הנחיות להגשת עבודת הדוקטור (דיסרטציה)

  ניתן להגיש את עבודת הדוקטור באחת משתי האפשרויות הבאות:

1. מתכונת "רגילה" המהווה מונוגרפיה המתארת את המחקר כחטיבה אחת. ההנחיות לכתיבה במתכונת זו מפורטות להלן. 

2.אסופת מאמרים ("דוקטורט מאמרים"), דהיינו עבודה שמאגדת מספר מאמרים בעלי תמה משותפת. הנחיות להגשת עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים
 

הנחיות להגשת עבודת הדוקטור (עבודת מונוגרפיה ועבודת מאמרים)

יש לשלוח את עבודת הדוקטור (בפורמט PDF) בצירוף כל הטפסים המפורטים בהנחיות להלן, לכתובת הדוא"ל של הוועדה לתואר שלישי: phd.office@biu.ac.il (יתכן שבהמשך, לבקשת שופטי העבודה, תתבקשו להגיש עותק/ים מודפסים של העבודה). 

סטודנטים מן המניין לתואר שלישי שהיו רשומים במשך תקופה מינימלית של שנתיים, מילאו את כל הדרישות שבהן חויבו ושילמו שכר לימוד כפי שנקבע על ידי האוניברסיטה, רשאים להגיש את עבודת הדוקטור לבית הספר ללימודים מתקדמים. סטודנטים שמגישים את עבודתם לשיפוט חייבים להיות רשומים בעת ההגשה כסטודנטים באוניברסיטה. סטודנטים שאינם רשומים לא יוכלו לקבל את התואר.

ניתן להגיש את העבודה במהלך כל שנת הלימודים. אין אנו מתחייבים כי תהליך השיפוט יסתיים בשנה שבה הוגשה העבודה.

 1. לפני ההדפסה הסופית של העבודה המנחה ישלח לבית הספר ללימודים מתקדמים טופס אישור מנחה להגשת עבודת דוקטור
   
 2. עם הגשת העבודה על הסטודנטים למסור את הטפסים המתאימים, הנמצאים תחת הכותרת: "הנחיות וטפסים להגשת עבודת דוקטורט", שאותם ניתן למצוא בפורטל בר-אילן שלי.
   
 3. הסטודנטים נדרשים להמציא אישור, חתום על ידי ראש המחלקה, על סיום כל חובות הלימודים לתואר שלישי, כולל חובת האנגלית ולימודי יסוד ביהדות.
   
 4. לא תתקבל עבודת דוקטור שאינה בנושא שאושר על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים.
   
 5. עבודת הדוקטור תכיל לא יותר מ-350 עמודים (לא כולל הרשימה הביבליוגרפית ונספחים).
   
 6. עבודת הדוקטור תכלול שני תקצירים: תקציר בשפה העברית ותקציר בשפה האנגלית (במקרה של כתיבה בשפה שאינה עברית או אנגלית תכלול העבודה תקצירים בעברית, אנגלית ובשפה האחרת). אורך התקציר: 5-2 עמודים. יש לציין בדף התוכן את קיומם של שני התקצירים.
   
 7. הסטודנטים יקפידו על תקינות הטקסט כמקובל בתחום ועל ההגהה. החיבור, כולל התקצירים, הרשימה הביבליוגרפית והנספחים, יוגש לבית הספר בצורה המתאימה לפרסום כספר או בעיתונות מדעית.
   
 8. אם העבודה כתובה באנגלית יומצא לבית הספר ללימודים מתקדמים, עם הגשת העבודה, אישור בכתב מהמנחה או מאת עורך לשון, כי העבודה ראויה וקבילה מבחינת השפה.
   
 9. הסטודנטים יקבלו אישור רשמי על הגשת החיבור. אישור זה איננו מזכה לשאת את התואר "דוקטור".
   
 10. בית הספר ללימודים מתקדמים ידון במינוי שופטים לעבודה רק לאחר שיוודא כי הסטודנט/ית מילא/ה אחרי כל הדרישות (קורסים, סמינריונים, שפות, לימודי יסוד ביהדות, רישום וכדומה).
   
 11. אם בעקבות השיפוט, ידרוש בית הספר הגשה של עבודה מתוקנת, היא תוגש לפי הכללים החלים על הגשת הנוסח הראשון. במקרה של תיקונים קלים יש להשאיר את תאריך ההגשה המקורי של העבודה. במקרה של תיקונים מהותיים יש לשנות לתאריך הגשת העבודה המתוקנת.
   
 12. אם בית הספר ללימודים מתקדמים יחליט לדרוש הכנסת תיקונים בחיבור, יחולו על הסטודנטים מחדש כל החובות החלות על סטודנטים לתואר שלישי. אם ידרשו תיקונים בעבודה, ובעקבות זאת יתארך התהליך לשנה נוספת, יהיה על הסטודנטים לשלם שכר לימוד לשנה זו.
   
