עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים

 1.  ניתן להגיש עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים, בתנאי שבעבודה ייכללו לפחות שלושה מאמרים בעלי תמה משותפת ושהכוונה לכתוב את העבודה כאסופת מאמרים צוינה בהצעת המחקר. אושרה הצעת מחקר ולא צוין בה שהעבודה תיכתב כאסופת מאמרים – תוגש בקשה לכתיבת העבודה במתכונת של אסופת מאמרים בהקדם האפשרי לאחר גיבוש הכוונה לכתוב את העבודה במתכונת זאת. הבקשה תהיה בהיקף של עד שלושה עמודים ותכלול פירוט התמה המשותפת למאמרים ותקציר של כל אחד מנושאי המאמרים (כולל הקשר של תמה משותפת).
 2. ככלל, הגשת עבודה שנכתבה כאסופת מאמרים אינה מותנית בהגשת המאמרים או בקבלתם לפרסום. עם זאת, אם אחד המאמרים שנכללים בעבודה התקבל לפרסום בכתב עת מדעי מהרמה הגבוהה ביותר וכן התקבל לפרסום מאמר אחר בכתב עת ברמה טובה רשאי בית הספר ללימודים מתקדמים לאשר עבודת דוקטור הכוללת שני מאמרים בלבד. יש להגיש בקשה לבית הספר ללימודים מתקדמים לצורך אישור מקרה חריג זה.
 3. מחלקה רשאית לקבוע כי תנאי להגשת עבודת דוקטור כאסופת מאמרים יהיה קבלת כל המאמרים הכלולים בעבודה או  חלקם לפרסום או בכך שהמאמרים או חלקם יוגשו לפרסום בכתב עת. רשאי מנחה להתנות את הגשת העבודה בקבלת המאמרים או חלקם לפרסום, או בהגשתם לפרסום, ובלבד שיודיע זאת לסטודנט/ית לפני תחילת ההנחיה והדבר יאושר בכתב על-ידי יו"ר הוועדה המחלקתית.
 4. מאמר יוכל לשמש חלק מעבודת דוקטור של סטודנט/ית אחד/ת בלבד. ככלל, בדוקטורט שנכתב במתכונת של אסופת מאמרים יוכלו להיכלל רק מאמרים ששם הסטודנט/ית מופיע בהם ככותב/ת הראשון. בתחומים שבהם מקובל לציין את שמות המחברים לפי סדר ה-א' ב' יצוינו ככותבים נוספים המנחים בלבד. בעבודות שנכתבו עם ועדה מלווה יוכלו גם חברים בוועדה המלווה להיות מצוינים כמחברים, ובלבד שהעבודה עברה שיפוט של מומחה שאינו חבר בוועדה המלווה. במקרים נדירים, ובהתקיים נסיבות חריגות ביותר, יוכל בית-הספר ללימודים לאשר חריגה מדרישות אלה לפי בקשה מנומקת של הוועדה המחלקתית בהסכמת הסטודנט/ית והמנחים.
 5. בתחומי המדעים הניסויים, במקרה שבו שני סטודנטים (או יותר) חולקים את המקום של "מחבר ראשון" ותרמו במידה שווה למאמר, ניתן לכלול את המאמר בעבודת הדוקטור של כל המחברים הראשונים, ובלבד שבעבודה לא ייכלל יותר ממאמר אחד שבו יש יותר ממחבר ראשון אחד.
 6. באם הסתיימה הכתיבה של חלק מהמאמרים שיש כוונה לכלול בעבודה – יצורפו לבקשה עותק של המאמר או המאמרים שפורסמו או התקבלו לפרסום, צילום של עמוד ראשון של כל מאמר, וכן תדפיסי המאמרים האחרים. יש לצרף טופס, שאותו ניתן להוריד ממאגר הטפסים שבאתר בית הספר ללימודים מתקדמים, ובו רשימת המאמרים שפורסמו או התקבלו לפרסום, וכן שמות כתבי העת שבהם פורסמו או התקבלו המאמרים לפרסום, בציון מספר העמודים של כל מאמר. יש לדרג את רמת כתב העת בהתאם למקובל במחלקה לצורך מינויים או קידומים של חברי סגל בוועדת המינויים. לדוגמה: A,B,C, Q1, Q2 וכו'.  

