בין תחומיים

מדע, טכנולוגיה וחברה 

http://www.sts-biu.org/IW/default.asp

 

התכנית ליישוב וניהול סכסוכים

http://www2.biu.ac.il/interdis/pconfl/

 

התכנית ללימודי פרשנות ותרבות

http://culture.biu.ac.il/

 

רב תחומי בחקר המח

http://www2.biu.ac.il/interdis/gondabrain/

 

לימודי מגדר

http://gender.biu.ac.il/