לימודי מגדר

מבוא   

לימודי מגדר מעמידים במרכז הדיון את המגדר כקטגוריה אנליטית לדיון וניתוח. בבסיס לימודי המגדר עומדת ההבנה כי ה"נשי" וה"גברי" כפי שהם מוכרים ומוצגים, אינם רק תולדה של שוני ביולוגי, אלא בעיקר של תהליכים מבניים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים משתנים, שיש עניין להכירם ולהבינם וכן לעקוב אחר דרכי השתנותם והאינטרסים העומדים בבסיסם.   

לימודי המגדר ביקורתיים במהותם. הם מבקשים לתהות על סדרים חברתיים, משפטיים, תרבותיים ודתיים, על יחסי הכוח הטמונים בהם, על האופן בו הם מבנים גבריות ונשיות ועל ההיררכיה המגדרית שלעיתים נקשרת בהם, כמו גם על אופני פרשנות אלטרנטיביים העשויים לייצר צדק מגדרי. לימודי מגדר הם גם בין-תחומיים במהותם שכן המגדר נוכח בכל שטחי הקיום האנושי ומתוך כך הם רלוונטיים למכלול המדעים - מדעי הרוח, החברה, היהדות, הטבע והמשפט.  

 
תואר שני   

התוכנית ללימודי מגדר מציעה לימודים לתואר שני בשני מסלולים:   

מסלול א' - מסלול מחקרי הכולל כתיבת עבודת תזה: הלימודים במסלול זה מקנים ידע תיאורטי רחב במגדר והכשרה לביצוע מחקר אקדמי בהיקף של תזה ל– MA.   

מסלול ב' - מסלול ללא תזה: הלימודים במסלול זה מקנים ידע מעמיק ובין-תחומי במגדר, ללא כתיבת תזה. במסלול זה ניתן לבחור בין לימודים עיוניים לבין לימודים המשלבים תיאוריה עם התנסות מעשית במסגרת המגמה הייחודית "מגדר בשטח".   

במסלולים  (א' ו- ב'), ישנה אפשרות להתמקד באשכול לימודי גבריות או באשכול לימודי גוף ומיניות תוך בחירת קורסים ייעודיים. לפרטים נוספים פנו למזכירות התוכנית.   

 
מסלול א' (כולל עבודת תזה)   

תנאי קבלה   

המסלול המחקרי פתוח למי שסיימו תואר ראשון בהצטיינות (ציון ממוצע של 86 ומעלה) בכל תחומי הלימוד.  
 

תוכנית הלימודים   

תוכנית הלימודים כוללת 34 נ"ז. היא מורכבת מקורסי ליבה וקורסי מתודולוגיה שהם חובה, ומקורסי בחירה מתוך רשימה רחבה של קורסים הניתנים במסגרת התוכנית ובמחלקות השונות באוניברסיטה.  בנוסף כוללת התוכנית במסלול זה, השתתפות בשני סמינריונים, בסמינר המחלקתי, בסדנת מחקר לתואר שני וכתיבת עבודת תזה.  

מבנה תוכנית הלימודים במסלול א'     

 1. קורסי ליבה - חובה 10 נ"ז: מטרתם להקנות ידע וליצור בסיס רחב להבנת מהות הדיון המגדרי בדיסציפלינות השונות ובמפגשים ביניהם. הקורסים עוסקים בנושאים הבאים: מגדר וחברה – מבוא לתיאוריות פמיניסטיות, תרבות ומגדר ויהדות ואסלאם: פרספקטיבות פמיניסטיות. 

 1. קורסי מתודולוגיה 6 נ"ז: קורס מתודולוגיה פמיניסטית (הרצאה + תרגיל) בשנה א' וקורס מתקדם במתודולוגיה פמיניסטית (הרצאה + תרגיל) בשנה ב'.  

 1. קורסי בחירה 10 נ"ז: ניתן לקחת קורסי בחירה מתוך היצע הקורסים במחלקה וכן ממחלקות שונות באוניברסיטה (בהתאם לנושא המחקר ובכפוף לאישור ראשת התוכנית ללימודי מגדר והמדור לתואר שני בבית הספר ללימודים מתקדמים).  

