הוראות והנחיות להגשת עבודת המחקר (תזה) לתואר השני

 

עבודת התזה היא פרי מחקר מקורי המסוכם בחיבור מדעי מפורט. על העבודה לשקף ידע והבנה בתחום המחקר, שימוש בכלים מדעיים מתאימים, כושר ניתוח, חשיבה מקורית ויכולת הבעה בכתב.

הוראות והנחיות להגשת עבודת המחקר (תזה) לתואר השני

 1. סטודנטים המגישים את עבודת המחקר חייבים להיות רשומים כסטודנטים באוניברסיטה בשנה שבה הם מגישים את עבודתם.
 2. סטודנטים שמועד סיום לימודיהם נקבע לתום שנת לימודים מסוימת חייבים לסיים את כל חובותיהם עד היום האחרון של אותה שנת לימודים, כולל סיום חובות הקורסים, סיום כתיבת עבודת המחקר, בחינה על עבודת המחקר והגשת תיקונים אם נדרשו. סטודנטים שלא יעמדו בתנאים אלו יחויבו על פי התקנון בתשלום שכר לימוד לשנת לימודים נוספת.
 3. כדי להימנע מחיוב שכר לימוד נוסף, יש להגיש את עבודת המחקר לאישור הוועדה המחלקתית כשלושה חודשים לפני פתיחת שנת הלימודים העוקבת. פרק זמן זה מאפשר ביצוע תיקונים אם יידרשו.
 4. על המחלקה לדאוג שבדיקת עבודת המחקר והבחינה על העבודה יתבצעו בתוך 60 ימים ממועד הגשת העבודה למחלקה.
   

בחינת גמר

הסטודנטים ייבחנו בעל-פה בפני ועדה שתמונה על ידי הוועדה המחלקתית. בבחינה יציגו הסטודנטים את תוצאות מחקרם וידגימו בקיאות בנושאים הקשורים לעבודת המחקר ובחומר נוסף שייקבע על ידי הוועדה המחלקתית. הוועדה המחלקתית רשאית לקיים בחינה בכתב על החומר הנוסף.

הזכאות לגשת לבחינה מותנית בהשלמת כל הדרישות, כולל קבלת ציון סופי בקורסים הנדרשים ללימודי התואר השני, ובכללן לימודי יסוד ביהדות ושפה זרה, וברישום לשנת הלימודים שבה נערכת הבחינה. המחלקות אחראיות לכך שסטודנטים לא ייבחנו בבחינת גמר קודם שיסיימו את מלוא חובותיהם. 


כתיבת עבודת המחקר (תזה) בשפה האנגלית

סטודנטים המבקשים לכתוב את עבודת המחקר בשפה האנגלית, יגישו ליו"ר הועדה המחלקתית בקשה מנומקת בצירוף המלצת המנחה. סטודנטים שבקשתם אושרה על ידי יו"ר הועדה המחלקתית חייבים להוסיף תקציר בעברית ותקציר באנגלית בגוף העבודה.

 

עבודת המחקר (תזה) בפורמט של מאמר

במחלקות מסוימות ניתן להגיש את עבודת התזה בפורמט הכולל מאמר.

הגשת עבודת תזה בפורמט זה דורשת תמיכה והמלצה מנומקת של המנחה/ים ויו"ר הוועדה המחלקתית וקבלת אישור מוקדם של בית הספר ללימודים מתקדמים בטרם כתיבת העבודה. בפנייה לבית הספר ללימודים מתקדמים יש לפרט את תרומת הסטודנט/ית למאמר ואת דירוג כתב העת ולנמק מדוע מומלצת הגשה במתכונת זו.  

קווים מנחים להגשת עבודת המחקר (תזה) בפורמט של מאמר

התזה תכלול מאמר שהוגש לפרסום בכתב עת המדורג A או B, Q1  או Q2 (יש להוסיף אישור מכתב העת על ההגשה).

הצעת המחקר תוגש ותישפט כמקובל במחלקה.

הסטודנט/ית חייב/ת להיות שותף/ה מרכזי/ת בביצוע המחקר ובכתיבת המאמר. לתזה יצורף מכתב מטעם המנחה, המעיד על תרומת הסטודנט/ית לכל אחד משלבי העבודה על המאמר.

