נהלים להגשת הצעת מחקר לכל הפקולטות (פרט לפקולטה למדעי החברה)

נהלים להגשת הצעת מחקר לכל הפקולטות (פרט לפקולטה למדעי החברה)

הצעת המחקר תכלול, בין היתר, עמוד שער עם שם ההצעה בעברית ובאנגלית; מטרת המחקר, לרבות הגדרה של התזה העומדת להיבדק; סקירת הספרות שאליה מתייחס המחקר, הידע הקיים בנושא, ותרומתו המשוערת של המחקר; שיטת המחקר; תוכן העניינים או שלבי העבודה, ורשימה ביבליוגרפית מפורטת.

הצעת המחקר, ללא הרשימה הביבליוגרפית ועמוד השער, תכלול חמישה עשר (15) עמודים לכל היותר.
במסלול המשולב
בגלל ייחודו של מסלול זה, הצעת המחקר יכולה להיות באורך שיעלה על חמישה עשר עמודים.

הסטודנט יגיש את ההצעה במספר העותקים הנדרשים על ידי המחלקה/ הפקולטה, ברווח כפול בין השורות. כמו-כן יש להגיש עותק של הצעת המחקר על גבי CD.

לכל עותק מההצעה יש לצרף את הטופס "הצעת תכנית לעבודת מחקר במסגרת הלימודים לתואר שלישי", כשהוא חתום על ידי הסטודנט, המנחה או המנחים ויו"ר הוועדה המחלקתית. את הטופס ניתן לקבל במשרדי המחלקה, או להורידו מאתר בית הספר ללימודים מתקדמים.

יש לוודא שכל העותקים יהיו ברורים וקריאים.

אם נושא העבודה דורש אישור של ועדת האתיקה יש לדאוג לאישור זה מהמחלקה או מהפקולטה לפני הגשת הצעת המחקר לשיפוט.

הסטודנט יגיש את הצעתו לוועדה המחלקתית כשהיא חתומה על ידי המנחה או המנחים, והמחלקה תשלח אותה לשיפוט כפי שפורט לעיל.

תכנית המחקר שאושרה על ידי בית הספר מחייבת את הסטודנט.

כל שינוי בנושא המחקר, כגון הרחבתו או צמצומו, לאחר אישור הצעת המחקר, מחייב אישור בכתב של בית הספר ללימודים מתקדמים.     

הצעת מחקר לעבודה במתכונת של אסופת מאמרים

סטודנטים המתכננים להגיש את עבודת הדוקטור במתכונת של אסופת מאמרים יציינו זאת בהצעת המחקר

ככל שהדבר אפשרי בעת כתיבת ההצעה. אחרי עמוד השער יש לפרט את התמה המשותפת של המאמרים (3-4 עמודים) בהצעה יצוינו בנפרד לפני כל מאמר, בנוסף לדיון בנושא הכללי של העבודה, גם הנושא של כל אחד מהמאמרים המתוכננים, מטרותיו, רקע תיאורטי או מחקרי, השערות המחקר ועיקרי הטיעונים שהמאמר יבקש לפתח והחידושים הצפויים בו. אם טרם הוחלט אם העבודה תיכתב במתכונת של דיסרטציה או של אסופת מאמרים הדבר יצוין בהצעת המחקר, וההצעה תיכתב במתכונת של הצעת מחקר לדיסרטציה.

בכך אין כדי לגרוע מהאפשרות להגיש עבודת דוקטור כאסופת מאמרים גם אם הצעת המחקר התייחסה למתכונת של דיסרטציה או להיפך.

בקשה לשינוי מתכונת הדוקטורט ,לרבות להגשתו במתכונת של אסופת מאמרים כשבעת הגשתה של הצעת המחקר טרם הוחלט באיזו מתכונת העבודה תיכתב, בליווי נימוקים מפורטים, תוגש לבית הספר ללימודים מתקדמים, יחד עם המלצת הוועדה המחלקתית, בסמוך לאחר גיבוש ההחלטה על שינוי מתכונת העבודה. אין לדחות את הגשת הבקשה לשלבי הסיום של המחקר והכתיבה.

בפקולטה למדעי החברה ישנם הנחיות טכניות מעט שונות  לצורת הגשת הצעת המחקר הנחיות אלו ניתן לראות בטפסים הנמצאים באתר בית הספר ללימודים מתקדמים או במחלקות.

מבנה השער:

דוגמה לשער של הצעת מחקר:

 

אוניברסיטת בר-אילן

 

המחלקה ל - ________________

 

הצעת מחקר לתואר שלישי

הנושא:

בעברית

 בעברית_______________________________________________________                 

 

_______________________________________________________                  __     

 

 

באנגלית

 באנגלית          __________________________________________________

 

_______________________________________________________

 

                             שם המנחה _________________________

                             שם המנחה הנוסף (אם יש)_______________

 

שם הסטודנט/ית ______________________         מס' ת"ז  _______________