שפה זרה

הוועדה המחלקתית רשאית לדרוש מהסטודנט ללמוד שפה זרה נוספת על אנגלית, ברמה התחלתית או מוגברת, בהתאם לדרישות המחקר.

הנהלים להוכחת ידיעה בשפות זרות ייקבעו על ידי הוועדה המחלקתית.

על הסטודנט למלא דרישות סעיף זה לכל המאוחר במהלך שנת הלימודים שאחרי אישור