 1. סמינריונים 8 נ"ז: חובות המסלול המחקרי כוללות כתיבת שתי עבודות סמינריוניות במהלך השנה השנייה ללימודי התואר. הסמינריונים ייבחרו מתוך היצע הסמינריונים של התוכנית ו/או האוניברסיטה (בכפוף לאישור ראשת התוכנית ללימודי מגדר והמדור לתואר שני בבית הספר ללימודים מתקדמים).  

 1. אוריינות אקדמית לתואר שני ושלישי (חובה ללא ניקוד): הקורס מקנה מיומנויות אקדמיות נדרשות ללימודים לתארים מתקדמים, בכללן היכרות עם המאמר האקדמי לסוגיו, קריאה ביקורתית, עבודה עם תיאוריה ויצירת דיון.  

 1. סדנת מחקר לתואר שני (חובה ללא ניקוד): הסדנה מעניקה כלים נדרשים לביצוע מחקר אקדמי ומכשירה  את הסטודנטיות/ים לכתיבת הצעת מחקר לתזה.  

 1. סמינר מחלקתי (חובה ללא ניקוד):  מדי שנה מתקיים סמינר מחלקתי המשותף לסגל  ולסטודנטיות/ים, במסגרתו מתאפשרת היכרות עם מחקרים חדשים ועבודות עדכניות במגוון תחומים. הסמינר המחלקתי הוא חלק מהותי בתוכנית הלימודים וההשתתפות בו היא חובה.  

 1. כתיבת עבודת המחקר: עבודת המחקר תכתב בהנחיה אישית של מנחה מתוך התוכנית או ממחלקות אחרות באוניברסיטה (בכפוף לאישור ראשת התוכנית ללימודי מגדר והמדור לתואר שני בבית הספר ללימודים מתקדמים). ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.  

 1. מבחן גמר: בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר (תזה) ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.  
   
    

הצעת מחקר לתזה יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה   
ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.  

   

 
מסלול ב' (ללא תזה) - עיוני או במסגרת מגמת "מגדר בשטח"  

המסלול מיועד למעוניינות/ים בתואר שני ללא תזה במסגרת עיונית או במסגרת המשלבת הכשרה לאקטיביזם חברתי בנושאים מגדריים וכוללת פרויקט מעשי.   

 
תנאי קבלה   

הלימודים במסלול ללא תזה פתוחים למי שסיימו תואר ראשון בממוצע של 80 ומעלה בכל תחומי הלימוד.   

 
תוכנית הלימודים   

תוכנית הלימודים כוללת 40 נ"ז, והיא מורכבת מקורסי ליבה, מתודולוגיה, קורסי בחירה, סמינריונים וסמינר מחלקתי.  
 
מבנה תוכנית הלימודים במסלול ב' - עיוני   

 1. קורסי ליבה - חובה 10 נ"ז: מטרתם להקנות ידע וליצור בסיס רחב להבנת מהות הדיון המגדרי. הקורסים הם: מגדר וחברה – מבוא לתאוריות פמיניסטיות, מגדר ומדינת רווחה ו - יהדות ואסלאם: פרספקטיבות פמיניסטיות. 

 1.  קורסי בחירה 22 נ"ז: מתוך קורסי הבחירה המוצעים בתוכנית או במחלקות אחרות באוניברסיטה (בכפוף לאישור ראשת התוכנית ללימודי מגדר והמדור לתואר שני בבית הספר ללימודים מתקדמים). 

 1. סמינריונים 8 נ"ז: שני סמינריונים מחקריים שנתיים מתוך היצע הסמינריונים בתוכנית או במחלקות אחרות באוניברסיטה (בכפוף לאישור ראשת התוכנית ללימודי מגדר והמדור לתואר שני בבית הספר ללימודים מתקדמים). 

 1. אוריינות אקדמית לתואר שני ושלישי (חובה ללא ניקוד): הקורס מקנה מיומנויות אקדמיות נדרשות ללימודים לתארים מתקדמים, בכללן היכרות עם המאמר האקדמי לסוגיו, קריאה ביקורתית, עבודה עם תיאוריה ויצירת דיון. 

 1. סמינר מחלקתי (חובה ללא ניקוד): מדי שנה מתקיים סמינר מחלקתי משותף לסגל ולסטודנטיות.ים , במסגרתו מתאפשרת היכרות עם מחקרים חדשים ועבודות עדכניות במגוון תחומים. הסמינר המחלקתי הוא חלק מהותי בתוכנית הלימודים וההשתתפות בו היא חובה. 


