רישום תואר שני

תואר שני

 
הרשמה למחלקה נוספת

מועמד המעוניין להירשם למחלקה נוספת, ימלא טופס הרשמה למחלקה נוספת וישלם דמי פנייה כמפורט בתעריפי ההרשמה.

את שובר התשלום ניתן לקבל במדור שמ"ע או במשרדי ביה"ס ללימודים מתקדמים.