תואר שלישי - מועדים והליך הרשמה

לנהלים על אופן הגשת מסמכים מקוריים בתקופת הקורונה, יש להכנס לקישור זה.

דמי הרשמה – 474 ₪.

ניתן להגיש מועמדות ולהתקבל לתואר השלישי במהלך כל השנה, למעט ליחידות המפורטות להלן:

 • המחלקה לפסיכולוגיה - הרישום יסתיים בסוף חודש אפריל 2022.
 • בית הספר לעבודה סוציאלית - הרישום יסתיים ב- בסוף חודש מאי 2022.
 • הפקולטה למשפטים - למבקשים להתחיל את הלימודים בסמסטר א' - עד 30 ביוני 2022, למבקשים להתחיל את הלימודים בסמסטר ב' - עד 31 בדצמבר 2022.
 • בית הספר למינהל עסקים - ניתן להגיש את הטפסים הנדרשים, המופיעים באתר בית הספר למינהל עסקים, בשני מועדים מובנים: ב- 5 במאי 2022 וב- 15 בנובמבר 2022.

  מניין שנות הלימודים ייעשה על פי השנה האקדמית שבה התחילו הלימודים לתואר, ולא על פי מועד הקבלה ללימודים. 

לתשומת לבכם, טרם ביצוע ההרשמה, יש לפנות למחלקה
וכן מומלץ ליצור קשר עם מנחים מתאימים בנושא המבוקש ולוודא את פניותם להנחייה. 


נהלים להגשת מועמדות       

תהליך ההרשמה כולל תשלום דמי פנייה. דמי הפנייה לא יוחזרו גם למועמדים שלא התקבלו ללימודים או ביטלו את הרשמתם.

 1. הגשת המועמדות ללימודים לתואר השלישי תיעשה באמצעות הרישום המקוון בקישור זה.
 1. אישור על קבלת הטפסים והמסמכים יישלח למועמד/ת. אין באישור זה משום הודעה על קבלת המועמד/ת ללימודים.
   
 2. יתקבלו רק מסמכים רשמיים ומקוריים המאושרים בחתימה ובחותמת המוסד שהעניק את התעודה או את האישור. מסמכי הרשמה הנשלחים ישירות בדוא"ל ממוסד הלימודים בו נלמד התואר הקודם אל ביה"ס ללימודים מתקדמים, נחשבים, ברוב המקרים, כמסמך מקורי ורשמי.
   
 3. לחלופין, ניתן לאשר באוניברסיטה צילומי מסמכים על ידי הצגת המסמך המקורי וצילום של המסמך. העתקים חתומים על-ידי עורך דין וכן מסמכים שיישלחו באמצעות פקס או דוא"ל לא יתקבלו.
 • המבקשים לאשר מסמך יציגו את המסמך המקורי ושני צילומים בשעות הקבלה במשרדי בית הספר ללימודים מתקדמים או במרכז השירות והגיוס, אזור מורשת ישראל בניין 19/502 ליד בניין שטרן. מועמדים שבמועד הרשמתם לא הגישו את כל המסמכים הנדרשים יקבלו הודעה על פתיחת תיק/פנייה שבה יפורטו המסמכים החסרים. בית הספר ללימודים מתקדמים ימתין חודשיים להשלמת המסמכים. במידה והמסמכים לא יגיעו במהלך פרק הזמן שהוקצב תבוטל ההרשמה והמסמכים שהוגשו יוחזרו למועמדים לפי דרישתם. דמי הרישום לא יוחזרו.
   
 • מועמדים שבקשתם בוטלה בשל העדר כל המסמכים הנדרשים, רשאים להגיש את מועמדותם בשנית לאחר השלמת הגשת כל המסמכים. במקרה זה הם יחויבו בדמי רישום בדומה למועמדים חדשים.

5.   רק לאחר השלמת כל המסמכים הנדרשים יפנה בית הספר ללימודים מתקדמים למחלקה בבקשה לקבל המלצתה
      וחוות דעת. הקבלה לתואר שלישי מותנית באישור ועדת הקבע של ביה"ס ללימודים מתקדמים אשר דנה בכל
      המועמדים.  לאחר קבלת החלטה תישלח למועמד/ת הודעה בדוא"ל. ניתן גם להתעדכן במערכת האינבר שבאתר
      האוניברסיטה
.