מבנה תוכנית הלימודים במסלול ב' מגמת "מגדר בשטח"    

 1. קורסי ליבה - חובה 10 נ"ז: מטרתם להקנות ידע וליצור בסיס רחב להבנת מהות הדיון המגדרי. הקורסים הם: מגדר וחברה – מבוא לתאוריות פמיניסטיות, מגדר ומדינת רווחה, יהדות ואיסלאם: פרספקטיבות פמיניסטיות וכתיבת נייר מדיניות, לובינג וגיוס משאבים.    

 1. קורס מתודולוגיה 2 נ"ז: קורס מתודולוגיה פמיניסטית המעניק כלים למחקר יישומי.  

 1. קורסי בחירה 16 נ"ז: מתוך קורסי הבחירה המוצעים בתוכנית או במחלקות אחרות באוניברסיטה (בכפוף לאישור ראשת התוכנית ללימודי מגדר והמדור לתואר שני בבית הספר ללימודים מתקדמים).  

 1. סמינריונים 4 נ"ז: סמינריון מחקרי שנתי אחד מתוך היצע הסמינריונים בתוכנית או במחלקות אחרות באוניברסיטה (בכפוף לאישור ראשת התוכנית ללימודי מגדר והמדור לתואר שני בבית הספר ללימודים מתקדמים).     

 1. סדנאות התנסותיות 2 נ"ז: סדנאות מרוכזות המתקיימות בחופשות הסמסטר הן בשנה א' והן בשנה ב'. הסדנאות משלבות תאוריה ופרקטיקה ועוסקות במגוון נושאים. כל סדנה מקנה 1 נ"ז, סה"כ 2 סדנאות.    

 1. סדנת גיבוש פרויקטים (חובה ללא ניקוד): סדנה ייעודית בשנה א' שמטרתה פיתוח והבנייה של פרויקטים אישיים והכנה לסמינריון היישומי "החממה לאקטיביזם פמיניסטי" הנלמד בשנה ב'.  

 1. פרויקט גמר 6 נ"ז: סמינריון ייחודי למגמת "מגדר בשטח". במסגרת הסמינר "החממה לאקטיביזם פמיניסטי" הסטודנטיות/ים ייזמו ויערכו פרויקט (פרקטיקום) בהיקף של 6-4 שעות שבועיות. הקורס ילווה את פעילות השטח ויקשור אותה לתיאוריות רלוונטיות ובסופו יוגש פרויקט הגמר (בהיקף של עבודה סמינריונית) אשר יתבסס על ניתוח ההתנסות המעשית בפרספקטיבה תיאורטית. הקורס מלווה בתרגיל ובהדרכה אישית.  

 1. אוריינות אקדמית לתואר שני ושלישי (חובה ללא ניקוד): הקורס מקנה מיומנויות אקדמיות נדרשות ללימודים לתארים מתקדמים, בכללן היכרות עם המאמר האקדמי לסוגיו, קריאה ביקורתית, עבודה עם תיאוריה ויצירת דיון.  

 1. סמינר מחלקתי (חובה ללא ניקוד):  מדי שנה מתקיים סמינר מחלקתי משותף לסגל ולסטודנטיות/ים, במסגרתו מתאפשרת היכרות עם מחקרים חדשים ועבודות עדכניות במגוון תחומים. הסמינר המחלקתי הוא חלק מהותי בתוכנית הלימודים וההשתתפות בו היא חובה. 
   

דרישות נוספות בשני המסלולים   

השלמות   

מי שלא למדו את הקורס "מבוא לסוציולוגיה" במסגרת התואר הראשון יידרשו בהשלמת קורס זה בשנה הראשונה ללימודים.   

ידיעת שפות   

הלימודים במסלול א' מחייבים עמידה במבחן המיון האוניברסיטאי באנגלית בשנה הראשונה ללימודים. ניתן להיבחן לאחר הגשת המועמדות, עוד לפני תחילת הלימודים.  
(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בפרק המבוא).  

הלימודים במסלול ב' מחייבים עמידה במבחן פנימי באנגלית לתואר שני הנערך ע"י המחלקה.    

לימודי יהדות   

על-פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראו בפרק המבוא). 
 

