תקופת הלימודים

תקופת הלימודים

  1. ניתן להתקבל ללימודים לקראת התואר השלישי והשלמות לתואר שלישי במהלך כל השנה (למעט המחלקות שברשימה). ספירת מניין השנים תיעשה לפי השנה האקדמית ולא על פי תאריך הקבלה. נדרש רישום לתקופה מינימלית של שנתיים ללימודי התואר השלישי ותשלום שכר לימוד כפי שייקבע על ידי האוניברסיטה.
  2. ניתן לבקש הארכה של תקופת הלימודים משיקולים מיוחדים, שהתעוררו לאחר הקבלה ללימודים. הבקשה תוגש לוועדה המחלקתית שתדון בה לאחר שתקבל את המלצת המנחה. הוועדה המחלקתית תביא את המלצתה לאישור בית הספר ללימודים מתקדמים.
  3. עיכוב בהגשת הצעת המחקר, עבודת הדוקטור, או עבודה שוות ערך או אי מילוי דרישות המעבר של קורסים במסגרת הזמן הנדרשת, מחייב הגשת בקשת הארכה הנדרשת להסדרת ההרשמה מדי שנה בשנה ותשלום שכר לימוד כפי שייקבע על ידי האוניברסיטה.
  4. הפסקת לימודים ללא קבלת אישור לחופשה, או הימנעות מחזרה ללימודים בתום תקופת חופשה שאושרה, יגררו ביטול המעמד כסטודנט/ית באוניברסיטה.
  5. דינם של סטודנטים לתואר שלישי שמעמדם בוטל ואשר יבקשו לחדש את לימודיהם, יהיה כדין מועמדים חדשים. יחול עליהם התקנון התקף לשנת הלימודים שבה חידשו את לימודיהם, למעט החובות הכלליים שלגביהם מועד התחלת הלימודים הוא המועד הקובע.

תאריך עדכון אחרון : 25/01/2024