ועדה מלווה

ועדה מלווה - שיפוט ואישור הצעת מחקר ועבודת דוקטור

הוועדה המחלקתית והמנחה רשאים לבקש מבית הספר ללימודים מתקדמים אישור להקמת ועדה מלווה.

לאחר גיבוש נושא העבודה תמנה הוועדה המחלקתית ועדה מלווה. הוועדה המלווה תכלול את המנחה , שני שופטים פנימיים ושופט אחד חיצוני או שופט פנימי אחד ושופט חיצוני אחד במקרה של יותר ממנחה אחד. על שלושה מהחברים בוועדה להיות בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל או הקליני (ברפואה), ואילו חבר ועדה פנימי אחד (או אחד מהמנחים, במידה ויש מנחה שותף) יכולים להיות בדרגת מרצה. יו"ר הוועדה ייבחר על ידי הוועדה מבין חבריה.

הרכב הוועדה המפורט לעיל נדרש לשם שיפוט הצעת המחקר ועבודת הדוקטור, אולם המחלקה רשאית למנות שלושה או שני שופטים מאוניברסיטת בר-אילן (ללא שופט חיצוני), בהתאמה למספר המנחים של העבודה, אשר ילוו את הסטודנט/ית החל מהגשת הצעת המחקר. יחד עם זאת, שיפוט עבודת הדוקטור במסגרת ועדה מלווה מחייב צרוף של שופט/ת חיצוני. 

במקרים שבהם מחלקה או פקולטה יעדיפו אישור כללי להקמת ועדות מלוות עבור כל הסטודנטים במחלקה או בפקולטה, תובא הבקשה לדיון בבית הספר ללימודים מתקדמים. הרכב הועדות המלווה הוא כמפורט לעיל אך מחלקות או פקולטות רשאיות לבקש צמצום של הרכב הוועדות המלוות ובלבד שמעורבותן תהיה באישור הצעות המחקר ובליווי המחקר אך לא בשיפוט עבודות הדוקטור.

שיפוט ואישור הצעת מחקר

לאחר שהסטודנטים יגישו את הצעת המחקר לוועדה המלווה יהיה עליהם להגן עליה בפני הוועדה. יו"ר הוועדה המלווה ימסור סיכום מפורט ומנומק של ההגנה ושאר החברים יאשרו את הסיכום בחתימתם. אם הוועדה תדרוש מסטודנט/ית לערוך בהצעה תיקונים והבהרות, יהיה עליו/ה לבצע את התיקונים בהתאם ולקבל את אישור הוועדה המלווה שאלו בוצעו כנדרש. סיכום הבחינה, עותקי ההצעה, חוות הדעת המפורטת עם שמות חברי הוועדה המלווה ואישור הוועדה המלווה על ביצוע התיקונים יועברו לאישור בית הספר ללימודים מתקדמים בתוך שבועיים ממועד החלטת הוועדה, בצירוף אחת מההמלצות הבאות:

  • לאשר את המשך הלימודים של הסטודנט/ית ואת הצעת המחקר
  • להורות על הגשת הצעת מחקר חדשה וקיום בחינה נוספת
  • לפסול את ההצעה ולהפסיק את הלימודים של הסטודנט/ית לתואר השלישי

ועדת המשנה של בית הספר ללימודים מתקדמים רשאית לדרוש הרחבה של חוות הדעת או לבקש לשנות את הרכב הוועדה המלווה ולפנות לשופטים נוספים.

לאחר אישור הצעת המחקר, מומלץ למחלקות המאמצות את תהליך הליווי על ידי ועדה לדרוש מהסטודנטים להגיש לוועדה המלווה דו"ח התקדמות ויעדים שנתי, מאושר על ידי המנחה/מנחים ובאחריותם. במידה ויש לחברי הוועדה הערות, אלו יועברו למנחה/מנחים ולסטודנט. על בסיס דו"ח זה, או מכל סיבה אחרת, רשאי/ת כל אחד/ת מחברי הוועדה המלווה לבקש התכנסות ישיבה של הוועדה שבה יידרשו הסטודנטים לדווח על התקדמותם בעל פה. הוועדה המלווה רשאית להעלות שאלות והסתייגויות ולהציע רעיונות לקידום המחקר.