בשל העובדה שמספר המילים המצומצם הנדרש בדרך כלל במאמר בכתב עת אינו מאפשר לעיתים הרחבות נדרשות, ועל מנת לתת מענה לדרישות של עבודת מחקר משמעותית, התזה תכיל חלקים נוספים שיביאו לידי ביטוי את כל היבטי העבודה על הנושא:

 • סקירה ביבליוגרפית מורחבת כמקובל בעבודת תזה, ורשימה ביבליוגרפית מתאימה .
 • הצגת המתודולוגיה באופן נרחב ומפורט.
 • פרק סיכום מורחב, הכולל השלכות אפשריות של המחקר, כיווני מחקר עתידיים ועוד.
 • אורך המאמר עצמו יהיה כמקובל בכתבי עת במקצוע.
  יש לציין במאמר את השיוך האקדמי של הסטודנט/ית למחלקה הרלוונטית ולאוניברסיטת בר-אילן.  
 • פרק סיכום מורחב, הכולל השלכות אפשריות של המחקר, כיווני מחקר עתידיים ועוד.
 • עבודה התזה תישפט באותו אופן שבו נשפטות עבודות תזה רגילות במחלקה.

 

פרסום עבודת המחקר
סטודנטים לא יפרסמו את עבודת המחקר, או חלק ממנה, אלא אם קיבלו אישור מהמנחה.
סטודנטים המפרסמים את עבודת המחקר, או חלק ממנה, יציינו כי המחקר נעשה כחלק מלימודי התואר השני באוניברסיטת בר-אילן, תוך אזכור המחלקה ושם המנחה.
 

הנחיות לכתיבת עבודת המחקר (תזה)
 
 1. העבודה תודפס על דף בגודל A4 ברווח של שורה וחצי בין השורות ושוליים רחבים (3-2
  ס"מ מכל צד). ניתן להדפיס את הביבליוגרפיה, ההערות ומראי המקום ברווח של שורה אחת.
  מומלץ להדפיס בעברית בגופן David או Arial בגודל 12, ובאנגלית בגופן Times New Roman או Arial בגודל 12.
  הביבליוגרפיה תודפס באותו גופן וגודל אות של העבודה. הערות ניתן להדפיס באות קטנה יותר. ניתן להדפיס את העבודה משני צידי הדף ובלבד שתובטח קריאה נוחה וברורה.
   
 2. היקף העבודה לא יעלה על 150 עמודים מודפסים (או 75 דפים המודפסים משני צידי הדף). מומלץ לכרוך את העבודה רק לאחר אישור ועדת הבחינה במחלקה.
   
 3. העבודה תכלול שערים בעברית ובאנגלית על גבי הכריכה מבריסטול. כותר העבודה באנגלית ייכתב באות גדולה בראש כל מילה (מלבד מילות הקישור). יש לדייק ולבחור בין מחלקה, פקולטה, בית-ספר או יחידה (כפי שמופיע באתר האוניברסיטה) בדפי השער ובדפי שם המנחה בשתי השפות.
   
 4. לאחר הכריכה יופיעו שערים פנימיים זהים לחיצוניים (על פי הדוגמה להלן).
   
 5. לאחר השער הפנימי יופיע עמוד המציין את שם המנחה או המנחים בנוסח שלהלן:


     עבודה זו נעשתה בהדרכתו/ה של פרופ' / ד"ר ______________________

מהמחלקה / פקולטה / בית הספר / יחידה ל... (יש לבחור במתאים) ________________________
של אוניברסיטת בר-אילן.

        

מעבר לשער הפנימי באנגלית יופיע עמוד המציין את שם המנחה באנגלית בנוסח שלהלן:     

 

This work was carried out under the supervision of Prof. / Dr. _______________

 Faculty / Department / School of / Interdisciplinary Unit (select the most appropriate)
___________ Bar-Ilan University.
 

6.     לאחר מכן יופיע דף תוכן העניינים, המפרט את פרקי העבודה ונספחים (אם יש). בתוכן העניינים יש לכלול                תקציר עברי ותקציר לועזי.

 7.     חובה לכלול בעבודה תקציר עברי, מבוא, סיכום ורשימה ביבליוגרפית, וכן תקציר באנגלית (ראו דוגמאות להלן).

8.    יש להקפיד על התקנה של העבודה בהתאם למקובל בתחום ועל הגהה. תשומת לב מיוחדת יש להקדיש למראי מקום, לציטוטים, להערות ולרשימה הביבליוגרפית, שאותם יש לכתוב בתבנית המקובלת בפרסומים המקצועיים בתחום. בכל מקרה יש לציין את שמות המחברים, שם הפרסום (שם המאמר), שם כתב העת, מספר העמוד הראשון, שם הספר ושנת הפרסום.

