אישור הצעת המחקר

תוך שנה ממועד הקבלה ללימודי התואר השלישי יגישו הסטודנטים לוועדה המחלקתית הצעת מחקר מפורטת לעבודת הדוקטור. יש לצרף את אישור המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית להצעת המחקר ולכך שניתן לבצע את המחקר במחלקה. מבנה ההצעה כמפורט בהמשך.

קיימות שתי אפשרויות לשיפוט הצעת המחקר:

א. שיפוט על ידי שליחת ההצעה לשני שופטים: 

    לאחר הגשת ההצעה ימונו על ידי הוועדה המחלקתית שני שופטים:

 1. שופט פנים, חבר/ת סגל מהאוניברסיטה בדרגת מרצה בכיר לפחות במסלול הרגיל, ושופט חוץ, חבר/ת סגל ממוסד להשכלה גבוהה בישראל שאינו אוניברסיטת בר-אילן בדרגת מרצה בכיר לפחות במסלול הרגיל.
   
 2. באופן חריג הוועדה המחלקתית רשאית למנות שני שופטים שאינם חברי סגל אוניברסיטת בר-אילן העומדים בתנאים שפורטו לעיל. כמו כן ניתן למנות באופן חריג שופטים שאינם בדרגה ו/או במסלול כמתואר לעיל, או חברי סגל ממוסדות אקדמיים בחו"ל.  
   
 3. מינוי שופטים כמפורט בסעיף 2 טעון אישור בית הספר ללימודים מתקדמים בטרם שליחת ההצעה לשיפוט. לקבלת האישור יש להגיש בקשה מנומקת, בצירוף קורות חיים ורשימת פרסומים של השופטים המוצעים.
   
 4. על השופטים להיות בקיאים בנושא המחקר המוצע. יש להימנע ממינוי שופטים החולקים פרסומים משותפים עם מנחה עבודת הדוקטור או עם הסטודנט/ית במהלך 5 השנים שקדמו להגשת הצעת המחקר. 

שני השופטים ימסרו לוועדה המחלקתית חוות דעת מנומקת בה יצוין האם הצעת המחקר ראויה לאישור וימליצו במקרה הצורך על תיקונים ו/או שינויים בהצעה אשר יעשו באחריות המנחה או ידרשו בדיקה חוזרת ואישור של השופט/ים.

 • אם עבודת הדוקטור מחייבת אישור של ועדת האתיקה, אין לשלוח את ההצעה לשיפוט קודם שיתקבל אישור של ועדת האתיקה.
   
 • לאחר קבלת חוות הדעת מהשופטים על המחלקה למסור לבית הספר ללימודים מתקדמים את המסמכים הבאים: טופס "הגשת הצעת מחקר לעבודת דוקטור" חתום על ידי כל הנוגעים בדבר ועותק של הצעת המחקר וחוות דעת השופטים. אם הייתה דרישה לביצוע תיקונים, יש לצרף מכתב מפורט של התיקונים שבוצעו ואישור המנחה על ביצוע התיקונים והגשת ההצעה לאחר תיקונים. אם שופט דרש תיקונים מהותיים יש להחזיר את ההצעה לאישור השופט ולצרף את חוות הדעת השנייה והאישור להצעה המתוקנת.
   
 • האישור הסופי של הצעת המחקר יהיה בידי בית הספר ללימודים מתקדמים. בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לדרוש מסטודנטים להכניס בהצעת המחקר שינויים או לכתוב הצעה חדשה.
    
 • בית הספר רשאי לקבוע שההצעה תישלח לשיפוט נוסף על ידי שופט חדש.

ב. שיפוט על ידי ועדה מלווה כמפורט בפרק "ועדה מלווה".

 

 

תאריך עדכון אחרון : 25/01/2024