מסלולי הלימודים ותנאי הקבלה

תנאי הקבלה לתואר השלישי

ניתן להתקבל לתואר השלישי לאחד משלושת המסלולים הבאים: המסלול הרגיל, המסלול הישיר או המסלול המשולב. 
הוועדה המחלקתית תדון במועמדים ותמליץ על דחייתם או על קבלתם לאחד המסלולים לאור תנאי הקבלה המפורטים להלן.

התנאים הם תנאי סף ועמידה בהם אינה מבטיחה קבלה ללימודים, הנתונה לשיקול דעת המחלקה ובית הספר ללימודים מתקדמים.  
 

א.  תנאי והליך הקבלה למסלול הרגיל

 1. למסלול זה יכולים להתקבל מועמדים העומדים בתנאים הבאים:
 • בעלי אישור זכאות לתואר שני עם תזה ממוסד מוכר בממוצע ציונים 85 לפחות בכל לימודי החובה לתואר השני וכן ציון 85 לפחות על עבודת הגמר (התזה), או ציונים גבוהים יותר אם נדרשים על ידי המחלקה.
 • בעלי הכשרה לביצוע מחקר בתחום המבוקש.
 • עבודת המחקר המוצעת ניתנת לביצוע באוניברסיטת בר-אילן, או במקרים יוצאים מן הכלל – במוסד מדעי אחר בישראל, שהוכר למטרה זו על ידי האוניברסיטה, או באוניברסיטה מוכרת בחו"ל.
 1. הוועדה המחלקתית תגיש את המלצתה לבית הספר ללימודים מתקדמים. ההמלצה תכלול התייחסות לתארים הקודמים של המועמדים – האם הם מוכרים עלידי המל"ג (במקרה של תארים שנלמדו בישראל) או במדינות שבהן נלמדו (במקרה של תארים שנלמדו במדינות אחרות).
 2. הוועדה המחלקתית תבדוק את תעודת הגמר או התואר האקדמי של המועמד ותחליט אם ניתן להכיר בהם כמקבילים לאלו הנהוגים באוניברסיטת בר-אילן. הוועדה תעביר את המלצתה לבית הספר ללימודים מתקדמים.
 3. המלצות הוועדה המחלקתית תובאנה לאישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

סטודנטים שלמדו לתואר ראשון או השני במסלול מיוחד (כגון: מסלול ישיר לתואר ראשון ושני) יוכלו להתקבל ללימודים לתואר השלישי רק במסגרת המסלול הרגיל.
 

ב. תנאי ותהליך הקבלה למסלול הישיר

 1. למסלול הישיר יכולים להתקבל מועמדים העומדים בתנאים הבאים:
 • אישור זכאות לתואר ראשון מאוניברסיטת בר-אילן בציון ממוצע 90 לפחות. גם ממוצע הציונים בתחום המחלקה בה מוגשת המועמדות יהיה 90 לפחות.
 • הגשת המועמדות למסלול הישיר תוך שנתיים לכל היותר מסיום הלימודים לתואר הראשון.
 • מועמדים שלמדו לתואר ראשון באוניברסיטה אחרת, בארץ או בחו"ל, יוכלו להתקבל למסלול הישיר אם ימצאו הוועדה המחלקתית ובית הספר ללימודים מתקדמים שהתואר שקול לתואר בוגר של אוניברסיטת בר-אילן.
 • מועמדים למסלול זה יירשמו כשיש להם מנחה ונושא לעבודה. במקרים חריגים המחלקה תוכל למנות מנחה זמני שיסייע בגיבוש נושא ובמציאת מנחה.
 1. מועמדים שהתקבלו על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים למסלול הישיר לתואר שלישי יהיו במעמד "מן המניין בתנאי". במהלך השנתיים הראשונות ללימודיהם עליהם למלא את התנאים הבאים:
 • השתתפות בקורסים וסמינרים בהיקף ועל פי תוכנית הלימודים לתואר שני עם תזה במחלקה. בכל מקרה תיכתב עבודה סמינריונית אחת לפחות.
 • הציון הממוצע בקורסים אלו יהיה 85 לפחות (או ציון גבוה יותר על פי הנדרש באותה מחלקה).
 • הגשת הצעת מחקר מפורטת לעבודת הדוקטור כמפורט בהמשך בפרק "נהלים להגשת הצעת מחקר לכל הפקולטות".
 1. מעמד הסטודנטים ישתנה למעמד "מן המניין" לאחר השלמת הדרישות המתוארות לעיל, ולאחר שהצעת המחקר והמנחה הקבוע יאושרו על ידי הוועדה המחלקתית ועל ידי בית הספר ללימודים מתקדמים כמפורט בהמשך בפרק "אישור הצעת המחקר".
 1. על סטודנטים במסלול הישיר יחולו כל החובות החלות על סטודנטים לתואר השלישי.
   

