נהלים להגשת הצעת מחקר לכל הפקולטות (פרט לפקולטה למדעי החברה)

הצעת המחקר לתואר השלישי תוגש בתוך שנה ממועד הקבלה ללימודים לקראת התואר השלישי. ההצעה תכלול עמוד שער בו יצוין שם ההצעה בעברית ובאנגלית, סקירת ספרות הכוללת התייחסות לידע הקיים בנושא, סעיפים המפרטים את חשיבות המחקר ומטרותיו, תיאור שיטות המחקר, מהלך המחקר המתוכנן, תוכן עניינים, ורשימה ביבליוגרפית מפורטת.

אם מתוכננת הגשת עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים, יש לפרט בהצעה, עבור כל אחד מהמאמרים המתוכננים, את הנושא, הרקע התיאורטי או המחקרי, השערות המחקר ועיקרי הטיעונים והחידושים הצפויים. כמו כן, יש להסביר את התמה המשותפת של המאמרים. ניתן להגיש בקשה להגשת עבודה במתכונת של אסופת מאמרים גם לאחר אישור הצעת המחקר. בכל מקרה יש להגיש בסמוך להגשת עבודת הדוקטור "בקשה להגשת עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים".

הצעת המחקר, ללא הרשימה הביבליוגרפית ועמוד השער, תכלול 30 עמודים לכל היותר. מחלקות רשאיות לדרוש היקף הצעת המחקר מצומצם מהמצוין לעיל.
במסלול המשולב הצעת המחקר יכולה להיות בהיקף שיעלה על 30 עמודים.

ההצעה תוגש על ידי הסטודנטים לוועדה המחלקתית כשהיא חתומה על ידי המנחה/ים.

שיפוט ההצעה יעשה על ידי המחלקה ועם השלמתו ההצעה תועבר לבית ספר ללימודים מתקדמים,  בצרוף חוות הדעת של שופטי ההצעה ותגובות הסטודנט/ית, המנחה/ים. כמו כן, יש לצרף את טופס "הגשת הצעת מחקר לעבודת דוקטור", כשהוא חתום על-ידי הסטודנט/ית, המנחים ויו"ר הוועדה המחלקתית.

אם נושא העבודה דורש אישור של ועדת האתיקה או הוועדה לניסויים בבע"ח יש להשיג אישור זה מהמחלקה או מהפקולטה לפני הגשת הצעת המחקר לשיפוט.

הצעת המחקר שאושרה על ידי בית הספר מחייבת את הסטודנטים.

כל שינוי בנושא המחקר, כגון הרחבתו או צמצומו, לאחר אישור הצעת המחקר, מחייב אישור של בית הספר ללימודים מתקדמים. את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס לבקשות שונות חתום על ידי המנחה והמחלקה.


בפקולטה למדעי החברה קיימות הנחיות טכניות נוספות הנוגעות להגשת הצעת המחקר. ההנחיות מפורטות בקישור

 

תאריך עדכון אחרון : 25/01/2024