 13. אם אושרו העבודה והתואר על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים, הסטודנטים יקבלו אישור על סיום הלימודים.
   
 14. אישור זכאות יינתן לאחר החתמת כל הגורמים הרלוונטיים על טופס "בקשה לסיום תואר", שנמצא באתר המידע האישי, אינ-בר.
   
 15. לאחר אישור העבודה והתואר, על הסטודנטים להעביר עותק סופי למנחה העבודה.
   
 16. במידת הצורך רשאים הוועדה המחלקתית ובית הספר ללימודים מתקדמים לבקש מהסטודנט עותקים נוספים.
   
 17. אם החליט בית הספר ללימודים מתקדמים לא להכיר בחיבור כראוי להיחשב כעבודת דוקטור ונקבע שהוא אינו ניתן לתיקון, יופסקו הלימודים של הסטודנט/ית. סטודנטים שחיבורם לא אושר, רשאים להגיש שוב את מועמדותם ללימודים לתואר שלישי.  אם יתקבלו יהיה דינם כדין סטודנטים חדש.

 

הוראות לכתיבת עבודת הדוקטור:
 

עריכת העבודה                                                                  מס' העמוד

 • שער חיצוני בעברית על-פי ההנחיות (מבריסטול)             ללא מספור
 • שער פנימי בעברית (זהה לכריכה החיצונית על דף)         ללא מספור
 • שם המנחה/ים (על-פי ההנחיות)                                  ללא מספור
 • הבעת תודה (לא חובה)                                              ללא מספור 

                     את הבעת התודה יש לצרף רק בגרסה הסופית לאחר שיפוט ואישור העבודה

 • תוכן העניינים בעברית                                               ללא מספור
 • רשימת טבלאות, תרשימים, מפות, לוחות (יש לציין
  מספר עמוד בו מופיעים הטבלאות, התרשימים וכו')        ללא מספור
 • רשימת קיצורים ור"ת                                                 ללא מספור
 • תקציר החיבור בעברית                                             באותיות עבריות (א,ב,ג...)
 • גוף העבודה                                                            בספרות רגילות
 • רשימת מקורות (ביבליוגרפיה)                                   בספרות רגילות
 • נספחים (לא חובה)                                                  בספרות רגילות

בצד האנגלית (בצד השני של העבודה)

 • שער חיצוני באנגלית על-פי ההנחיות (מבריסטול)          ללא מספור
 • שער פנימי באנגלית (זהה לכריכה החיצונית על דף)      ללא מספור
 • שם המנחה/ים באנגלית (על-פי ההנחיות)                   ללא מספור
 • תוכן העניינים באנגלית                                            ללא מספור
 • תקציר החיבור באנגלית (Abstract)                         בספרות לטיניות (... i,ii,iii)

1.   אחרי שער הכריכה (מבריסטול) יבוא שער פנימי (על נייר) זהה לחיצוני.

2.   בעמוד שמעבר לשער הפנימי יבוא דף עם שם המנחה/ים בנוסח זה:

   עבודה זו נעשתה בהדרכתו/ם של  ד"ר/פרופ' ________________________

      מן המחלקה/ות/ פקולטה/ בית הספר ל/ יחידה (יש לבחור באפשרות המתאימה)     

      ____________________________ של אוניברסיטת בר-אילן.

      עמוד זה לא יכלול כל מילים נוספות. מעבר לשער הפנימי באנגלית יופיע דף עם שם המנחה באנגלית.

   בנוסח זה:

This work was carried out under the supervision of
Dr. / Prof.________________

Department / Faculty / School of/ Interdisciplinary Studies Unit (choose the appropriate term) __________________, Bar-Ilan University

 1. תוכן העניינים יכלול חלוקת משנה של הפרקים וכן ציון של התקצירים בעברית ובאנגלית. יש לכלול תוכן עניינים בעברית ותוכן עניינים באנגלית.
 2. דף קיצורים ור"ת יופיע אחרי "תוכן העניינים".
 3. עבודה המורכבת ממאמרים, נא ראה הוראות בהמשך בפרק: "עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים", וכן באתר מערך הספריות, בפרק: "הנחיות להפקדת עבודת גמר".
 4. הרשימה הביבליוגרפית תכלול את כל המקורות (ספרים, מאמרים, וכו') המוזכרים בעבודה. יצוינו שמות המחברים, שם הפרסום (שם המאמר, שם כתב העת, מספר העמוד הראשון במאמר, שם הספר וכו'), ושנת הפרסום). אלה הן דרישות מינימום; בכל מקרה יש להקפיד על הדרישות הייחודיות המקובלות בתחום העבודה.
 5. ככלל יופיעו הפניות בהערות שוליים. באישורם של המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית ניתן להדפיס את ההערות בכרך נפרד או בגוף החיבור בסוגריים.
   

