הליך ההרשמה והקבלה לתואר שלישי

לתשומת לבכם, יש לפנות למחלקה וכן מומלץ ליצור קשר עם מנחים מתאימים בנושא המבוקש ולוודא את פניותם להנחייה בטרם ביצוע ההרשמה.

ההרשמה ללימודי התואר השלישי פתוחה במהלך כל השנה למעט היחידות הבאות: 

  • המחלקה לפסיכולוגיה - הרישום יסתיים בסוף חודש אפריל 2024.
  • בית הספר לעבודה סוציאלית - הרישום יסתיים ב- בסוף חודש יוני 2024.
  • הפקולטה למשפטים - למבקשים להתחיל את הלימודים בסמסטר א' - עד 30 ביוני 2024, למבקשים להתחיל את הלימודים בסמסטר ב' - עד 31 בדצמבר 2024.
  • בית הספר למינהל עסקים - הדיון במועמדים יתקיים בשני מועדים: בתחילת חודש מאי 2024 ובאמצע חודש נובמבר 2024. יש להגיש את החומר עד שבועיים לפני מועדים אלו, על פי המפורט באתר בית הספר למינהל עסקים.
  • המחלקה למדעי חברה ובריאות ניתן להגיש מועמדות החל מחודש ינואר עד חודש מאי. בתקופה זו יש 2 מועדים שבהם דנים במועמדים ומקיימים מבחנים: אמצע מרץ וסוף מאי. 

מניין שנות הלימודים ייעשה על פי השנה האקדמית שבה התחילו הלימודים לתואר ולא על פי מועד הקבלה ללימודים. 

 

המסמכים הנדרשים להשלמת הליך ההרשמה

מועמדים שסיימו את לימודיהם לתואר שני באוניברסיטת בר-אילן נדרשים לצרף את המסמכים הבאים:

קורות חיים

צילום תעודת זהות

תמונה*

קישור לשליחת המסמכים לצורך השלמת הרישום המקוון

מועמדים שאינם בוגרי בר אילן בתואר שני נדרשים לצרף את המסמכים הבאים:

1. תעודת תואר ראשון או תעודת זכאות לתואר ראשון

2. גיליון ציונים לתואר ראשון

על בוגרי B.Ed לצרף גיליון ציונים של כל 4 שנות לימודיהם כולל ממוצע סופי משוקלל של תעודות הוראה ושל ה-B.Ed.

3. תעודת תואר שני או תעודת זכאות לתואר שני

4. גיליון ציונים לתואר שני

5. אישור על ציון התיזה לתואר שני (במידה והציון לא מופיע בגליון הציונים)

6. אישור על תשלום דמי פנייה  - דמי פניה אינם מוחזרים

7. צילום העמוד בתעודת זהות הכולל שם ומספר זהות

8. קורות חיים

9. תמונה*

*לאחר קבלת מסמך "אישור קבלת מסמכים" הנשלח בדואר אלקטרוני מספר ימים לאחר קבלת חומר ההרשמה,

יש להעלות תמונת פספורט דיגיטלית במערכת אינ-בר (מידע אישי לסטודנט).

בכניסה למערכת אינ-בר יש להיכנס ללשונית "העלאת קבצים" ואז "העלאת תמונה". הכניסה למערכת מתבצעת באמצעות הזנת תעודת הזהות וסיסמתך למערכות האוניברסיטה.

טרם יצרת סיסמה? לאחר קבלת מסמך "אישור קבלת מסמכים" הנשלח בדואר אלקטרוני מספר ימים לאחר קבלת חומר ההרשמה, ניתן ליצור סיסמה ראשונית. ליצירת סיסמה ראשונית לחץ כאן. 

במידה שתתקבל/י לאוניברסיטה התמונה תשמש גם עבור כרטיס הסטודנט.

בהיעדר המסמכים הנדרשים הבקשה לא תובא לדיון. המסמכים אשר יצורפו לטופסי ההרשמה לא יוחזרו.

יש מחלקות הדורשות מסמכים נוספים- ניתן להתעדכן באתרי המחלקות.

סה"כ דמי ההרשמה 496 ₪ (דמי ערכת הרשמה 45 ₪ + דמי פנייה 451 ₪).

 

אופן הגשת המסמכים 

  • העתקים של המסמכים הרשמיים יש להעביר לבית הספר ללימודים מתקדמים כצרופות לטופס ההרשמה או באמצעות טופס הפנייה. מסמך רשמי הינו מסמך או העתק של המסמך המאושר בחתימה ובחותמת המוסד שהעניק את המסמך. לבית הספר ללימודים מתקדמים שמורה הזכות לערוך בכל עת בדיקות מדגמיות שבמסגרתן תדרש הצגת המסמכים המקוריים.  

  • מועמדים שלמדו במוסדות בחו"ל, כולל בשלוחות של מוסדות בחו"ל, נדרשים להציג בפני בית הספר ללימודים מתקדמים או בפני מדור שירות וגיוס, מסמכים רשמיים ומקוריים הנושאים חתימה וחותמת של המוסד שהנפיק אותם. במועד ההרשמה ניתן להעביר העתקים של המסמכים הרשמיים כצרופות לטופס ההרשמה, באמצעות דוא"ל  או באמצעות טופס הפנייה ולהשלים את הגשת המסמכים המקוריים והרשמיים עם הקבלה ללימודים.

  • העתקי המסמכים יאושרו במשרדי בית הספר ללימודים מתקדמים או במרכז השירות והגיוס (איזור 502, בניין 19) כמסמכים הנאמנים למקור על ידי הצגת המסמך המקורי והעתק של המסמך. העתקים החתומים על ידי עו"ד לא יתקבלו. 
  • מסמכים שיישלחו ישירות בדוא"ל ממוסד הלימודים שבו נלמד התואר הקודם נחשבים, במרבית המקרים, כרשמיים ומקוריים.  

מסירת מידע או מסמכים כוזבים, או הסתרת מידע, הינה עבירה משמעתית / פלילית.

מסמכים שהועברו לבית הספר ללימודים מתקדמים לא יוחזרו.

מכתבי קבלה או דחייה נשלחים בדוא"ל. כמו כן, ניתן להתעדכן במערכת האינ-בר, שבאתר האוניברסיטה.