סדרי רישום שנתיים

סדרי רישום שנתיים

  1. הסטודנטים לתואר השלישי חייבים להירשם ללימודים ולשלם שכר לימוד מדי שנה בשנה, החל מהשנה שאליה התקבלו כפי שכתוב במכתב הקבלה ועד לקבלת אישור של עבודת הדוקטור מבית הספר ללימודים מתקדמים.
  2. סטודנטים שיתקבלו במהלך סמסטר א' של שנת הלימודים יירשמו מייד עם קבלתם לשנת הלימודים השוטפת. סטודנטים שיתקבלו במהלך סמסטר ב' של שנת הלימודים רשאים לדחות את תחילת הלימודים לשנת הלימודים העוקבת ובתנאי שלא בוצע רישום לשנת הלימודים הנוכחית. בקשה לדחיית תחילת הלימודים ניתן להגיש באמצעות "טופס לבקשות שונות".
  3. מנהל הסטודנטים מפרסם מדי שנה חוברת ובה פרטים על סדרי הרישום ומועדיהם, גובה שכר הלימוד וכד'. חוברת זו נמצאת באתר אוניברסיטת בר אילן.
  4. סטודנטים שלא ביצעו רישום במועד הקבוע מסיבות מוצדקות, רשאים להירשם בכל מועד אחר, ובתנאי שיבצעו את כל פעולות הרישום לפני תחילת שנת הלימודים. לאחר מועד זה יירשמו רק סטודנטים שיקבלו אישור לכך מיו"ר הוועדה המחלקתית ומבית הספר ללימודים מתקדמים.
  5. סטודנטים שלא ביצעו רישום ייחשבו כאילו ויתרו על זכותם ללמוד לתואר.
  6. סטודנטים שלא נרשמו במועד ומעוניינים לחדש את לימודיהם יגישו בקשה מנומקת ליו"ר הוועדה המחלקתית. המלצת יו"ר הוועדה תועבר להחלטת בית הספר ללימודים מתקדמים. אם הבקשה תאושר יהיה על הסטודנט/ית לשלם דמי חידוש לימודים. אם הבקשה תידחה, יוכלו הסטודנטים להגיש את מועמדותם מחדש וניתן יהיה לקבוע תנאים חדשים ללימודיהם.
  7. כל תלמידי התואר השלישי חייבים מדי שנה ברישום ובתשלום שכר לימוד, גם אם מילאו את כל חובותיהם, עד לקבלת אישור סופי לזכאות לתואר.
  8. כסטודנטים רשומים נחשבים אלו שהחזירו את טופס הרישום לקורסים וקיבלו אישור על תוכנית הלימודים וקליטתה במחשב. תשלום שכר לימוד בלבד, או ביצוע חלקי של פעולות הרישום, אינם נחשבים כרישום. 
  9. סטודנטים שקיבלו אישור לשנת חופשה מלימודים פטורים מרישום ומתשלום שכר לימוד לאותה שנה. חופשה ניתנת לשנה אקדמית מלאה ולא לחלק ממנה.
  10. סטודנטים לתואר שלישי אינם רשאים להירשם ללימודי תואר נוסף ללא קבלת אישור מבית הספר ללימודים מתקדמים. סטודנטים המעוניינים ללמוד תואר נוסף  נדרשים להגיש בקשה מנומקת באמצעות "טופס בקשות שונות" ולהתחייב כי יעמדו בכל התנאים הנדרשים לקבלת שני התארים. כמו כן, על שתי המחלקות לחתום על הטופס ולצרף חוות דעת המתייחסת לכך שבהתבסס על היכרותם יש להניח שהסטודנטים יעמדו בלימודי שני התארים במקביל ובכל התנאים הנדרשים להשלמת התארים

תאריך עדכון אחרון : 25/01/2024