הצגת מועמדות   

במקביל להרשמה המקוונת ללימודי תואר שני במגדר באתר אוניברסיטת בר-אילן, יש להגיש לוועדת הקבלה של התוכנית את גיליונות הציונים של התואר הראשון, קורות חיים מעודכנים ושאלון למועמד/ת. את טופס השאלון ניתן למצוא באתר התוכנית ללימודי מגדר.  
 

מלגות   

בשני המסלולים קיימת אפשרות למלגות סיוע בשכר לימוד מטעם האוניברסיטה. בנוסף, מידי שנה מעניקה התוכנית מספר פרסי הצטיינות בהתבסס על ההישגים האקדמיים של הסטודנטיות/ים.  
 

 
מסלול השלמת תזה   

הלימודים במסלול השלמת תזה מיועדים למי שסיימו בהצטיינות תואר שני ללא תזה במגדר (או בדיסציפלינה קרובה למגדר) ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה. 

השלמת כל חובות המסלול מקנה אישור על כתיבת תזה וציונה. 
 

תנאי קבלה  

 1. ממוצע של 90 ומעלה בלימודי התואר השני. 

 1. ציונים של 90 ומעלה בסמינריונים שנלמדו במסגרת התואר השני. 

 1.  נושא מגובש לעבודת תזה והתחייבות של מנחה לליווי בכתיבת העבודה.  

מועמדויות אשר לא יכללו את כל המרכיבים שפורטו לעיל ידחו על הסף. הקבלה ללימודים במסגרת מסלול השלמת תזה כפופה לשיקול דעת התוכנית ללימודי מגדר וביה"ס ללימודים מתקדמים.  

עמידה בתנאי הסף אינה מבטיחה קבלה אוטומטית!   
 

תוכנית הלימודים   

הלימודים במסלול השלמת תזה נמשכים שנתיים והם כוללים את כתיבת עבודת התזה ושיפוטה על פי הקריטריונים החלים בתואר שני במסלול א', וכן השלמת קורסים בהיקף של עד 14 נ"ז. 

הוועדה המחלקתית תקבע את תכני הקורסים הנדרשים והיקפם בהתאם לרקע האקדמי של הסטודנט/ית ולצורכי המחקר.  

במסלול זה לא חלות חובת לימודי אנגלית לתואר שני וחובת לימודי יסוד ביהדות.  

פרטים נוספים ראו בפרק המבוא.   

  

תואר שלישי   

מטרת תוכנית הדוקטורט היא הקניית ידע נרחב וכלי עבודה ליצירה עצמאית וביקורתית של ידע מדעי חדש, הבאה לידי ביטוי בכתיבת עבודת הדוקטורט.   

בפני מועמדות ומועמדים מצטיינים/ות עומדת האפשרות להגיש מועמדות למלגת הנשיא בהתאם ללוחות הזמנים והתקנון של פרויקט מלגות הנשיא.   

בנוסף למלגות הנשיא ייתכנו מלגות מטעם התוכנית על בסיס מצוינות אקדמית.   

 
 תנאי קבלה   

 1.  ממוצע של 90 ומעלה בלימודי התואר השני.   

 1. ציון תזה של 90 ומעלה.   

 1. שתי המלצות אקדמיות אשר יישלחו ישירות למשרדי התוכנית.   

 1. מענה מפורט על שאלון אישי   

 1. ריאיון אישי עם היועצת האקדמית לתואר שלישי של התוכנית.   

מספר המקומות בתוכנית מוגבל ועל כן הקבלה נעשית על בסיס תחרותי. וועדת הקבלה של התוכנית ללימודי מגדר שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את בעלי הסיכויים הטובים ביותר להצליח בלימודים ולהמליץ על קבלתם בפני בית הספר ללימודים מתקדמים.    

עמידה בציוני הסף אינה מבטיחה קבלה אוטומטית!   

ההחלטה הסופית על קבלה ללימודי דוקטורט הינה בסמכות בית הספר ללימודים מתקדמים.   

