הפקולטה למשפטים

תואר שני   
 
מבוא   

בפקולטה למשפטים מתקיימים המסלולים הבאים:   

מסלול א' – הכולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.
   
מסלול ב' – ללא עבודת מחקר.   

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר - מסלול מרוכז למשפטנים.   

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר - תוכנית מרוכזת בלימודי משפט (ללא משפטנים).   


סיום הלימודים בתוכניות במסלול ב' (ללא עבודת מחקר) אינו מאפשר המשך לימודים ישיר לתואר שלישי, והוא מיועד בעיקר לבעלי עניין אקדמי בתחומי התמחות מסוימים, שאין בכוונתם לפתח קריירה מחקרית.   

סטודנטים מצטיינים שסיימו לימודיהם במסלול ב' בתוכנית למשפטנים בלבד, יוכלו להגיש בקשה להשלמת תזה לתואר השני לצורך המשך לימודים לתואר שלישי.   

סיום הלימודים בתוכניות המרוכזות בלימודי משפט אינו מאפשר כלל המשך לימודים לתואר שלישי.   
  

הרשמה ללימודי התואר השני   

ההרשמה ללימודי התואר השני באמצעות בית הספר ללימודים מתקדמים.   
ההחלטה על קבלת המועמדים ללימודי התואר השני תקפה אך ורק לגבי שנת הלימודים אליה התקבלו. 
  

תנאי קבלה   

הוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה, שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים הטובים מבין מי שעמדו בתנאי הקבלה ולהמליץ על קבלתם לבית הספר ללימודים מתקדמים.   

ההחלטה הסופית על הקבלה ללימודי התואר השני היא בסמכות בית הספר ללימודים מתקדמים.      
 

 1. מסלול א' - הכולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב     

קבלה למסלול א'   

תנאי הקבלה למסלול תואר שני הכולל עבודת מחקר:  
 
1. ציון ממוצע 85 לפחות בלימודי התואר הראשון.   

2. ציון 85 בסמינריון אחד וציון 90 בסמינריון האחר.   

 
לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:   

1. גיליון ציונים של התואר הראשון.   

2. מסמך רשמי המעיד על דירוג בכיתה עם סיום התואר הראשון.   

3. הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע (בהיקף של 5-4 עמודים ובהתאם להנחיות הפקולטה).   

4. הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת המחקר.   

5. עותק מעבודה סמינריונית שהוגשה במהלך לימודי התואר הראשון.   

6. שתי המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם היכרות קודמת עם המועמד.     
 

 1. מסלול השלמת תזה לתואר שני   

תנאי קבלה למסלול:  

1. להשלמת תזה לתואר שני: ציון ממוצע 85 לפחות בלימודי התואר השני במסלול שאינו כולל מחקר. 

2. ציון 85 בסמינריון אחד, וציון 90 בסמינריון האחר.   
 

לבקשה להתקבל למסלול להשלמת תזה לתואר שני יש לצרף:   

1. גיליונות ציונים של התואר הראשון ושל התואר השני.   

2. מסמך רשמי המעיד על דרוג בכיתה עם סיום התואר השני.   

3. הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע (בהיקף של 5-4 עמודים ובהתאם להנחיות הפקולטה).   

4. הסכמת חבר/ת סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת המחקר.   

5. עותק מעבודה סמינריונית שהוגשה במהלך לימודי התואר השני.   

6. שתי המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם היכרות קודמת עם המועמד.   

 • במהלך שנת השלמת התזה יידרשו הסטודנטים/ות להירשם לשני קורסים מחקריים לפי הנחיות הפקולטה.   

 • הצעת המחקר לתזה תוגש עד לסוף סמסטר א' של שנת הלימודים.   

 • משך הלימודים בהשלמת תזה - שנה אחת.   

פרטים נוספים בנוגע למסלול השלמת תזה בפרק המבוא. 
 

