הרשמה לתואר שני

 

מועדי ההרשמה
ההרשמה מתקיימת בדרך כלל בחודשים פברואר-מרץ. מידע עדכני ניתן לקבל במשרדי ביה"ס ללימודים מתקדמים.
לרשימת המחלקות בהן הסתיימה ההרשמה
 
לפרטים אודות מסלולי הלימוד ביחידות השונות יש לעיין בחוברת פרטי מידע
 
הרשמה למחלקה נוספת
מועמד המעוניין להירשם למחלקה נוספת, ימלא טופס הרשמה למחלקה נוספת וישלם דמי פנייה כמפורט בתעריפי ההרשמה.
את שובר התשלום ניתן לקבל במדור שמ"ע או במשרדי ביה"ס ללימודים מתקדמים.
 
לרשימת המסמכים הדרושים להשלמת הליך הרישום לתואר שני.