תואר שלישי - מועדים והליך הרשמה

 

דמי הרשמה – 513 ₪.

ניתן להגיש מועמדות ולהתקבל לתואר השלישי במהלך כל השנה, למעט ליחידות המפורטות להלן:

 • המחלקה לפסיכולוגיה - הרישום יסתיים בסוף חודש אפריל 2024.
 • בית הספר לעבודה סוציאלית - הרישום יסתיים בסוף חודש יוני 2024.
 • הפקולטה למשפטים - למבקשים להתחיל את הלימודים בסמסטר א' - עד 30 ביוני 2024, למבקשים להתחיל את הלימודים בסמסטר ב' - עד 31 בדצמבר 2024.
 • בית הספר למינהל עסקים - הדיון במועמדים יתקיים בשני מועדים: בתחילת חודש מאי 2024 ובאמצע חודש נובמבר 2024. 
  יש להגיש את הטפסים הנדרשים, המופיעים באתר בית הספר למינהל עסקים, עד שבועיים קודם למועדים אלה. 
 • המחלקה למדעי חברה ובריאות - ניתן להגיש מועמדות החל מחודש ינואר עד חודש מאי. בתקופה זו יש 2 מועדים שבהם דנים במועמדים ומקיימים מבחנים: אמצע מרץ וסוף מאי.

  מניין שנות הלימודים ייעשה על פי השנה האקדמית שבה התחילו הלימודים לתואר, ולא על פי מועד הקבלה ללימודים. 

לתשומת לבכם, טרם ביצוע ההרשמה, יש לפנות למחלקה
וכן מומלץ ליצור קשר עם מנחים מתאימים בנושא המבוקש ולוודא את פניותם להנחייה. 


נהלים להגשת מועמדות       

תהליך ההרשמה כולל תשלום דמי פנייה. דמי הפנייה לא יוחזרו גם למועמדים שלא התקבלו ללימודים או ביטלו את הרשמתם.

 1. הגשת המועמדות ללימודים לתואר השלישי תיעשה באמצעות הרישום המקוון בקישור זה.
   
 2. אישור על קבלת הטפסים והמסמכים יישלח למועמד/ת. אין באישור זה משום הודעה על קבלת המועמד/ת ללימודים.
   
 3. רק לאחר השלמת כל המסמכים הנדרשים יפנה בית הספר ללימודים מתקדמים למחלקה בבקשה לקבל המלצתה וחוות דעת.
  הקבלה לתואר שלישי מותנית באישור ועדת הקבע של ביה"ס ללימודים מתקדמים אשר דנה בכל המועמדים.
   לאחר קבלת החלטה תישלח למועמד/ת הודעה בדוא"ל. ניתן גם להתעדכן במערכת האינבר שבאתר האוניברסיטה.

  לרשימת המסמכים שיש לצרף לבקשה
   
 4. אופן הגשת המסמכים 

 • העתקים של המסמכים הרשמיים יש להעביר לבית הספר ללימודים מתקדמים כצרופות לטופס ההרשמה או באמצעות טופס הפנייה. מסמך רשמי הינו מסמך או העתק של המסמך המאושר בחתימה ובחותמת המוסד שהעניק את המסמך. לבית הספר ללימודים מתקדמים שמורה הזכות לערוך בכל עת בדיקות מדגמיות שבמסגרתן תדרש הצגת המסמכים המקוריים.  
 • מועמדים שלמדו במוסדות בחו"ל, כולל בשלוחות של מוסדות בחו"ל, נדרשים להציג בפני בית הספר ללימודים מתקדמים או בפני מדור שירות וגיוס, מסמכים רשמיים ומקוריים הנושאים חתימה וחותמת של המוסד שהנפיק אותם. במועד ההרשמה ניתן להעביר העתקים של המסמכים הרשמיים כצרופות לטופס ההרשמה, באמצעות דוא"ל  או באמצעות טופס הפנייה ולהשלים את הגשת המסמכים המקוריים והרשמיים עם הקבלה ללימודים.

 • העתקי המסמכים יאושרו במשרדי בית הספר ללימודים מתקדמים או במרכז השירות והגיוס (איזור 502, בניין 19) כמסמכים הנאמנים למקור על ידי הצגת המסמך המקורי והעתק של המסמך. העתקים החתומים על ידי עו"ד לא יתקבלו. 
 • מסמכים שיישלחו ישירות בדוא"ל ממוסד הלימודים שבו נלמד התואר הקודם נחשבים, במרבית המקרים, כרשמיים ומקוריים.  

מסירת מידע או מסמכים כוזבים, או הסתרת מידע, הינה עבירה משמעתית / פלילית.

מסמכים שהועברו לבית הספר ללימודים מתקדמים לא יוחזרו.

מכתבי קבלה או דחייה נשלחים בדוא"ל. כמו כן, ניתן להתעדכן במערכת האינ-בר, שבאתר האוניברסיטה.

 

תאריך עדכון אחרון : 13/06/2024