 1. מסלול ב' – ללא עבודת מחקר   

תנאי קבלה:   

תואר בוגר במשפטים, בציון ממוצע של 80 לפחות בתואר הראשון ממוסד לימודים המוכר ע"י המל"ג או ציון שווה ערך ל- 80 מאוניברסיטה מוכרת בחו"ל.           

הוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים/ות הטובים/ות מבין מי שעמדו בתנאי הקבלה, ולהמליץ על קבלתם/ן לבית הספר ללימודים מתקדמים.   

ההחלטה הסופית על קבלה ללימודי התואר השני היא בסמכות בית הספר ללימודים מתקדמים.      

 

 1. מסלול ב' - ללא עבודת מחקר -  מסלול מרוכז למשפטנים   

ללימודי התואר השני במסלול זה יוכלו להגיש מועמדות בעלי/ות תואר בוגר במשפטים בציון ממוצע של 80 לפחות בתואר הראשון מאוניברסיטה מוכרת בארץ, או ציון ממוצע שווה ערך ל-80 מאוניברסיטה מוכרת בחו"ל.   

הוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים/ות הטובים/ות מבין מי שעמדו בתנאי הקבלה, ולהמליץ על קבלתם/ן לבית הספר ללימודים מתקדמים.   

ההחלטה הסופית על  הקבלה ללימודי התואר השני היא בסמכות בית הספר לימודים מתקדמים.   
  

 1. מסלול ב' - ללא עבודת מחקר - תוכנית מרוכזת בלימודי משפט (ללא משפטנים)   

 1. לתוכנית יוכלו להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בממוצע של 80 ומעלה.   

 1. הוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים הטובים מבין אלו שעמדו בתנאי הקבלה, ולהמליץ על קבלתם לבית הספר ללימודים מתקדמים.   

 1. ההחלטה הסופית על קבלה  ללימודי התואר השני היא בסמכות בית הספר ללימודים מתקדמים.   

 1. למניעת ספק, מובהר כי הלימודים אינם מאפשרים עיסוק בעריכת דין.   

 1. הלימודים בתוכנית זו אינם מאפשרים המשך לימודים במסלול המחקרי.   
    

משך הלימודים   

משך הלימודים לתואר השני:   

 1. במסלול א' עם עבודת מחקר - שנתיים (אפשרות להארכה בשנה נוספת על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים).   

 1. במסלול ב' ללא עבודת מחקר לכל היותר שנתיים, ובמסלולים המרוכזים - שנה קלנדרית אחת.   

 1. סטודנט/ית שלא י/תסיים את לימודי התואר השני בפרק הזמן הקצוב לעיל יופסקו לימודיו.   
   

דרישות הלימודים בכל המסלולים   
   
דרישות הלימודים במסלול א'   

 1. חובות השמיעה   

חובות השמיעה הן בהיקף 28 נ"ז מתוכן: 

 • קורס חובה מחקרי בהיקף של 4 נ"ז. 
   
 • קורס מתודולוגיה רלבנטי למחקר בהיקף 2 נ"ז לפחות. 
   
 • 2  סמינריונים מחקריים בהיקף כולל של 8 נ"ז. 
   
 • קורס בחירה בשפה האנגלית בהיקף של 1 נ"ז. 
   
 • קורסי מקצועות בחירה עד להיקף כולל 28 נ"ז. ש לסיים את חובות השמיעה עד לסיום שנת הלימודים השנייה ובציון ממוצע של 80 לפחות. 
   
 1. נושא עבודת המחקר   

נושא עבודת המחקר והמנחה ייקבעו כבר בשלב הגשת הבקשה לרישום לתואר שני עם תזה, מותנה באישור הוועדה הפקולטטיבית לתארים מתקדמים מחקריים. 
 

 1. הוראות לכתיבת עבודת הגמר   

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא. 
 

 1. בחינת גמר  

הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. 
 