 
תוכנית הלימודים   

לימודי התואר השלישי כוללים קורסי השלמה במגדר בשנת הלימודים הראשונה (ראו פירוט להלן) בהתאם לרקע של הסטודנט/ית ולהחלטת ועדת הקבלה של התוכנית. חובה לסיים את לימודי ההשלמה בשנת הלימודים הראשונה בציון ממוצע של 86 לפחות, או בציון גבוה מכך שיקבע על ידי ועדת הקבלה המחלקתית ו/או בית הספר לתארים מתקדמים. בנוסף לקורסי ההשלמה הנלמדים בשנה הראשונה, נדרשים הסטודנטים גם בקורסי בחירה בהיקף של 12 נ"ז, אותם ניתן לבחור מתוך היצע הקורסים בתוכנית וכן ממחלקות אחרות באוניברסיטה בכפוף להמלצת המנחה ולאישור התוכנית ללימודי מגדר. השלמת קורסי הבחירה יכולה להיעשות במהלך כל שנות לימודי הדוקטורט, בנוסף על כתיבת הצעת מחקר ודיסרטציה לדוקטורט, וקורסים שבית הספר ללימודים מתקדמים מחייב כמפורט בחוברת פרטי מידע.   

השלמות נוספות   

סטודנטיות/ים ללא רקע במדעי החברה, יחויבו בהשלמת קורס מבוא לסוציולוגיה בשנת הלימודים הראשונה.   

מעבר לשנה ג'   

המעבר לשנה ג' והמשך הלימודים בתוכנית מותנים בהגשת הצעת מחקר עד לסוף שנת הלימודים השנייה לכל המאוחר.  

מבנה תוכנית הלימודים  

 1. קורסי ליבה - חובה 10 נ"ז: מטרתם להקנות ידע וליצור בסיס רחב להבנת מהות הדיון המגדרי בדיסציפלינות השונות ובמפגשים ביניהם. הקורסים עוסקים בנושאים הבאים: מגדר וחברה – מבוא לתיאוריות פמיניסטיות, תרבות ומגדר ויהדות ואסלאם: פרספקטיבות פמיניסטיות 

 2. קורסי מתודולוגיה 6 נ"ז קורס מתודולוגיה פמיניסטית (הרצאה + תרגיל)  

 3. בשנה א' וקורס מתקדם במתודולוגיה פמיניסטית (הרצאה + תרגיל) בשנה ב'.   

 1. אוריינות אקדמית לתואר שני ושלישי (חובה ללא ניקוד):  הקורס מקנה מיומנויות אקדמיות נדרשות ללימודים לתארים מתקדמים, בכללן היכרות עם המאמר האקדמי לסוגיו, קריאה ביקורתית, עבודה עם תיאוריה ויצירת דיון.   

 1. הדרכת מחקר לדוקטורט א' ו ב' (חובה ללא ניקוד): ההדרכה מחולקת לשני חלקים כאשר החלק הראשון נלמד בסמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה והחלק השני נלמד פעם בשבועיים לאורך כל שנת הלימודים השנייה. הדרכה זו מקנה את הכלים התיאורטיים והמדעיים הנדרשים לצורך כתיבת הצעת מחקר לדוקטורט וביצוע מחקר אקדמי בהיקף של עבודת דוקטור.    

 1. סמינר מחלקתי (חובה ללא ניקוד):  מדי שנה מתקיים סמינר מחלקתי משותף לסגל ולסטודנטיות.ים, במסגרתו מתאפשרת היכרות עם מחקרים חדשים ועבודות עדכניות במגוון תחומים. הסמינר המחלקתי הוא חלק מהותי בתוכנית הלימודים וההשתתפות בו היא חובה.   

 1. קורסי בחירה 12 נ"ז קורסי בחירה מתוך היצע הקורסים בתוכנית או באוניברסיטה (בהתאם לנושא המחקר ובכפוף לאישור התוכנית ללימודי מגדר). ניתן ללמוד את קורסי הבחירה במהלך כל שנות לימודי הדוקטורט. .   

 
לימודי יהדות   

על-פי הדרישות הכלליות לתואר שלישי (ראו בפרק המבוא).   

 
שינויים ועדכונים בתוכניות הלימודים   

תוכניות הלימודים המוצגות במסמך זה הינן בהתאם לתוכניות המוצעות לקראת שנת הלימודים תשפ"ה.  במסגרת הפעילות האקדמית לאישור תוכניות הלימודים ייתכנו שינויים ועדכונים בתוכניות אלה.  

עדכונים שוטפים אודות תוכניות הלימודים יתפרסמו באתר המחלקה.   

  
 

 לקבלת פרטים נוספים פנו אלינו 
 בטלפון 03-5318230, ב דוא"לובאתר התוכנית ללימודי מגדר   

   

 

 

תאריך עדכון אחרון : 26/02/2024