פרסי הנשיא והדקנית לדוקטורנטים/ות על פרסום מאמרים

אוניברסיטת בר-אילן מבקשת לעודד תלמידים לתואר שלישי לפרסם במהלך לימודיהם מאמרים בכתבי עת מחקריים במגוון מדעי האדם – היהדות, הרוח, החברה, המשפטים ומדעי האדם הבינתחומיים.

תלמיד או תלמידה לתואר שלישי שמאמר פרי עטם, בין בנושא הדוקטורט ובין בנושא אחר, יתקבל לפרסום בכתב עת מחקרי הנמנה עם רשימת כתבי העת המוכרת על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, יזכו בפרס דיקן בית-הספר ללימודים מתקדמים בסך 3,000 ₪. קבלה לפרסום בכתב עת שפרסום בו מוכר לדירוגים בינלאומיים של האוניברסיטה תזכה בפרס הנשיא בסך 4,000 ₪. הזכאות לפרס מותנית בציון אוניברסיטת בר-אילן כשיוך המוסדי של הכותבים. הפרס יינתן בגין פרסום כל מאמר, כך שניתן יהיה לזכות ביותר מפרס אחד במהלך תקופת הלימודים. 

בכל שנה יהיו שני מועדים להענקת הפרס - 

המועד האחרון להגשת בקשה למחזור הראשון לשנת הלימודים תשפ"ד הוא ה- 31.3.2024. מועד זה יחול על מאמרים שאושרו לפרסום לאחר 1.10.2023 ועד למועד ההגשה.

המועד האחרון להגשת בקשה למחזור השני לשנת הלימודים תשפ"ד הוא ה- 30.9.24. מועד זה יחול על מאמרים שאושרו לפרסום לאחר ה- 31.3.2024 ועד למועד ההגשה. 

טרם הגשת הבקשה יש לעיין ב-נוהל פרסי הנשיא והדיקן לדוקטורנטים/ות על פרסום מאמרים.

הצגת המועמדות לפרס תיעשה באמצעות טופס בקשה בצירוף מסמכים נוספים בהתאם לנדרש. טופס הבקשה והמסמכים הנוספים יוגשו באמצעות מערכת הגשת הבקשות.

 

Bar-Ilan University encourages PhD students to publish articles in research journals in the fields of human sciences – Jewish studies, humanities, sociology, law and interdisciplinary human sciences.

PhD students whose articles have been accepted for publication in a research journal that is part of a list of journals recognized by the Israeli Council for Higher Education, are eligible to receive a publication award provided by the President and the Dean of the School of Graduate Studies.

The first round of the publication awards for PhD students for the current academic year will end on 31.3.2024 and it applies to articles published after 1.10.2023 and until the date of submission. Please note that the application limit within 30 days from the date of acceptance of the manuscript for publication has been removed and it is possible to apply based on manuscripts that have been accepted from the above indicated date.

Students who consider themselves eligible for the award will submit an application using this form along with the required documents, including confirmation of submission of the article and its final and unconditional acceptance for publication.

Further details regarding eligibility for the award and the submission procedure can be found at the following link.