כל שינוי בהרכב הוועדה המלווה מחייב אישור של יו"ר הוועדה המחלקתית ושל בית הספר ללימודים מתקדמים.

שיפוט עבודות דוקטור

שיפוט עבודות הדוקטור הינו באחריות בית הספר ללימודים מתקדמים.

שיפוט על ידי שופט פנים וחוץ – שליחת העבודה לשופטי פנים וחוץ תיעשה על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים, כמפורט בתקנון, סעיף 10(1). על שופטי העבודה להיות בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל.

שיפוט עבודת הדוקטור של סטודנטים שהוקמה עבור עבודת הדוקטור שלהם/ן ועדה מלווה יעשה באחד משני הערוצים הבאים.

בערוץ הראשון, שיפוט העבודה יעשה במסגרת הוועדה המלווה. אם בוועדה המלווה אין חבר/ת סגל מחוץ לאוניברסיטה, יש להוסיף בשלב השיפוט שופט/ת חיצוני/ת, שיאושר על ידי בית-הספר ללימודים מתקדמים. בכל מקרה, על השופט/ת החיצוני/ת להיות נוכח בהגנה על העבודה. במידה ויש צורך בשינוי כלשהו בהרכב הוועדה, יש לקבל אישור על מבית הספר ללימודים מתקדמים.

הוועדה המחלקתית תזמן את חברי הוועדה לבחינה. מועד התכנסות הוועדה יוסכם מראש וייקבע לא יאוחר מחודשיים לאחר הגשת העבודה. השופטים יעבירו את הערותיהם לפני מועד ההגנה

לאחר ההגנה תמליץ הוועדה המלווה בפני בית הספר ללימודים מתקדמים את אחת ההמלצות הבאות:

  • לאשר את העבודה כפי שהיא ללא צורך בתיקונים או לאחר הכנסת תיקונים קלים, שיבוצעו בהנחיית המנחה ויחייבו את אישורו לכך שנעשו כנדרש.
  • לאשר את העבודה לאחר הכנסת תיקונים המתייחסים להערות הוועדה – בין אם עלו במעמד שיפוט העבודה ובין אם נכללו בהערות כתובות של חברי הוועדה – ובהנחיית המנחה. העבודה תועבר לעיון חברי הוועדה, בלווית רשימת ההערות והתיקונים, והגשתה תחייב את אישורם הכתוב לכך שהתיקונים משביעי רצון.
  • לדרוש מהסטודנט/ית לבצע תיקונים מהותיים ולאחר שיבוצעו לזמן בחינה נוספת.
  • לפסול את העבודה ולהפסיק את לימודי הסטודנט/ית. 

במידה והעבודה אושרה, ולאחר ביצוע התיקונים הנדרשים על ידי הסטודנט/ית, יועבר לבית הספר ללימודים מתקדמים סיכום מפורט, הכולל את שמות חברי הוועדה המלווה, תיאור קצר של העבודה והערכה של איכותה, תיאור הליך ההגנה והתיקונים שנדרשו ואישור הוועדה על ביצוע התיקונים. הסיכום ייכתב על ידי מנחה העבודה או יו"ר הוועדה ויאושר על ידי כל חברי הוועדה. הסיכום יועבר בתוך שבועיים ממועד קבלת ההחלטה. אישור העבודה יתקבל במסגרת ועדת המשנה של בית הספר ללימודים מתקדמים.

בערוץ השני, יכולה הוועדה המחלקתית לבחור שלא לכנס את הועדה המלווה. במקרה זה, העבודה תשלח על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים לשיפוט של שופט/ת פנימי וחיצוני/ת שלא היו חברים בוועדה המלווה אשר ימסרו חוות דעת כתובה ומפורטת, בהתאם לנוהל החל על עבודות דוקטור ללא ועדה מלווה.
 

תאריך עדכון אחרון : 04/02/2024