הנחיות להגשת עבודה שוות-ערך לתזה

עבודה שוות-ערך לתזה היא פרי מחקר מקורי המסוכם בחיבור מדעי מפורט. על העבודה לשקף ידע והבנה בתחום המחקר, שימוש בכלים מדעיים מתאימים, כושר ניתוח, חשיבה מקורית ויכולת הבעה בכתב.

  1. סטודנטים המגישים את עבודת שוות-הערך חייבים להיות רשומים כסטודנטים באוניברסיטה בשנה שבה הם מגישים את עבודתם.

  2. סטודנטים שמועד סיום לימודיהם נקבע לתום שנת לימודים מסוימת חייבים לסיים את כל חובותיהם עד היום האחרון של אותה שנת לימודים, כולל סיום חובות הקורסים, סיום כתיבת עבודת שוות-הערך, בחינה על עבודת שוות-הערך והגשת תיקונים אם נדרשו. סטודנטים שלא יעמדו בתנאים אלו יחויבו על פי התקנון בתשלום שכר לימוד לשנת לימודים נוספת.
     
  3. כדי להימנע מחיוב שכר לימוד נוסף, יש להגיש את עבודת שוות-הערך לאישור הוועדה המחלקתית כשלושה חודשים לפני פתיחת שנת הלימודים העוקבת. פרק זמן זה מאפשר ביצוע תיקונים אם יידרשו.
     
  4. על המחלקה לדאוג שבדיקת עבודת המחקר והבחינה על העבודה יתבצעו בתוך 60 ימים ממועד הגשת העבודה למחלקה.
     

בחינת גמר

הסטודנטים ייבחנו בעל-פה בפני ועדה שתמונה על ידי הוועדה המחלקתית. בבחינה יציגו הסטודנטים את תוצאות מחקרם וידגימו בקיאות בנושאים הקשורים לעבודת המחקר ובחומר נוסף שייקבע על ידי הוועדה המחלקתית. הוועדה המחלקתית רשאית לקיים בחינה בכתב על החומר הנוסף.

הזכאות לגשת לבחינה מותנית בהשלמת כל הדרישות, כולל קבלת ציון סופי בקורסים שנדרשו בעת הקבלה ללימודים, וברישום לשנת הלימודים שבה נערכת הבחינה. המחלקות אחראיות לכך שסטודנטים לא ייבחנו בבחינת גמר קודם שיסיימו את מלוא חובותיהם. 


כתיבת עבודה שוות-ערך לתזה בשפה האנגלית

סטודנטים המבקשים לכתוב את עבודת שוות-הערך בשפה האנגלית, יגישו ליו"ר הועדה המחלקתית בקשה מנומקת בצירוף המלצת המנחה. סטודנטים שבקשתם אושרה על ידי יו"ר הועדה המחלקתית חייבים להוסיף תקציר בעברית ותקציר באנגלית בגוף העבודה.

תאריך עדכון אחרון : 25/01/2024