הגשת אסופת מאמרים לשיפוט

במחלקות או כאשר המנחים דורשים שהמאמרים הנכללים בעבודת הדוקטור יתקבלו לפרסום, הגשת העבודה תהיה טעונה אישור של בית הספר ללימודים מתקדמים לכך שכתבי העת הם ברמה הולמת. לצורך קבלת אישור יש למלא את הטופס ממאגר הטפסים ולצרף עמוד ראשון מכל מאמר.

כל עבודה שנכתבה כאסופת מאמרים (בין אם נדרש שהמאמרים יוגשו או יתקבלו לפרסום, ובין אם לאו) תכלול:

 1. תקציר בעברית ותקציר באנגלית.
 2. מבוא שיכלול סקירה רחבה ועדכנית של תחומי המחקר הנכללים בעבודה ושל הנושא או התמה המשותפים למאמרים, תיאור של שיטות המחקר, תוך פירוט של שיטות המחקר שפותחו במהלך העבודה אם היו כאלה, וכן דיון בתוצאות ומשמעותן ופירוט של החידושים ותרומתם לתחום המחקר הנדון.
 3. שער לכל מאמר אשר יופיע לפני תחילת המאמר. על כל שער יש לציין את כותר המאמר ומחבריו.
 4. בעת מספור עמודי העבודה יש למספר גם את עמודי המאמרים, כך שיהיה מספור רציף מתחילת העבודה ועד סופה.
 5. התקצירים, המאמרים, המבוא והסיכום ייכרכו יחד (התקציר העברי יופיע בעבודה לפני המבוא).

יש לצרף מכתב מלווה ממנחה העבודה או מהמנחים, המפרט:

 1. מה הייתה תרומת הסטודנט/ית למאמרים? מה היה חלקו/ה של הסטודנט/ית ביחס לחלקם של המחברים האחרים? האם הסטודנט/ית כתב/ה את טיוטת המאמר והשתתף בכתיבת הגרסה הסופית? האם הסטודנט/ית ביצע/ה את הניסויים?
 2. מה הייתה תרומת המחברים שאינם מנחי העבודה (אם יש כאלה)?
 3. איכות המאמרים ובמידה שהמאמרים או חלקם התקבלו כבר לפרסום – איכות כתבי העת שבהם פורסמו.
 4. מכתב מהמחברים האחרים של המאמרים, המאשר את הסכמתם להכללת המאמרים בעבודת הדוקטור.
 5. הצהרת הסטודנט/ית להתחייבות שכל פרסום של עבודת הדוקטור ייעשה תוך הקפדה על זכויות היוצרים של המחברים הנוספים.
 6. הצהרה של המנחים והסטודנט/ית כי יקיימו את הדרישות שפורטו לעיל בכל הנוגע לסדר שמות המחברים בכל הנוגע למאמרים שטרם הוגשו לפרסום, לרבות במאמרים מתוך העבודה שיוגשו לפרסום או יתפרסמו לאחר אישור העבודה.

בנוסף לכך, בהגשת הדיסרטציה יחולו ההוראות לכתיבת דיסרטציה, ויוגשו כל המסמכים והאישורים הנדרשים להגשת עבודות הדוקטור במתכונת "דיסרטציה", כמפורט לעיל תחת הנחיות להגשת עבודת הדוקטור.

שיפוט העבודה

הליכי השיפוט של עבודת דוקטור שנכתבה במתכונת של אסופת מאמרים ונהלי סיום הלימודים יהיו בהתאם להליכים המפורטים לעיל. שופטי העבודה יתבקשו להתייחס, לגבי כל מאמר בנפרד, אם טרם התקבל לפרסום, לשאלה אם המאמר ראוי, כמות שהוא או בתיקונים, להתפרסם בכתב עת מחקרי ברמה טובה.