המסמכים הנדרשים להשלמת הליך ההרשמה

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

מומלץ לעיין באתר המחלקה המבוקשת לפני ביצוע ההרשמה.  

 1. תעודה או אישור זכאות לתואר הראשון.
 2. גיליון ציונים הכולל את פירוט הקורסים והציונים של כל שנות הלימודים לתואר הראשון וממוצע הציונים הסופי.
 • בוגרי B.Ed נדרשים לצרף גיליון ציונים של כל ארבע שנות לימודיהם, כולל ממוצע סופי משוקלל של תעודת ההוראה ושל ה- B.Ed.
 • :בוגרי אוניברסיטאות ומוסדות אקדמיים בחו"ל נדרשים להמציא

  • דיפלומות וגיליונות ציונים בשפה האנגלית שהופקו על ידי מוסד הלימודים.
  • מדרג הציונים הנהוג במוסד בו נלמדו התארים הקודמים.
  • אם אין בידי המועמדים מסמכים בשפה האנגלית עליהם להציג את המסמכים בשפת המקור מלווים בתרגום לאנגלית בצרוף אישור נוטריון על נכונות התרגום. 
 • מועמדים בשנת לימודיהם האחרונה לתואר הראשון יצרפו אישור מהמוסד בו הם לומדים, הכולל את פירוט הקורסים החסרים להשלמת התואר. כמו כן עליהם להגיש גיליון ציונים הכולל ממוצע ציונים עדכני למועד הגשת הבקשה.
 1. ניתן לצרף מסמכים על לימודים נוספים מעבר לתואר הראשון.
 2. צילום תעודת זהות הכולל שם, מספר זהות ותאריך הלידה.
 3. מועמדים שהגישו מועמדות לאחת המחלקות ומבקשים להגיש מועמדות למחלקה נוספת יגישו פנייה מינהלית באינ-בר.
 4. אישור על תשלום דמי פנייה (ראו להלן).

מועמדים בוגרי תואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן פטורים מלצרף את מסמכים 1 ו- 2.

רק בקשות הכוללות את כל המסמכים תטופלנה ותובאנה לדיון.

אופן הגשת המסמכים 

 • העתקים של המסמכים הרשמיים יש להעביר לבית הספר ללימודים מתקדמים כצרופות לטופס ההרשמה או באמצעות טופס הפנייה. מסמך רשמי הינו מסמך או העתק של המסמך המאושר בחתימה ובחותמת המוסד שהעניק את המסמך. לבית הספר ללימודים מתקדמים שמורה הזכות לערוך בכל עת בדיקות מדגמיות שבמסגרתן תדרש הצגת המסמכים המקוריים.  
 • מועמדים שלמדו במוסדות בחו"ל, כולל בשלוחות של מוסדות בחו"ל, נדרשים להציג בפני בית הספר ללימודים מתקדמים או בפני מדור שירות וגיוס, מסמכים רשמיים ומקוריים הנושאים חתימה וחותמת של המוסד שהנפיק אותם. במועד ההרשמה ניתן להעביר העתקים של המסמכים הרשמיים כצרופות לטופס ההרשמה או באמצעות טופס הפנייה ולהשלים את הגשת המסמכים המקוריים והרשמיים עם הקבלה ללימודים.

 • העתקי המסמכים יאושרו במשרדי בית הספר ללימודים מתקדמים או במרכז השירות והגיוס (איזור 502, בניין 19) כמסמכים הנאמנים למקור על ידי הצגת המסמך המקורי והעתק של המסמך. העתקים החתומים על ידי עו"ד לא יתקבלו. 
 • מסמכים שיישלחו ישירות בדוא"ל ממוסד הלימודים שבו נלמד התואר הקודם נחשבים, במרבית המקרים, כרשמיים ומקוריים.  

מסירת מידע או מסמכים כוזבים, או הסתרת מידע, הינה עבירה משמעתית / פלילית.

מסמכים שהועברו לבית הספר ללימודים מתקדמים לא יוחזרו.

 

תמונה- לאחר קבלת מסמך "אישור קבלת מסמכים" הנשלח במייל מספר ימים לאחר קבלת חומר ההרשמה,

יש להעלות תמונת פספורט דיגיטלית במערכת אינ-בר (מידע אישי לסטודנט).

בכניסה למערכת אינ-בר יש להיכנס ללשונית "העלאת קבצים" ואז "העלאת תמונה". הכניסה למערכת מתבצעת באמצעות הזנת תעודת הזהות וסיסמתך למערכות האוניברסיטה.

טרם יצרת סיסמה? לאחר קבלת מסמך "אישור קבלת מסמכים" הנשלח במייל מספר ימים לאחר קבלת חומר ההרשמה, ניתן ליצור סיסמה.  ליצירת סיסמה ראשונית לחץ כאן.

במידה שתתקבל/י לאוניברסיטה התמונה תשמש גם עבור כרטיס הסטודנט.

 

מסמכים שיצורפו לא יוחזרו.

יש להעלות תמונת פספורט דיגיטלית במערכת אינ-בר (מידע אישי לסטודנט) בקישור: https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx

הטיפול במועמדות יימשך רק אם הנתונים שיימסרו
לבית הספר ללימודים מתקדמים יוגשו בשלמותם.

 

סה"כ דמי ההרשמה 496 ₪ (דמי ערכת הרשמה 45 ₪ + דמי פנייה 451 ₪).