

יש לדייק ולבחור בין מחלקה, פקולטה, בית-ספר או יחידה (כפי שמופיע באתר האוניברסיטה) בדפי השער ובדפי שם המנחה בשתי השפות.

דוגמה לשער קדמי לעבודת הגמר (עברי)

אוניברסיטת בר-אילן

כותרת העבודה

שם הסטודנט

(שם פרטי לפני שם משפחה)

 

עבודה זו מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר מוסמך

במחלקה / פקולטה  / בית הספר / היחידה ל...... של אוניברסיטת בר-אילן

 

רמת גן                                                                   שנה עברית

 

דוגמה לשער אחורי לעבודת הגמר (אנגלי)

BAR-ILAN UNIVERSITY

Title of thesis

Student's name

(First name before family name)

Submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master's Degree

in the Department / Faculty / School of / Interdisciplinary Studies Unit ……,

Bar-Ilan University

Ramat-Gan, Israel                                                              Year