כללי הדפסה ושכפול של עבודת הדוקטור

 1. העבודה תודפס על נייר "קוורטו" (letter) או על נייר בגודל A4 ברווח של שורה וחצי בין השורות עם שוליים רחבים (3-2 ס"מ מכל צד). ניתן להדפיס את הביבליוגרפיה, ההערות ומראי המקומות ברווח אחד בין השורות. הביבליוגרפיה תודפס באותו גודל אות כמו כל העבודה. ניתן להדפיס את ההערות באות קטנה יותר.  יש להדפיס את העבודה משני צדי הדף. יש לוודא קריאה נוחה וברורה, מומלץ להדפיס בעברית באחד הגופנים Times New Roman, David, אריאל או נרקיסים בגודל 12 או 13. באנגלית מומלץ  להדפיס בגופן Times New Roman.
 2. להגשה ראשונה מותר להגיש את העבודה בכריכה זמנית בסליל, שתאפשר הכנסת תיקונים אם יהיה צורך בכך, אך בתנאי שתובטח קריאה נוחה ושמירת הדפים מפני התפזרות.
 3. הכריכה של העבודה תודפס בהתאם לדוגמה שבהמשך, ללא תמונות או כיתוב נוסף.
 4. אם העבודה מוגשת בשני כרכים (כמו למשל במסלול קומפוזיציה במחלקה למוסיקה, או כאשר יש כרך של נספחים) יש להדפיס שער בעברית ושער באנגלית גם לכרך ב'. ולציין כרך א' וכרך ב' על-גבי כריכת העבודה.
 5. סטודנטים מהיחידה ללימודים בין-תחומיים ירשמו בשערי העבודה בעברית ובאנגלית בהתאמה, במקום בו צריך לרשום את שם המחלקה: היחידה לימודים בין תחומיים Interdisciplinary Studies Unit ובשורה מתחת את שם התכנית.

לדוגמא: לימודי פרשנות ותרבות    Hermeneutics and Cultural Studies 
 

הפקדת עבודת הדוקטורט במדור הפקדת עבודות גמר של מערך הספריות:

לאחר קבלת מכתב מבית הספר ללימודים מתקדמים על כך שתהליכי השיפוט הסתיימו בהצלחה, יש להגיש בקשה לסיום תואר במערכת המידע האישי ואחרי כן להתחיל בתהליך הפקדת העבודה בספריה.
למידע המלא והעדכני לגבי דרישות מיוחדות, תהליך ההפקדה ולהפקדה עצמה יש לעבור לאתר מערך הספריות.

נא לשים לב לפירוט הבא:

 • סטודנטים מהפקולטה למדעי החברה ימסרו עותק מודפס נוסף של העבודה למחלקה. עותק זה ישלח על ידי המחלקה למכון הנרייטה סאלד.
 • בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לבקש מהסטודנט עותקים נוספים מעבודתו.
 • באחריות הסטודנטים לבדוק את דרישות המחלקות לגבי מסירת עותקים מעבודתם לספריות המחלקתיות, על-מנת למנוע עיכובים בהכנת תעודת הדוקטור לפני טקס חלוקת התארים.

אישור על סיום לימודים ועל זכאות לתואר יינתן לסטודנטים לאחר אישור עבודת הדוקטור על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים, לאחר מסירת העבודה לספריות כמפורט לעיל ועם סיום כל החובות.

 

נוסח השער העברי של החיבור *:

 

_____________________________

(שם החיבור)

חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

מאת:

_______________________________

(שמו של סטודנט המחקר, שם פרטי לפני שם משפחה)

שם המחלקה/פקולטה/ בית הספר ל.../ יחידה ל.... (יש לבחור באפשרות המתאימה)

________________________________

הוגש לסנט של אוניברסיטת בר-אילן

                     רמת גן                                                            ________________________

                                                                    (החודש והשנה העבריים של תאריך הגשת החיבור לבית הספר )                                                                                      
                                                                              (לדוגמא: תשרי, תשס"ז)

 

נוסח השער הלועזי של החיבור *:


___________________________________

(שם החיבור בלועזית)

___________________________________

 (שמו של סטודנט המחקר בלועזית, שם פרטי לפני שם משפחה)

Faculty/ Department/School of / Interdisciplinary Studies Unit (choose the appropriate term)

___________________________________

Ph.D. Thesis

Submitted to the Senate of Bar-Ilan University

Ramat-Gan, Israel                                     _________________

     (החודש והשנה הלועזיים של תאריך הגשת החיבור לבית הספר).

                          (לדוגמא: October 2006 )                                         

 

* הערות:

1.   יש להשאיר את התאריך של ההגשה הראשונה לבית הספר. רק במקרה של תיקונים מהותיים, כשהעבודה חוזרת לשיפוט נוסף, יש לשנות את התאריך של העבודה לתאריך הגשת העבודה המתוקנת.

2.   השער באנגלית  - בשם החיבור יש להתחיל כל מילה באות גדולה (פרט למילות קישור).

 

 

תאריך עדכון אחרון : 07/04/2024