9.    ההנחיות הן דרישות מינימום; בכל מקרה יש להקפיד על הדרישות הייחודיות המקובלות בתחום העבודה.

10.  אם העבודה נכתבה בשפה שאינה עברית או אנגלית, היא תכלול בנוסף לתקצירים בעברית ובאנגלית גם תקציר בשפה בה העבודה נכתבה. כל אחד מהתקצירים יהיה בהיקף של 5-2 עמודים.

11.  חריגה מנוהל זה מחייבת אישור מוקדם של בית הספר ללימודים מתקדמים, שיינתן רק במקרים יוצאי דופן ובהתחשב בהמלצות מנומקות של המנחה ושל הוועדה המחלקתית לפני הגשת עבודת הגמר לשיפוט.

12.  סטודנטים במגמה לקומפוזיציה במחלקה למוזיקה – נא עיינו בהוראות באתר המחלקה www.music.biu.ac.il

 

דוגמה לסדר עריכת העבודה

 

מספר עמוד

1.

שער עברי (בכריכה מבריסטול)

ללא מספור

2.

שער עברי (פנימי הזהה לשער בכריכה)

ללא מספור

3.

שם המנחה או המנחים

ללא מספור

4.

הבעת תודה (רשות)

ללא מספור

5.

תוכן העניינים

ללא מספור

6.

רשימת קיצורים ור"ת

ללא מספור

7.

רשימת לוחות, טבלאות, מפות (אם יש) יש לציין את 

מספרי העמודים בהם מופיעים

ללא מספור

8.

תקציר עברי

באותיות עבריות (א, ב, ג ...)

9.

מבוא

בספרות רגילות

10.

גוף העבודה (פירוט הפרקים)

בספרות רגילות

11.

דיון ומסקנות

בספרות רגילות

12.

רשימה ביבליוגרפית

בספרות רגילות

13.

נספחים (אם יש)

בספרות רגילות

14.

תקציר בשפה האנגלית

בספרות רומיות (i.ii. iii …)

15.

שם המנחה באנגלית

ללא מספור

16.

שער באנגלית (פנימי הזהה לשער בכריכה)

ללא מספור

17.

שער באנגלית (בכריכה מבריסטול)

ללא מספור

 

יש לדייק ולבחור בין מחלקה, פקולטה, בית-ספר או יחידה (כפי שמופיע באתר האוניברסיטה) בדפי השער ובדפי שם המנחה בשתי השפות.

 

דוגמה לשער קדמי לעבודת הגמר (עברי)

 

אוניברסיטת בר-אילן

כותרת העבודה

שם הסטודנט

(שם פרטי לפני שם משפחה)

 

עבודה זו מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר מוסמך

במחלקה / פקולטה  / בית הספר / היחידה ל...... של אוניברסיטת בר-אילן

 

רמת גן                                                                   שנה עברית

 

דוגמה לשער אחורי לעבודת הגמר (אנגלי)

 

BAR-ILAN UNIVERSITY

Title of thesis

Student's name

(First name before family name)

Submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master's Degree

in the Department / Faculty / School of / Interdisciplinary Studies Unit ……,

Bar-Ilan University

Ramat-Gan, Israel                                                              Year

 

 

לשם קבלת אישור הזכאות לתואר השני יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. להגיש לוועדה המחלקתית עותקים של העבודה בכריכה זמנית אשר יועברו לחברי ועדת הבחינה המחלקתית (4-2 עותקים על פי קביעת המחלקה).
   
 2. להיבחן בבחינת הגמר – מועד הבחינה על עבודת המחקר ייקבע בתיאום עם המחלקה.
   
 3. למסור 5-2 (על פי קביעת המחלקה) עותקים כרוכים של עבודת המחקר למחלקה
   
 4. להפקיד עותק סופי של עבודת התזה במדור להפקדת עבודות גמר של מערך הספריות והמידע. לפני ההפקדה יש לבקש מהמנחה לבדוק שהעבודה עומדת בדרישות.
  למידע המלא והעדכני לגבי דרישות מיוחדות, תהליך ההפקדה וההפקדה עצמה יש לעבור לאתר מערך הספריות.


 

תאריך עדכון אחרון : 08/04/2024