תפקידי בית הספר

תפקידי בית הספר

 • אישור הקריטריונים המחלקתיים לקבלת סטודנטים
 • אישור תנאי הקבלה וקבלות חריגות, כולל דרישה לבחינת קבלה למועמדים
 • ייעוץ למועמדים
 • אישור מנחים לתואר שני ושלישי
 • בקרה ואישור הצעות מחקר
 • טיפול בשיפוט עבודות תזה לתואר שני ועבודות דוקטור
 • בקרה ואישור בחינות תזה לתואר שני
 • פיקוח על מטלות סיכום במסלול לתואר שני ללא תזה
 • ייזום ואישור מסלולים, תכניות לימודים ומגמות חדשות לתארים מתקדמים
 • שירות כמנהל הסטודנטים לתארים מתקדמים (סטטוס וכו')
 • אחריות אקדמית להענקת מלגות ופרסים (מלגות הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים ומלגות שבטיפול מדור מלגות)
 • פיקוח על הרכב הוועדות המחלקתיות לתארים מתקדמים
 • הקניית כלים לסטודנטים במגוון תחומים וכן סיוע וייעוץ למנחים ולראשי הוועדות המחלקתיות לתארים מתקדמים

ועדות מחלקתיות

 • הוועדה המחלקתית מייצגת את המחלקה אל מול בית הספר ללימודים מתקדמים.
 • בכל מחלקה תוקם ועדה מחלקתית לתארים מתקדמים שבה שלושה חברים לפחות בדרגת מרצה ומעלה עבור סטודנטים לתואר השני ובדרגת מרצה בכיר ומעלה עבור סטודנטים לתואר השלישי. ראש המחלקה יכול לכהן כיו"ר הוועדה המחלקתית. יו"ר ועדה מחלקתית יכול לכהן בתפקיד עד 4 שנים. הרכב הוועדה, לרבות היו"ר, יובא לאישור בית הספר ללימודים מתקדמים.
 • חברי סגל בכיר שפרשו לגמלאות ושטרם חלפו חמש שנים ממועד פרישתם רשאים לכהן כחברים בוועדה המחלקתית אך לא כיו"ר הוועדה.
 • בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לאשר ועדה מחלקתית המונה פחות משלושה חברים.
 • מומלץ להימנע מהחלפה בו-זמנית של כל חברי הוועדה המחלקתית
 • דיון בסטודנטים המונחים על ידי יו"ר הוועדה יעשה בראשות חבר/ת ועדה שאינו מעורב בהנחייה. חבר ועדה זה יאשר ויחתום על הטפסים הנוגעים לסטודנטים אלו.
 • תפקיד הוועדות המחלקתיות:
 • הצעת קריטריונים לקבלת סטודנטים למחלקה למסלולים השונים
 • המלצה על קבלה או דחייה של מועמדים
 • המלצה לאישור הצעות מחקר, תזות ועבודות דוקטור
 • המלצה על מינוי מנחים ובוחנים
 • המלצה על מטלות מסכמות של הלימודים לתואר שני ללא תזה ופיקוח אחר ביצוען
 • מעקב אחר התקדמות הסטודנטים ופיקוח על עמידתם בלוחות הזמנים
 • המלצה על פטור, המרה והכרה בקורסים
 • טיפול בנושאים אקדמיים ואישיים

תאריך עדכון אחרון : 29/04/2024