  ג.  מסלול משולב – מאפייני ותנאי הקבלה למסלול המשולב 

תואר שלישי במסלול המשולב מתאפיין ברצף מחקרי והיתכנות גבוהה להצלחת עבודת המחקר. במסגרת מסלול זה מהווים ממצאי עבודת המחקר לקראת התואר השני בסיס להצעת מחקר שמוגשת ומאושרת בשלב מוקדם של הלימודים לקראת התואר השלישי. כמו כן, ניתן להכליל את ממצאי המחקר שהתקבלו במסגרת עבודת התזה לקראת התואר השני כפרק בעבודת הדוקטור. הסטודנטים במסלול זה יקבלו תואר שני עם תזה ולאחר מכן תואר "דוקטור לפילוסופיה"  עם השלמת חובות הלימודים ועבודת המחקר לתואר זה.    

למסלול המשולב יוכלו להתקבל מועמדים העומדים בתנאים הבאים: 

 1. השלמת מכסת הקורסים והסמינרים לתואר שני עם תזה, בתוך שנתיים בציון ממוצע של 85 (או ציון ממוצע גבוה יותר, כנדרש במחלקה), לרבות  קורסי יסוד ביהדות ואנגלית.
  (החובות הלימודיות הנדרשות מתלמידי התואר שני שבמסלול א'). לימודים אלה ילמדו במסגרת התואר השני.   

 1. הגשת עבודת תזה ועמידה בבחינת התזה, כמקובל במסגרת לימודי התואר השני במסלול עם תזה, בתוך שנתיים ממועד הקבלה לתואר השני. הקבלה למסלול המשולב מותנית בציון 90 לפחות על עבודת התזה. ציון התזה ייכלל בממוצע התואר השני כמקובל במסלול עם תזה. 

 1. הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי כחלק או בנפרד מעבודת התזה ובסמוך להגשת התזה.  

 1. אם במועד הבחינה על עבודת התזה אושרה גם הצעת המחקר לתואר השלישי (בהינתן הליך שיפוט בו משתתפים שופטים על פי הנדרש להצעת מחקר לתואר שלישי) ניתן להגיש מועמדות למסלול המשולב. אם הבחינה על התזה התקיימה בנוכחות שופטי פנים בלבד (או במתכונת שאינה תואמת את ההנחיות לאישור הצעת מחקר לתואר שלישי) יידרש שיפוט נוסף של הצעת המחקר. במקרים אלו יוכלו הסטודנטים להתקבל בתנאי למסלול המשולב לתואר השלישי תוך דרישה להשלמת שיפוט הצעת המחקר עד 6 חודשים ממועד הקבלה.  

 1. הרישום למסלול המשולב  כרוך בתשלום דמי הרשמה. על המחלקה לצרף לטופסי המועמדות "טופס מועמדות למסלול המשולב" חתום על ידי יו"ר הוועדה המחלקתית.  

 1. בית הספר ללימודים מתקדמים ידון בבקשת הקבלה ויחליט אם לקבל את המועמד למסלול המשולב. 

 1. לאחר אישור הצעת המחקר על-ידי המחלקה ובית-הספר ללימודים מתקדמים יעודכן מעמדם של הסטודנטים ל- "מן המניין" לתואר שלישי.  

בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לא לקבל מועמד למסלול המשולב למרות עמידה בתנאי הסף של המסלול. 


