הנחיות לכתיבת הצעת מחקר

סטודנטים במסלול א', הכולל הגשת עבודת תזה, יגישו הצעת מחקר לאחר גיבוש נושא מחקר. הצעת המחקר תיכתב בתיאום עם המנחה ועליה להיות מנוסחת באופן מדויק וברור המוביל את הקורא ברצף הגיוני מהרקע והמטרה לשיטות המחקר, התוצאות הראשוניות ותכנית עבודה.

הצעת מחקר המחייבת אישור ועדת אתיקה תוגש בליווי מסמך, שיתקבל מהמחלקה או מהפקולטה, המאשר את ביצוע המחקר.

על הצעת המחקר לכלול:

  1. עמוד שער, הכולל את נושא עבודת המחקר בעברית ובאנגלית, שם המחלקה, שם הסטודנט ושם מנחה העבודה או המנחים (ראו דוגמה בהמשך).
  2. עמוד תוכן עניינים, הכולל את שמות הפרקים ואת מספרי העמודים.
  3. פרק מבוא ורקע מדעי.
  4. פרק מטרת המחקר וחשיבותו (מטרה ראשית, מטרות משנה וחשיבות המחקר).
  5. פרק שיטות מחקר המתאר את השיטות שבאמצעותן יבוצע המחקר וינותחו הממצאים.
  6. תוצאות ראשוניות שהתקבלו במחקר או דוגמאות של שאלונים.
  7. תוכנית עבודה
  8. *רשימה ביבליוגרפית עדכנית ואחידה.
  9. חובה למספר את העמודים של הצעת המחקר.
  10. היקף הצעת המחקר לא יעלה על 15 עמודים מודפסים (לא כולל הרשימה הביבליוגרפית).

* מראי-המקומות, הציטוטים, ההערות (Footnotes) והרשימה הביבליוגרפית יהיו במתכונת המקובלת בפרסומים המחקריים בתחום.

 

 

דוגמה לעמוד שער של הצעת מחקר

 

אוניברסיטת בר -אילן

המחלקה/הפקולטה ל - ________________

הצעת מחקר לתואר שני

 

הנושא:

בעברית

 

_____________________________________________________

 

באנגלית

 

_____________________________________________________

 

                             שם המנחה ___________________________
                             שם המנחה הנוסף/ת (אם יש)__________________

 

 

שם הסטודנט/ית ______________________               מס' זיהוי   _______________

 

 

תאריך עדכון אחרון : 25/01/2024