דיווח על התקדמות במחקר

אחת לשנה הסטודנטים ידווחו לוועדה המחלקתית על התקדמות המחקר.

הדיווח יוגש בכתב באופן שלהלן:

א.    הדיווח יודפס על עמוד אחד בלבד, ובו יופיעו הסעיפים המפורטים להלן.

       במקרים מיוחדים יצורף פירוט הבעיות שבהן נתקל הסטודנט.

ב.    הדיווח יכלול את הסעיפים הבאים:

  1. שם, מספר זיהוי, מחלקה, נושא המחקר, שם המנחה, תאריך הקבלה ללימודים, תאריך אישור הצעת המחקר, ותאריך הדיווח.
  2. ראשי פרקים או שלבי עבודה כפי שפורטו בהצעת המחקר, תוך ציון חלקי עבודה שבוצעו בשנים הקודמות.
  3. פירוט תמציתי של העבודה שבוצעה בשנה שאליה מתייחס הדיווח.
  4. החל משנת הלימודים השלישית – יש לציין את המועד המשוער להשלמת העבודה.
  5. חתימת הסטודנט/ית.
  6. הערות המנחה וחתימה.

ג.    במקרה הצורך יפורטו בדף נפרד בעיות הגורמות לעיכוב המחקר, כגון: חוסר בציוד מתאים, עיכוב בהשגת צילומים, ניסויים שנכשלו, עיכובים מנהליים ותקציביים, בעיות אישיות ומשפחתיות וכד'. הדפים הנפרדים חייבים אף הם להיות חתומים על ידי המנחה והסטודנט/ית.

ד.    אין לכלול בדיווח נושאים אחרים, כגון: הצעות לשינוי בתכנית המחקר, שינוי בהנחייה, שנת חופשה. נושאים אלו מחייבים אישור המנחה ופנייה אל יו"ר הוועדה המחלקתית, שיעביר את המלצתו לטיפול בית הספר ללימודים מתקדמים.

ה.    חובת הדיווח חלה על כל הסטודנטים שהצעת המחקר שלהם אושרה על ידי הוועדה המחלקתית ובית הספר ללימודים מתקדמים.

ו.     סטודנטים הנדרשים על ידי המנחה או המחלקה להגיש דיווח מפורט יותר, יגישו לוועדה המחלקתית העתק ממנו.

ז.     בקשות להארכה, לחידוש לימודים, לפטור מקורסים או לשינוי נושא מחקר יש להגיש באמצעות הטפסים המתאימים, בליווי המלצת המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית (הטפסים נמצאים בפורטל בר-אילן שלי).

תאריך עדכון אחרון : 25/01/2024