ד. נוהל השלמות לקראת התואר השלישי

למתעניינים בלימודי תואר שלישי שאינם עומדים בתנאי הקבלה מוצעות החלופות שלהלן:

 1. "השלמות לתואר שלישי" - מיועד למועמדים בעלי תואר ראשון ותואר שני עם תזה בתחום שונה מהתחום בו הם מתעניינים לתואר השלישי אשר עומדים ברף הקבלה לתואר שלישי. במסלול זה ילמדו קורסים וסמינרים בהיקף שלא יעלה על 16 נ"ז.
 2. "עבודה שוות ערך" - מיועד למועמדים מצטיינים בעלי תואר ראשון ותואר שני ללא תזה בממוצע 90 לפחות. הסטודנטים יכתבו עבודה שוות ערך לתזה. מועמדים למסלול זה יידרשו, כתנאי להרשמתם, למסור את נושא העבודה שוות הערך ואת שם המנחה.
 3. "השלמת תזה" - מיועד למועמדים בעלי תואר שני ללא תזה, שישלימו במסגרת זו עבודת תזה וישתתפו בקורסים רלוונטיים לתחום עבודת המחקר. פרטים לגבי המסלול בקישור.

שלוש החלופות נבחנות באופן פרטני אל מול נתוני המועמדים ונשקלות בהתאם להמלצת המחלקות. המחלקה רשאית להחליט לא לאפשר מסלולים אלו ולדרוש מהמועמדים השלמת לימודי תואר שני עם תזה בתחום.
 

 • השלמות לתואר שלישי

מיועד למועמדים בעלי תואר ראשון ותואר שני עם תזה בתחומים שונים מהתחום בו הם מתעניינים ללימודי התואר השלישי. במסגרת המסלול ילמדו קורסים וסמינרים בהיקף שלא יעלה על 16 נ"ז.

יש לפנות למחלקה לפני הגשת מועמדות למסלול. מועמדים שציון התזה וממוצע ציוניהם בקורסים גבוה מ- 85 (או גבוה יותר על פי דרישת המחלקה) יוכלו להגיש מועמדות בתיאום עם המחלקה.

בית הספר ללימודים מתקדמים ידון במועמדות למסלול ההשלמות אל מול חוות דעת המחלקה.

הקבלה לתואר השלישי מותנית בהשגת ממוצע 85 ומעלה (או גבוה יותר על פי הנדרש במחלקה) בקורסי ההשלמה.

מידע בנושא שכ"ל 
 

 • "עבודה שוות ערך"*

מיועד למועמדים בעלי תואר ראשון ותואר שני ללא תזה בממוצע 90 לפחות בתחום קרוב לנושא המחקר.

משך הלימודים – שנתיים.  במקרים חריגים, ועקב נסיבות בלתי צפויות שהתעוררו לאחר הקבלה ללימודים, רשאית הוועדה המחלקתית להמליץ לבית הספר ללימודים מתקדמים על הארכת מועד השלמת העבודה.

הסטודנטים במסלול יכתבו עבודה שוות ערך לתזה. לא נדרשת הגשת הצעת מחקר לעבודה שוות ערך לתזה. אם לדעת המחלקה או המנחה נדרשת הצעת מחקר יש להפנות את המועמדים לתואר שני עם תזה או למסלול השלמת תזה.

סטודנטים במסלול לא יידרשו ללמוד קורסי יסוד ביהדות ואנגלית.

סטודנטים שהתקבלו למסלול ייבחנו על העבודה שוות הערך, בדומה לעבודת תזה לתואר שני, וקבלתם לתואר השלישי מותנית בהשגת ציון 85 לפחות (או ציון גבוה יותר על פי דרישת במחלקה). לאחר שווידאה כי דרישות המסלול מולאו, תמליץ הוועדה המחלקתית לבית הספר ללימודים מתקדמים אם לקבל את הסטודנט/ית לתואר השלישי.

תנאי קבלה:

המסלול מיועד למועמדים מצטיינים בעלי תואר ראשון ותואר שני ללא תזה בתחום קרוב בממוצע 90 לפחות.

