מסלול השלמת תזה

מסלול השלמת תזה

מיועד למועמדים בעלי תואר שני ללא תזה, שישלימו במסגרת זו עבודת תזה.

משך הלימודים - שנתיים. מחלקות תוכלנה לבקש מבית הספר ללימודים מתקדמים אישור לתקופת לימודים ארוכה או קצרה מהתקנית.

הסטודנטים יכתבו עבודת תזה בנוהל זהה לנוהל החל על כתיבת תזה במסלול לתואר שני עם תזה, לרבות הגשת הצעת מחקר, שיפוט ההצעה, שיפוט התזה ובחינה בעל-פה.

המחלקה רשאית לחייב השתתפות בקורסים, לרבות קורסים ייחודיים לסטודנטים לתואר שני עם תזה. היקף הקורסים לא יעלה על-פי-רוב על שליש ממכסת השעות הנדרשת במחלקה לסטודנטים לתואר שני עם תזה.

סטודנטים במסלול לא יידרשו ללמוד קורסי יסוד ביהדות ואנגלית.

הקבלה לתואר שלישי מותנית בהשגת ציון 85 לפחות (או ציון גבוה יותר על פי דרישת במחלקה) ובהשלמת הקורסים כפי שנקבעו במועד הקבלה. סטודנטים שממוצע ציוניהם לתואר השני נמוך מ- 85 יידרשו להשיג ממוצע 85 לפחות בקורסים, ובמידה ולא חויבו בקורסים, או חויבו בהיקף של עד 1 ש"ש, יידרשו לקבל ציון 90 לפחות על עבודת התזה. בתום לימודי ההשלמה, ולאחר שווידאה כי כל דרישות המסלול מולאו, תוכל הוועדה המחלקתית להמליץ לבית הספר ללימודים מתקדמים לקבל את הסטודנט/ית לתואר השלישי.

תנאי קבלה:

תואר שני ללא תזה בציון ממוצע 80 לפחות ובציון ממוצע 85 לפחות בקורסי סמינר.

הקבלה כפופה לשיקול דעת המחלקה ובית הספר ללימודים מתקדמים. בין היתר נבחנים מועד קבלת התואר השני והתחום בו נלמדו התואר הראשון והשני. ככלל יתקבלו רק מועמדים המבקשים לכתוב תזה בתחום זהה או קרוב לתחום שבו קיבלו את התואר השני, אך ניתן יהיה לחרוג מדרישה זו במקרים ראויים. לדוגמה, כשלמועמדים יש תואר ראשון בתחום בו הם מבקשים לכתוב תזה או כשהנושא בו מתבקשת השלמת תזה הוא רב-תחומי.

תעודה:

סטודנטים שעבודת התזה שלהם תאושר יקבלו אישור על כתיבת התזה הכולל את הציון שניתן לה.
במסלול זה לא תוענק תעודת מוסמך.

שכ"ל 

לפרטים ניתן לעיין בתקנון שכר לימוד.

תאריך עדכון אחרון : 25/01/2024