עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים

עבודת דוקטור תוגש כמונוגרפיה או במתכונת של "אסופת מאמרים" ("דוקטורט מאמרים"), שמאגדת מספר מאמרים שחולקים זיקה נושאית (תמה) משותפת ושהסטודנט/ית הוא המחבר/ת היחיד או העיקרי שלהם.

הגשת עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים טעונה אישור של בית הספר ללימודים מתקדמים טרם הגשתה. יש להגיש טופס "בקשה להגשת עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים".

 1. עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים תכלול לפחות שלושה מאמרים החולקים תמה משותפת. יחד עם זאת, אם אחד מהמאמרים פורסם בכתב עת מהרמה הגבוהה ביותר (בהתאם למקובל במחלקה ובתחום) ומאמר נוסף פורסם בכתב עת ברמה טובה רשאי בית הספר ללימודים מתקדמים לאשר הגשת עבודת דוקטור הכוללת שני מאמרים בלבד.
   
 2. במחלקות מסוימות הגשת עבודה במתכונת של אסופת מאמרים אינה מותנית בהגשת המאמרים או בקבלתם לפרסום (למידע על דרישות הסף יש לפנות ליו"ר הוועדה המחלקתית).
   
 3. מחלקה רשאית לקבוע כי תנאי להגשת עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים יהיה קבלה או הגשה  לפרסום של כל המאמרים הכלולים בעבודה, או חלקם, בכתבי עת שפיטים המדורגים Q2 ומעלה או בעלי דרוג מקביל בהתאם למקובל בתחום הדעת. בנוסף, מנחים רשאים להתנות את הגשת העבודה בקבלת כל המאמרים, או חלקם, לפרסום או בהגשתם לפרסום, ובלבד שיודיעו זאת לסטודנט/ית ויתקבל לכך אישור מיו"ר הוועדה המחלקתית.
   
 4. בעבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים יכללו מאמרים בהם הסטודנט/ית מופיע/ה כמחבר/ת ראשי/ת כמקובל בתחום.
   
 5. מאמר יוכל להוות חלק מעבודת דוקטור של סטודנט/ית אחד/ת בלבד. בתחומי המדעים הניסויים, כאשר שני סטודנטים או יותר חולקים את המקום של "מחבר ראשון" ותרמו במידה שווה למאמר, ניתן לכלול את המאמר בעבודת הדוקטור של כל המחברים הראשונים ובלבד שבעבודה לא ייכלל יותר ממאמר אחד שבו יש יותר ממחבר ראשון אחד.
   
 6. חברי ועדה מלווה יוכלו להיכלל בין מחברי המאמרים ובלבד שעבודת הדוקטור תעבור שיפוט על ידי מומחה שאינו חבר בוועדה המלווה.
   
 7. בפרסומים שהם פרי עבודת המחקר לקראת התואר השלישי יש לציין שהפרסום הינו חלק מעבודת מחקר שבוצעה באוניברסיטת בר-אילן במסגרת הדרישות לקבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" כמופרט בחוברת הנהלים.

 

הנחיות להגשת עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים

עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים תכתב כמכלול שלם הכולל:

 1. תקציר בעברית ותקציר באנגלית.
   
 2. מבוא הכולל סקירה מקיפה ועדכנית של תחומי המחקר הנכללים בעבודה ושל התמה המשותפת למאמרים.
   
 3. תיאור שיטות המחקר, תוך פירוט שיטות מחקר שפותחו במהלך העבודה אם היו כאלו.
   
 4. קבצי המאמרים. לפני כל מאמר יופיע עמוד שער בו יצוינו כותר המאמר ופרטי מחבריו. אם המאמר פורסם יש לציין את שם כתב העת ומועד הפרסום.
   
 5. דיון בתוצאות ומשמעותן ופירוט החידושים ותרומתם לתחום המחקר הנדון.
   
 6. רשימת ספרות

שיפוט העבודה

הליכי השיפוט של עבודת דוקטור שנכתבה במתכונת של אסופת מאמרים ונהלי סיום הלימודים יהיו בהתאם לנוהל שיפוט עבודות דוקטורכלל זה יוחרג עבור עבודות דוקטור שכוללות שלושה מאמרים לפחות שפורסמו בכתבי עת שפיטים בדרוג טוב מאד (Q2 ומעלה או מקביל לו בהתאם לתחום) שהערכתן תעשה על ידי שופט/ת חוץ בלבד. עבור מאמרים שטרם התקבלו לפרסום יתבקשו שופטי העבודה להתייחס לשאלה האם המאמר ראוי, כמות שהוא או לאחר תיקונים, להתפרסם בכתב עת מחקרי ברמה טובה.

הפקדת עבודת דוקטור שנכתבה במתכונת של אסופת מאמרים תעשה באמצעות הספריה המרכזית בהתאם להוראות שלהלן.

 

תאריך עדכון אחרון : 25/01/2024