מועמדים למסלול יידרשו, כתנאי להרשמתם, למסור את נושא העבודה שוות הערך ואת שם המנחה. במקרים חריגים רשאית הוועדה המחלקתית להמליץ על קבלה ללימודים לפני שנקבעו מנחה ונושא, ובלבד שלהערכתה הסטודנט/ית יעמוד בכל דרישות המסלול בפרק הזמן הקצוב של שנתיים.

ככלל, בית הספר ללימודים מתקדמים לא יאשר הרשמה למסלול זה במקרים שבהם נדרשים לימודי השלמה בנוסף לכתיבה של עבודה שוות ערך. במקרים כאלה ישקול בית הספר להפנות את הסטודנט/ית למסלול השלמת תזה או ללימודי תואר שני עם תזה, תוך מתן אפשרות למחלקה לקבוע תכנית לימודים בהיקף קטן מההיקף הרגיל, ובלבד שמספר הנ"ז שהסטודנט/ית י/תלמד לא יפחת מ- 50% מהיקף הנ"ז הנדרשות בלימודים לתואר שני עם תזה.
 

תעודה:

סטודנטים שעבודתם תאושר יקבלו אישור על כתיבת עבודה שוות ערך.
במסלול זה לא תוענק תעודת מוסמך.
 

 • מסלול השלמת תזה

  המסלול מיועד למועמדים בעלי תואר שני ללא תזה, שישלימו במסגרת זו עבודת תזה וישתתפו בקורסים רלוונטיים לתחום עבודת המחקר (פרטים לגבי המסלול בקישור).

ה.  לימודים לתואר השלישי או במסלול עבודה שוות ערך בשתי מחלקות (דוקטורט דו-מחלקתי)

ניתן כתוב עבודת דוקטור או עבודה שוות ערך בנושא בין-תחומי או רב-תחומי בהנחיית מנחים משתי מחלקות וזאת בתיאום או בהסכמת המחלקות והמנחה/ים.

המחלקות תסכמנה ביניהן איזו מהן תהיה המחלקה המרכזת אשר תרכז את הטיפול בסטודנט/ית.  

 • תהליך הרישום לשתי מחלקות ייעשה לאחר הסכמת שתי המחלקות ובחירת המחלקה המרכזת.
 • הרישום יעשה באמצעות טופס "רישום מקוון" שבו יבחרו המועמדים מחלקה אחת (המחלקה המרכזת), ויסמנו באופן ידני את המחלקה השנייה במקום המתאים בטופס.
 • ניתן לבקש להוסיף מחלקה לאחר הקבלה ללימודים. בקשה מנומקת תוגש לבית הספר ללימודים מתקדמים ותהיה חתומה על ידי שתי המחלקות כמפורט בהמשך.

תפקידי המחלקה המרכזת:

1. העברת חוות דעת על המועמדים:

 • המחלקה המרכזת, בתאום עם המחלקה הנוספת ובכפוף לקבלת אישורה, תעביר לבית הספר ללימודים מתקדמים חוות דעת על המועמד/ת.
 • חוות הדעת תכלול תוכנית לימודים מוסכמת על שתי המחלקות. יש להקפיד על מכסת קורסים סבירה התואמת את דרישות שתי המחלקות.
 • חוות הדעת תכלול את שמות המנחים. יש לוודא שהמנחים משתי המחלקות בדרגה המתאימה.

2. הטיפול והליווי במועמדים ובסטודנטים בתהליכים, כגון הצעות שמות שופטים, בקשות הארכה, שליחת ההצעה לשיפוט וכדו', ייעשה באמצעות המחלקה המרכזת ובתיאום עם המחלקה הנוספת טרם העברת החומר לבית הספר ללימודים מתקדמים.

3. עם השלמת חובות התואר השלישי, הסטודנטים יקבלו תעודת דוקטור בה יצוין התואר "דוקטור לפילוסופיה" ללא שם המחלקות, וזאת בדומה לכלל הסטודנטים. באישור הזכאות לתואר תצוינה שתי המחלקות.

תאריך עדכון אחרון : 26/02/2024