 1. הצעת מחקר  

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף חודש אוגוסט בשנה"ל הראשונה. 
במקרים מיוחדים תינתן ארכה אך לא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנה"ל השנייה. 
 

דרישות הלימודים במסלול ב'   

 1. תוכנית רגילה למשפטנים/ות   

  32 נ"ז, מתוכן 2 סמינריונים [בהיקף כולל של 8 נ"ז], קורסי מקצועות בחירה בהיקף כולל של 24 נ"ז.  

 1. מסלול מרוכז למשפטנים/ות   

  הלימודים במסלול הם במסגרת מובנית והיקפם 32 נ"ז. כל סטודנט חייב להשתתף בכל הקורסים המיוחדים למסלול (כולל קורסים במשפט עברי) ולבחור 2 סמינריונים מתוך הסמינריונים המוצעים במסלול.   

 1. תוכנית מרוכזת ללא משפטנים/ות   

  הלימודים בתוכנית הם במסגרת מובנית והיקפם 56 נ"ז לתואר.   
   

חובה להשתתף בכל הקורסים המיוחדים לתוכנית ולבחור שני סמינריונים מתוך הסמינריונים המוצעים במסגרת התוכנית.   

סטודנט/ית במסלול ב' בכל התוכניות והמסלולים שממוצע ציוניו/ה בתום לימודי התואר השני נמוך מ-75 לא י/תהא זכאי/ת לקבל תעודת מוסמך.   
 

דרישות משותפות בשני המסלולים (במסלול א' ו-ב')   

במסלול א' ובמסלול ב' (תוכנית רגילה) חובה  ללמוד לפחות סמינריון אחד בשנת הלימודים הראשונה, וכן לעמוד בדרישה ללימודי יסוד ביהדות ובאנגלית לתואר שני.   

לימודי יהדות   

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).   

ידיעת שפות   

 • אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, על רמות הקורסים שייקבעו ועל הקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).   

 •  במסלול המרוכז למשפטנים ובתוכנית המרוכזת ללא משפטנים במסלול ב' (ללא תזה) אין  חובת לימודי אנגלית.   

    

סטודנטים לתואר השני בכל המסלולים, יהיו כפופים בהתאמה לנהלים הכלליים של הפקולטה, כפי שהם מופיעים בשנתון הפקולטה ובתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים הנהוג באוניברסיטה.   

                                          

לקבלת פרטים על לימודי תואר שני עם תזה   

ניתן לפנות בטלפון 03-5318816, בדוא"ל ובאתר הפקולטה למשפטים   
 

לקבלת פרטים על המסלולים המרוכזים לתואר השני   

ניתן לפנות בוואטסאפ 03-5318161 טלפון 03-5318812, בדוא"לובאתר הפקולטה למשפטים.  

 

תואר שלישי   

רישום ללימודים בסמסטר א' – עד 30.6.   

רישום ללימודים בסמסטר ב' –  עד 31.12.   
 

   תחומי התמחות   

 1. משפט עברי   

 1. משפט חוקתי 

 1. משפט פלילי   

 1. משפט מסחרי ודיני תאגידים   

 1. משפט אזרחי   

 1. דיני משפחה   

 1. דיני ראיות   

 1. דיני מיסים   

 1. דיני עבודה   

 1. משפט מנהלי   

 1. משפט בין-לאומי פומבי   

 1. משפט כלכלי בין-לאומי   

 1. יישוב סכסוכים   

 1. ניתוח כלכלי של המשפט  

 1. מחקר אמפירי – משפטי   

 1. קניין רוחני   

 1. משפט והיסטוריה   

 1. משפט ופסיכולוגיה   

 1. סדרי דין ומערכת המשפט  

 1. ניתוח פמיניסטי של המשפט   

 1. משפט וחברה   

 1. משפט סביבתי   

 1. רגולציה.   

    

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון 03-5318816 ובדוא"ל  
 

 

תאריך עדכון אחרון : 28/02/2024