מסמכים דרושים להשלמת הליך הרישום לתואר שני

מסמכים שיש לצרף לבקשה:
 

1. תעודה או אישור זכאות לתואר הראשון
נדרש העתק רשמי ומקורי או צילום מאושר* בלבד בחתימה ובחותמת המוסד אשר העניק את התעודה או את האישור. צילומים החתומים על ידי עו"ד לא יתקבלו.

2. דוח ציונים
נדרש העתק רשמי ומקורי או צילום מאושר* בלבד של דוח הציונים, הכולל את הציונים של כל שנות הלימודים לתואר הראשון וממוצע הציונים הסופי.

על בוגרי B.Ed. לצרף גיליון ציונים של כל ארבע שנות לימודיהם, כולל ממוצע סופי משוקלל של תעודת ההוראה ושל ה-B.Ed..

בעלי גיליונות ציונים מחו"ל נדרשים להמציא סקאלה של הציונים במוסד שבו למדו את התואר הראשון. לפירוט המסמכים הדרושים לבעלי גיליונות ציונים ותעודות מחו"ל יש לעיין בפרק 'קבלה' בחוברת פרטי המידע.

מועמדים הלומדים בשנת הלימודים האחרונה לתואר יצרפו אישור מהמוסד שבו הם לומדים, עם פירוט הקורסים החסרים לסיום התואר. כמו כן עליהם להגיש דוח ציונים עם ממוצע רשמי של הלימודים עד זמן הגשת הבקשה –עותק מקורי או מאושר.

3. ניתן לצרף מסמכים על לימודים נוספים שנלמדו מעבר לתואר הראשון –עותק מקורי או מאושר*.
4. צילום העמוד בתעודת הזהות הכולל שם, מספר הזהות ותאריך הלידה.

5. תמונה: לאחר קבלת מסמך "אישור קבלת מסמכים" הנשלח במייל מספר ימים לאחר קבלת חומר ההרשמה,

יש להעלות תמונת פספורט דיגיטלית במערכת אינ-בר (מידע אישי לסטודנט).

בכניסה למערכת אינ-בר יש להיכנס ללשונית "העלאת קבצים" ואז "העלאת תמונה". הכניסה למערכת מתבצעת באמצעות הזנת תעודת הזהות וסיסמתך למערכות האוניברסיטה.

טרם יצרת סיסמא? ליצירת סיסמה ראשונית לחץ כאן.

במידה שתתקבל/י לאוניברסיטה התמונה תשמש גם עבור כרטיס הסטודנט.

* המבקש לאשר מסמך באוניברסיטה יציג את המסמך המקורי וצילום של המסמך בשעות הקבלה במשרדי בית הספר ללימודים מתקדמים או במדור שמ"ע, אזור מורשת ישראל 19/502 ליד בנין שטרן. הצילום יאושר והמסמך המקורי יוחזר לבעליו.

המסמכים שיצורפו לטופסי ההרשמה לא יוחזרו.

מועמדים שלמדו וסיימו תואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן פטורים מלצרף את מסמכים 1 ו-2.

יש להעלות תמונת פספורט דיגיטלית במערכת אינ-בר (מידע אישי לסטודנט) בקישור: https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx

הטיפול במועמדות יימשך רק אם הנתונים שיימסרו
לבית הספר ללימודים מתקדמים יוגשו בשלמותם.